Generalplanering

En generalplan är en plan i allmänna drag, med vilken man styr stadens samhällsstruktur, markanvändning och trafiknät. I generalplanen reserveras områden för olika behov, bland annat boende, arbetsplatser, trafik, naturskydd och rekreation.

Generalplanen presenteras i kartform och dessutom omfattar den planbeteckningar och -bestämmelser samt en planbeskrivning. Typiska frågor som löses i generalplanen gäller bl.a. nya huvudtrafikleder, stadens expansionsriktning och placeringen av specialfunktioner som depåer, anläggningar för avfallshantering och motsvarande funktioner som orsakar miljöstörningar.

Vanda generalplan har trätt i kraft 17.12.2007.

I största delen av Vanda gäller generalplanen 2007 som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007 och som trätt i kraft genom kungörelserna 25.2.2009, 3.6.2009 och 13.1.2010.

I en del av västra Vanda gäller Marja-Vanda delgeneralplan som stadsfullmäktige godkände 19.6.2006 och som trädde i kraft 9.7.2008.

I en liten del av Haxböle och Ånäs gäller Vanda generalplan 1992 som stadsfullmäktige godkände 14.9.1992.

Nyheter

Twitter