Generalplanens logo

Generalplanen 2020

Helsingforsregionen växer och även Vanda måste förbereda sig på regionens tillväxt. I praktiken innebär tillväxten byggande av nya bostäder, arbetsplatser, tjänster och byggnader för fritidsändamål i stor omfattning samt skapande av nya lösningar för att få den ökande trafiken att löpa smidigt. Med generalplanen styr man markanvändningen och fastställer stadens gemensamma målbild om framtidens Vanda. Via kartenkät kan man lämna in en åsikt om utkastet till generalplan fram till den 29.3.2019.

Generalplanen har avancerat till utkaststadiet

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 11.2 att planen läggs fram för tiden 18.2–29.3.2019.

I generalplaneutkastet styrs Vandas tillväxt på ett hållbart sätt till den existerande stadsstrukturen. I synnerhet utvidgas och förtätas Dickursby, Myrbacka och Aviapolisområdet. Förtätningen av den existerande stadsstrukturen tryggar vidsträckta grönområdes- och kulturlandskapshelheter. Det regionala grönområdessystemet och Vandas nätverk av grönområden bevaras.

Existerande och nya stationsområden utvecklas som en del av den regionala kollektivtrafikstaden. Vandas spårvagn leder till en avsevärd förbättring av de tvärgående förbindelserna mellan östra Vanda, Dickursby och Flygplatsen. Det förväntas växa fram starka utvecklingskorridorer längs spårtrafiken, vilka för med sig nytt och kompletterande bostadsbyggande. I generalplaneutkastet har nätverket av friluftsleder och cykelbanorna fastställts.

Utifrån utkastet gör man under vårens lopp en konsekvensbedömning av generalplanen. På grundval av samverkan och konsekvensbedömningarna utarbetas ett förslag som också läggs fram och om vilket utlåtanden begärs. Avsikten är att det slutgiltiga förslaget godkänns i slutet av år 2020.

Planeringsområdet omfattar hela staden

Under framläggandet av utkastet hoppas vi få ta del av livliga dialoger om frågor som till exempel ”vart staden växer under de närmaste decennierna” och ”hur staden förändras”. Under framläggandet hoppas vi få in åsikter av kommuninvånare och av myndigheterna kommer utlåtanden att begäras. I samband med detta ordnas flera möten för invånare, företagare och övriga som avger utlåtanden.

Nyheter

Twitter