Fastighetscentralen

Fastighetscentralen ansvarar i enlighet med stadens strategiska mål för utvecklingen av stadens lokaliteter och fastigheter samt anskaffningen av dessa i samarbete med stadens verksamhetsområden, stadsplaneringen och ekonomiplaneringen. I lokalitetsprojekten läggs fokus vid lokaleffektivitet, energieffektivitet samt kostnadseffektivitet.

Fastighetscentralens mål är att samla, förstå och tolka sina kunders, d.v.s. verksamhetsområdenas, behov på kort och lång sikt och på basis av det lägga fram sin uppfattning om utvecklingsbehov och lokalitetslösningar. Fastighetscentralens enhet för projektförberedelser samt byggnadsenheten ansvarar för investeringsprojekten för ny- och ombyggnation medan lokalitetsförvaltningsenheten svarar för projekt som hänför sig till fastigheternas årliga reparationer.

Program

Fastighetscentralen svarar tillsammans med stadens verksamhetsområden och resultatområden för utvecklingen av lokalitetsnätverken och beredningen av stadskoncernens investeringsprogram för lokaliteter under de kommande tio åren. Investeringsprogrammet omfattar ny- och ombyggnationsprojekt samt hyresprojekt. Stadsfullmäktige godkänner årligen investeringsprogrammet inom ramen för behandlingen av stadens budget och ekonomiplan. I programmet för årsreparationer ingår ändrings- och reparationsprojekt med vilka man strävar efter att att hålla fastigheterna i användningsdugligt eller ursprungligt skick. Programmet för årsreparationer godkänns årligen av tekniska nämnden.

Projektplaner och behovsutredningar

Fastighetscentralen utarbetar behovsutredningar och projektplaner för stadens och vissa koncernbolags fastighetsprojekt. Användarnämnderna och tekniska nämnden godkänner behovsutredningarna. Behovsutredningar som rör projekt på över 3,0 miljoner euro samt koncernbolagens projekt godkänns av stadsstyrelsen.

Investeringsprojektens planering och byggnation

Investeringsprojekten utgörs av nybyggnads- och ombyggnadsobjekt som ingår i investeringsprogrammet. Fastighetscentralen är beställare och byggherre för dessa projekt. Till uppgifterna hör beredning och övervakning av planeringen, förberedande och tillsyn av byggnationen, samt uppgifter som hör samman med objektet i samband med ibruktagningen samt under garantitiden. Verksamhetsområdena deltar i byggprojekten i egenskap av användarnas representanter. Planeringen produceras som konsulttjänster och byggnationen som entreprenörstjänst. Tekniska nämnden beslutar om upphandling av entreprenader vilkas värde överskrider 1,0 miljoner euro och serviceupphandlingar som överskrider 0,5 milj. euro.

Planering och byggnation av årliga reparationsprojekt (ombyggnation)

De årliga reparationsprojekten är inplanerade ändrings- och reparationsarbeten som ingår i programmet för årsreparationer. Fastighetscentralen är beställare och byggherre för de årliga projekten medan ombyggnadstjänsterna produceras av en ramavtalsleverantör.

Sakkännedom om fastighets- och byggsektorn

Fastighetscentralen ansvarar för sakkännedomen om fastighets- och byggsektorn på stadsnivå. Tjänsterna omfattar energi-, inomhusluft-, rengöringsservice- och köksexperter samt sakkunniga inom kostnadsberäkning, arkitektur, konstruktions- och husteknik.

Nyheter

Twitter