کرونا ویروس

.کرونا ویروس یک نوع ویروس نو می باشد کھ عفونت طرق تنفسی ایجاد می کند. اعارض وعلایم آن ممکن است سرفھ، گلون درد، تب، نفس قیدی، درد عضلات و سر دردی باشند

.ھر نفر می تواند با اعمال خود شیوع مریضی کرونا را کند تر کند

دست ھایتان را پاک نگھ دارید: دست ھا را با آب و صابون حد اقل بھ مدت ٢٠ ثانیھ بشویید.-
چشم ھا، بینی یا دھان خود را لمس نکنید، مگر اینکھ دستتان را پیش از آن شستھ باشید.-
وقتی سرفھ یا عطسھ می کنید، دھان خود را با دست پاک یا آستین بپوشانید.-
اگر علایم ریزش و زکام دارید در خانھ بمانید.-
در اجتماع بیشتر از ده نفر اشتراک نکنید.-
در بیرون از خانھ و مغازه از دیگر نفرات ١ تا ٢ متر فاصلھ بگیرید.-

افراد با سن بالا در صورت گرفتن کرونا خطر خیلی بیشتری برای ایجاد مریضی سخت و نیاز بھ بستری شدن و حتی
خطر مرگ نسبت بھ افراد جوان تر دارند. اگر بیشتر از ٧٠ سال عمر دارید، با کسی از نزدیک ملاقات نکنید و از
خانھ بیرون نشوید. با نزدیکانتان از طریق تلیفون و اینترنت بھ تماس باشید.

کشور فنلند با تطبیق محدودیت ھا توانستھ است شیوع مریضی را بسیار خوب کنترل کند. اگر این محدودیت ھا کم کم
برداشتھ شوند نیز مھم است کھ ھر نفر مطابق با دستورات داده شده عمل کند، زیرا وضعیت ھنوز ھم اضطراری می
باشد.

احتمال می دھید کھ کرونا ویروس داشتھ باشید؟

علایم مریضی را در این آدرس امتحان کنید تا دستور العمل لازم برایتان داده شود:
این برنامھ یھ زبان ھای فنلندی، سویدنی و انگلیسی می https://pro.klinik.fi/contact/vantaan-terveysasemat
باشد.

بیشتر مریضان کرونا پس از یک ھفتھ استراحت در خانھ و بدون ضرورت بھ ملاقات با داکتر تداوی می شوند. اگر
احساس کردید کھ دستورات مراقبھ خانھ گی برایتان کمک نمی کند، می توانید در روز ھای اداری بین ساعت ٨ تا
١۶ با خدمات تلیفونی مرکز صحی با شماره ٠٩٨٣٩۵٠٠٠٠ بھ تماس شوید. شب ھا و آخر ھفتھ ھا می توانید با
بخش کمک ھا عاجل در شماره ١١۶١١٧ بھ تماس شوید.

الخدمة الھاتفی ةّ للمراكز الصحیة على الرقم

معلومات بیشتر:
thl.fi/koronainfo ·
infofinland.fi/en/living-in-finland/problem-situations/coronavirus·


وضعیت شیوع کرونا در فنلند را از طریق خبر رسانی دولتی دنبال کنید:
بھ زبان انگلیسی
https://yle.fi/uutiset/3-11255309
بھ زبان فارسی، عربی، صومالی و کردی
https://yle.fi/uutiset/3-11267455