رهنمای قرنطین / رهنمای انزوا

رهنمای قرنطین

اگر در معرض ویروس کرونا قرار گرفته اید، از این رهنمای قرنطین استفاده کنید.

۱. از ‌تماس با دیگران پرهیز کنید

در خانه بمانید و فقط با افرادی که با شما در یک خانه زنده گی می کنند تماس داشته باشید، یعنی

• در خانه خود مهمان یا مثلاً کارگر برای پاک کاری دعوت نکنید. اگر پرستار خانگی با شما ملاقات می کند، موضوع را از پیش برایش اطلاع دهید.

• در محل کار، مکتب یا مهد کودک نروید (کار راه دور مجاز می باشد).

• در مغازه، مراکز تجاری، رستورانت، داروخانه، ادارات، کتابخانه، تئاتر در دیگر مراکز عمومی نروید.

• در جیم، ورزش، حوض آب بازی یا دیگر مراکز تفریحی نروید.

• در کلیسا، مسجد یا دیگر تجمعات نروید.

• اگر در خدمات صحی وقت ملاقات غیر عاجل گرفته اید، این وقت را تبدیل کنید.

• از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید (قطار، بس، طیّاره). اگر در تاکسی ضرورت دارید، درخواست کنید که تاکسی لوح پلاستیکی محافظ داشته باشد.

از لفت استفاده نکنید و در اماکن عمومی آپارتمان خود نروید، از حمام سونای عمومی خانه نیز استفاده نکنید. از لمس کردن کتاره و دیگر سطوحی که دیگر مردم در آنها دست می زنند پرهیز کنید. در زمان سرفه کردن و پاک کردن بینی نکات بهداشتی را رعایت کنید و دستانتان را پاک نگه دارید.

اگر حالتان خوب باشد می توانید از خانه بیرون شوید، اما از دیگر مردم دوری کنید. از مردمی که به سوی شما می آیند حد اقل ۲ متر فاصله بگیرید.

۳. اگر علائم کرونا دارید یا برای شما توصیه شده است تست بدهید، در تست کرونا بروید. می توانید برای تست کرونا از «کروانا بت» وقت بگیرید.

رهنمای انزوا

اگر به مریضی کرونا مصاب شده اید، می توانید رهنمایی لازم در مورد انزوا را در اینجا پیدا کنید.

۱. از ‌تماس با دیگران پرهیز کنید

در خانه بمانید و فقط با افرادی که با شما در یک خانه زنده گی می کنند تماس داشته باشید، یعنی در خانه خود مهمان یا مثلاً کارگر برای پاک کاری دعوت نکنید. اگر پرستار خانگی با شما ملاقات می کند، موضوع را از پیش برایش اطلاع دهید.

• در محل کار، مکتب یا مهد کودک نروید (کار راه دور مجاز می باشد).

• در مغازه، مراکز تجاری، رستورانت، داروخانه، ادارات، کتابخانه، تئاتر در دیگر مراکز عمومی نروید.

• در جیم، ورزش، حوض آب بازی یا دیگر مراکز تفریحی نروید.

• در کلیسا، مسجد یا دیگر تجمعات نروید.

• اگر در خدمات صحی وقت ملاقات غیر عاجل گرفته اید، این وقت را تبدیل کنید.

• از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید (قطار، بس، طیّاره). اگر در تاکسی ضرورت دارید، درخواست کنید که تاکسی لوح پلاستیکی محافظ داشته باشد.

از لفت استفاده نکنید و در اماکن عمومی آپارتمان خود نروید، از حمام سونای عمومی خانه نیز استفاده نکنید. از لمس کردن کتاره و دیگر سطوحی که دیگر مردم در آنها دست می زنند پرهیز کنید. در زمان سرفه کردن و پاک کردن بینی نکات بهداشتی را رعایت کنید و دستانتان را پاک نگه دارید.

اگر حالتان خوب باشد می توانید از خانه بیرون شوید، اما از دیگر مردم دوری کنید. از مردمی که به سوی شما می آیند حد اقل ۲ متر فاصله بگیرید.

۲. تست کرونای شما مثبت بوده است و منتظر تماس مسئول ردیابی امراض مسری می باشد

خود را این طور آماده بسازید:

۱. فکر کنید ممکن است در کجا به کرونا مصاب شده باشید. شما در طول ۱۴ شبانه روز پیش از مریض شدن به این ویروس مصاب شده اید.

۲. نفراتی که در طول ۴۸ ساعت گذشته با شما ملاقات کرده اند، ممکن است به کرونا مصاب شده باشند. فکر کنید با کدام افراد بیشتر از ۱۵ دقیقه در داخل ملاقات داشته اید.

• در محل کار، مکتب، مراکز تعلیمی

• در مراکز تفریحی، موزیم، سینما

• مهمانی، دیگر مراسم، بار، رستورانت

• کلیسا، مسجد، دیگر تجمعات

• ادارات، مراکز صحی و شفاخانه

• سفر داخلی یا خارجی

۳. در صورت نیاز این معلومات تقویم خود را بپالید و رسید های مربوط به مراجعات خود را بررسی کنید.

۴. از افرادی کا با شما ملاقات کرده اند لست تهیه کنید: نام، شماره تلفن، محل زنده گی.

ما نام شما را به این افراد اطلاع نمی دهیم. اگر بخواهید، می توانید خودتان احتمال قرار گرفتن در معرض کرونا را برایشان اطلاع دهید.