Hae iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi Hämeenkylän koululle

Tiedote

Käynnistämme Hämeenkylän koulun iltapäivätoiminnan palveluntuottajan haun uudelleen. Hae 8.6.2023 mennessä.

Hämeenkylän koulun julkisivu ja sininen taivas. On kesä.

Kuva: Vantaan kaupunki / Sercan Alkan

Iltapäivätoiminta Hämeenkylän koululla käynnistyy 10.8.2023. Valmistelutyö yhdessä koulun kanssa tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti. 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajan tulee noudattaa alaa koskevaa lainsäädäntöä, Opetushallituksen vahvistamia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä Vantaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Näiden lisäksi valittaessa uusia aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajia noudatetaan seuraavia kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan linjaamia valintaperusteita:

 1. Palveluntuottajalla tulee olla taloudelliset valmiudet laadukkaan aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelun tuottamiseen kaupungin mitoittamalla henkilöstömäärällä (Opla 18.5.2015 § 10). 
 2. Palveluntuottajan tulee noudattaa työnantajavelvoitteita.
 3. Palveluntuottajalla tulee olla koulutukselliset valmiudet, ammatilliset vahvuudet ja/tai aikaisempi kokemus iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Lisäksi huomioidaan mahdolliset suositukset muilta yhteistyökumppaneilta.
 4. Palveluntuottajan henkilökunnalla tulee olla riittävä osaaminen ja ammattitaito toimia iltapäivätoiminnan ohjaajina toteuttaen lähikouluperiaatetta. Kullakin aamu- ja iltapäivätoiminnan lapsiryhmällä tulee kaikessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa olla vähintään yksi ohjaaja, joka täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) 9a §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
 5. Palveluntuottajalla tulee olla Vantaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa määritelty määrä ohjaajia suhteessa lapsiin (enintään 16 lasta ohjaajaa kohden). Mikäli joku henkilökunnasta on sairaana tai muuten estynyt, palveluntuottaja on velvollinen palkkaamaan sijaisen. Palveluntuottaja vastaa toteuttamansa iltapäivätoiminnan henkilöstön rekrytoinnista ja henkilöstökustannuksista.
 6. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan.
 7. Palveluntuottajan tulee tehdä säännöllistä yhteistyötä huoltajien, Vantaan kaupungin ja koulun henkilökunnan kanssa.
 8. Palveluntuottaja vastaa terveellisen välipalan järjestämisestä toimintaan osallistuville lapsille. 
 9. Palveluntuottaja vastaa siitä, että organisaation tietosuoja-asiat vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja ovat linjassa kaupungin käytännön kanssa.
 10. Vantaan kaupunki vastaa toimijoiden verkoston tasapuolisesta kohtelusta ja asemasta palveluntuottajien verkostossa.
 11. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muun muassa perusopetuslakia, Opetushallituksen vahvistamia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä kulloinkin voimassa olevaa Vantaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa ja muita asiaa koskevia päätöksiä ja linjauksia.

Toiminnan käynnistämisestä tai laajentamisesta kiinnostuneita tahoja pyydetään lähettämään vapaamuotoisen hakemuksensa, talouskertomuksensa (tase), iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmansa ja mahdolliset suosituksensa torstaihin 8.6.2023 klo 16.00 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki.

Lisätietoja

Virva Kela-Piironen

Opetustoimen asiantuntija
040 610 8791 virva.kela-piironen@vantaa.fi

Avainsanat

PalveluntuottajatIltapäivätoimintaKerhot