Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluRakentaminen

Vantaan kaupunki suunnittelee ja rakentaa katuja, puistoja, lähivirkistysalueita, suojaviheralueita ja ulkoliikuntapaikkoja sekä rakenteita retkeily- ja luonnonsuojelualueilla.

Åvikin leikkipaikka Tikkurilanrannassa.

Viher- ja ulkoliikunta-alueet määritellään kaavoituksella. Suunnittelulla sovitetaan yhteen kaupungin asukkaiden, luonnon ja rakennetun ympäristön tarpeet kestävällä ja viihtyisyyttä luovalla tavalla.

Kaikista viher- ja liikunta-alueista tehdään hallinnollinen puisto- tai liikunta-aluesuunnitelma. Sen avulla tehdään virallinen päätös alueen käytöstä ja saadaan arvio rakentamisen kustannuksista. Tämän jälkeen tehdään yksityiskohtaisempi rakentamissuunnitelma, jonka mukaan viheralue toteutetaan.

Suunniteltavia kohteita ovat muun muassa toimintapuistot, puistoleikkipaikatkoira-aitaukset, skeittipaikat, urheilu- ja ulkoilualueet sekä ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat.

Suunnitteluun osallistuminen

Katu- tai puistoalueen suunnittelun alkaessa asukkaita ja muita yhteistyötahoja tiedotetaan asiasta kirjeitse sekä kaupungin verkkosivuilla. Joidenkin viheralueiden suunnittelun aikana järjestetään myös asukastilaisuuksia.

Palautetta otetaan vastaan suunnittelun alkaessa luonnoksesta sekä myöhemmin suunnitelman ollessa nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 

Katujen ja puistojen rakentaminen

Rakentamisohjelmaan valituista kohteista tiedotetaan verkkosivuilla ja asukaslehdessä.

Vantaalla julkisen kaupunkitilan rakentamiseen ja perusparantamiseen käytetään vuosittain noin 40 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma valmistellaan kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kohteet rakennetaan suunnitteluprosessissa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Lähtökohtana toimivat muun muassa erilaiset sopimukset, kaupunkitasoiset suunnitelmat, tontinluovutusohjelmat ja yleissuunnitelmat.

Rakennuskohteet toteutetaan kaupungin omana työnä tai kilpailutetaan hankintalakia noudattaen ulkopuolisilla rakennusurakoitsijoilla. Valmistuneet kohteet luovutetaan kunnossapitoon, jonka jälkeen kunnossapito vastaa katujen päivittäisestä hoidosta ja kunnossapidosta.