Ratikan suunnittelu

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu etenee yhtä aikaa kaavarungon, asemakaavojen ja katu- ja puistosuunnittelun tasoilla. Suunnittelun periaatteita ovat kestävyys, vihreys, ekologisuus ja esteettömyys.

Ratikan kaavarungolla ohjataan ratikan reittialueen kaupunkikehitystä pitkällä aikavälillä. Se tarkentaa Vantaan uuden yleiskaavan linjauksia eli ohjaa, millaista kaupunkia reitin varrelle voidaan asemakaavoittaa ja rakentaa. Kohdealue on ratikkapysäkeistä noin 800 metrin säteellä muodostuva vyöhyke.

Ratikan asemakaavoituksella osoitetaan ratikan raiteiden, pysäkkien ja muun infrastruktuurin vaatima tila katuympäristöstä. Kaavojen tarve ja rajaukset tarkentuvat, kun katu- ja puistosuunnittelu etenee. Osin nykyisiä katualueita on tarve laajentaa ja osin on tarve kokonaan uusien katualueiden kaavoittamiselle.

Ratikan katu- ja puistosuunnittelussa määritellään yksityiskohtaisesti, miten ratikan raiteet, pysäkit ja muu infrastruktuuri sijoitetaan katutilaan. Pääosa ratikan käyttämistä kaduista on olemassa olevia katuja, mutta myös uusia katuja suunnitellaan. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn väyliä parannetaan ja risteäville kaduille laaditaan uudet liikennejärjestelyt. Reitin puistoja suunnitellaan siinä määrin kuin ratikka niihin vaikuttaa.

Suunnittelun seuraaminen

Ratikan jatkosuunnittelulle on laadittu oma osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se kattaa kaikki suunnittelun tasot: kaavarungon, asemakaavan ja katu- ja puistosuunnitelman.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään suunnittelun edetessä. Myös yksittäisille asemakaavoille laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mikäli kaavassa osoitetaan uutta rakennusalaa. 

Suunnittelukartalla oman asuinalueen tilanne selville

Vantaan ratikan jatkosuunnittelun etenemistä voi seurata päivittyvän kartan avulla Matti-järjestelmässä. Interaktiivinen kartta näyttää ratikan reitin varren ajankohtaisen suunnittelutilanteen eikä järjestelmään tarvitse kirjautua erikseen.

Suunnittelutilannetta voi tarkastella joko oman asuinalueen näkökulmasta tai suunnittelutason suhteen. Kartalle on koottu kaikki suunnittelun tasot: kaavarunko, asemakaavat ja katu- ja puistosuunnittelu.

Karttaa päivitetään säännöllisesti ja siitä tiedotetaan Vantaan ratikan somekanavilla ja verkkosivuilla.

Kaavarunko

Yleiskaavoitus laatii ratikan ympäristöön ratikan kaavarunkoa, jossa tarkastellaan ja kehitetään ratikan reitin lähiympäristöä.

Ratikan kaavarunko kattaa noin 800 metrin säteellä ratikan linjasta muodostuvan vyöhykkeen. Se yhteensovittaa tämän vyöhykkeen maankäyttöön kohdistuvia tavoitteita ja tarkentaa Vantaan uuden yleiskaavan 2020 maankäyttösuunnitelmaa. Siinä tarkastellaan muun muassa vyöhykkeen asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa ja viheralueiden rakennetta.

Ratikan kaavarunko kokoaa samalla yhteen vyöhykkeellä jo käynnissä olevia maankäytön suunnitelmia, kuten alueellisia kaavarunkoja.

Jo voimassa olevia kaavarunkoja ovat Aviapoliksen kaavarunko sekä Hakunilan kaavarunko. Näiden lisäksi valmisteilla ovat Tikkurilan kaavarunko 2020 sekä Länsimäen kaavarunko. 

Asemakaavat

Ratikkareitin varrella tehdään paitsi ratikan teknisiä asemakaavoja myös laajempia, reitin varren kaupunkikehittämiseen liittyviä asemakaavoja yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Ratikan teknisten asemakaavojen päätarkoituksena on osoittaa riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle. Osin tämä tarkoittaa olemassa olevan katualueen leventämistä, uuden katualueen kaavoittamista tai muiden välttämättömien kaavamuutosten tekemistä. Niillä alueilla, joilla asemakaavaa ei vielä ole, laaditaan uudet asemakaavat.

Asemakaavat valmistellaan vaiheittain selvitysten, mielipiteiden, vaikutusten arviointien pohjalta ja yhteensovitetaan ratikan katu- ja puistosuunnittelun kanssa. 

Katu- ja puistosuunnitelmat

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat koskevat katuja, joita ratikan raiteet käyttävät. Ratikkakadut ovat pääosin olemassa olevia katuja. Niiden lisäksi suunnitellaan uusia katuyhteyksiä.

Lähtökohtana on vuonna 2019 valmistunut ratikan yleissuunnitelma, jonka ratkaisuja tarkennetaan ja muokataan. Samalla ratikkakatuihin liittyville kaduille suunnitellaan uudet järjestelyt. Puistojen osalta suunnitelmiin lukeutuvat ne osuudet, joihin ratikka tai uudet liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia.

Jalankulkua ja pyöräilyä parannetaan koko suunnitteluosuudella. Muutoksia tulee muun muassa kevyen liikenteen siltoihin, joista osaa muokataan, osa korvataan suojateillä tai reittimuutoksilla ja osa suunnitellaan korvattavaksi uusilla silloilla.

Valaistusta parannetaan ja reitin viihtyisyydestä huolehditaan muun muassa suunnittelemalla istutuksia sekä kaduille että pysäkkiympäristöihin. 

Suunnittelun periaatteet

Kestävyys, vihreys, ekologisuus

Kestävyys, vihreys ja ekologisuus ovat keskeisiä suunnitteluperiaatteita Vantaan ratikan suunnittelussa. Kestävyys ja ekologisuus tarkoittavat paitsi ratikan myötä lisääntyvää kestävää liikkumista myös rakentamisen teknisten ratkaisuiden toteuttamista mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista muun muassa hulevesien hallinnalla.

Vihreys liittyy sekä raitiotien ympäristöön että käyttökokemukseen. Tavoitteena on vaalia olemassa olevaa kaupunkivihreää ja lisätä sitä. Raidealue toteutetaan ensisijaisesti nurmipintaisena ja raitiotien varrelle istutetaan yhtenäiset puurivit aina, kun se on mahdollista. Kaupunkivihreä esimerkiksi viilentää mikroilmastoa kesähelteellä tehden ympäristöstä ja raitiotien käyttökokemuksesta miellyttävämmän.

Esteettömyys

Erilaiset liikkujat ja esteettömyys huomioidaan myös katusuunnittelussa. Pysäkkiympäristöt suunnitellaan pääsääntöisesti esteettömyyden erikoistason mukaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi näkövammaisia ja pyörätuolin kanssa liikkuvia varten suojateiden ylitykset ja pysäkille pääsy on esteetöntä ja sitä helpotetaan huomioraidoin ja -kiveyksin.

Esteetön suunnittelu helpottaa ja palvelee myös esimerkiksi lastenvaunujen ja rollaattorin kanssa liikkujia, kun pysäkki ja raitiovaunu ovat samassa tasossa. Huomioraidat ohjaavat tien keskiovelle kenelle tahansa.

Avainsanat

RatikkaKaupunki rakentaaKaupunkikehitysSuunnitelmat