Ääneneristysselvityksen laatiminen

Asiasanat

Rakentaminen

Rakennuspaikan ympäristön melutason selvittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennushanketta on tärkeää.

Melutaso on syytä selvittää jo tontin hankintavaiheessa. Kun selvitys on tehty, on mahdollista harkita millaisilla rakenteilla ja rakennusosilla saavutetaan rakennuksen ulkokuorelta vaadittu ääneneristävyys. Näiden valintojen sekä niiden kustannusvaikutusten selvittämiseksi rakennuttaja tarvitsee suunnittelijan apua. Rakennuksessa käytettävät rakenteet, julkisivumateriaalit ja ikkunat tulisi päättää vasta näiden selvitysten jälkeen.

Ympäristön melun haittojen ehkäisemiseksi asuintiloissa tarvitaan erilaisia ratkaisuja rakennuksen ääneneristävyyden parantamiseksi. Rakennuksen ulkopuolisen melun johtumista sisätiloihin voidaan ehkäistä tilojen sijoittelun, rakennuksen ikkuna- ja oviaukoituksen sekä massoittelun keinoin ja rakennuksen ulkokuoren rakenteiden ja rakennusosien, kuten ikkunoiden, ovien, ilmanvaihdon venttiilien ja muiden läpivientien paremmalla ääneneristävyydellä. 

Ääneneristävyyden parantaminen

Pientaloissa yksi olennaisesti ääneneristävyyttä parantava tekijä on tuulikaapin eli sisäovellisen eteisen käyttö asuintiloihin tultaessa. Rakennuksen kulmahuoneet, joiden julkisivupinta-ala on suuri lattianalaan nähden sekä tilat, joissa on paljon ikkunapinta-alaa tai ikkunaovia tai ovia, ovat ääneneristävyyden kannalta vaativia tiloja. Kun ulkomelu on selkeästi suuntautunutta, kuten läheiseltä tieltä tai radalta tuleva melu, se on huomioitava rakennuksen oleskelupihan sekä melulle herkkien huonetilojen sijoittamisessa.

Rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyyttä voidaan lisätä parantamalla ikkunoiden, ikkunaovien ja ovien ääneneristävyyttä. Ikkunoiden ja ikkunaovien ääneneristävyyksiä parannetaan lisäämällä tiivisteitä, muuttamalla lasivahvuuksia ja karmisyvyyksiä sekä käyttämällä kaksilehtisiä ikkunaovia. Ulko-ovien ääneneristävyydet ovat kuitenkin varsin alhaisia, joten tuulikaappi tiivistetyllä sisäovella korjaa niiden heikkoa ääneneristävyyttä ja parantaa rakennuksen energiataloudellisuutta.

Puurunkoisen ulkokuoren ääneneristävyyden parantamiseksi joudutaan rakenteisiin lisäämään levyrakenteita seinissä ja katoissa. Ääneneristävyyttä voidaan parantaa myös ulkoseinärakenteen ristikoolauksella tai valitsemalla julkisivuihin tiiliverhous. 

Yläpohjassa paneelit voidaan vaihtaa esimerkiksi kipsilevyiksi tai lisätä levytys paneloinnin yläpuolelle. Levytys toimii myös jäykistävänä rakenteena. Harkkorakenteisten ulkoseinien äänieristävyyttä parannetaan lisärappauksin tai lisäkoolauksin ja levytyksin. Valinnoilla vaikutetaan rakennushankkeen kustannuksiin. Riittävän ajoissa tehdyllä suunnitelmalla vältytään muutoksilta ja virheiltä kustannusarvioissa.

Suunnitelman tekeminen

Rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyydestä tehdään ääneneristyssuunnitelma, jolla osoitetaan, että suunnitellun rakennuksen rakenteiden ja rakennusosien yhteisääneneristävyydellä voidaan saavuttaa vaadittu ääneneristävyystaso.

Vaatimuksen asuinalueiden ja asuintilojen ääneneristävyydestä perustuvat Valtioneuvoston päätökseen 993/1992, asemakaavojen vaatimuksiin sekä Vantaan kaupungin ja Vantaan ympäristölautakunnan rakennuslupajaoston rakentamisohjeeseen 30.10.2007 "Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyysvaatimukset". 

Avainsanat

Luvat