Putkasta päihdepalveluihin

Blogi Kädet sotessa

Emmi Ikonen tutki opinnäytetyössään (sosionomi YAMK) toimintamallia, jossa poliisivankilassa tarjotaan päihtymistilan vuoksi putkaan päätyneille asiakkaille päihdepalveluiden yhteydenottoa. Toimintamallista saatujen kokemusten perusteella se päätettiin jättää pysyväksi käytännöksi Vantaan päihdepalveluiden ja poliisivankilan välille.

Kastelukannu ja kukka

Jo tuen tarjoaminen saattaa istuttaa muutoksen siemenen ajatuksiin

Sisältö

Vantaan päihdepalvelut ja Itä-Uudenmaan poliisi toteuttivat heinä-lokakuussa 2021 pilottijakson, jossa tutkittiin uutta tapaa ohjata päihtyneitä hoitoon. Päihtyneen ohjaus poliisin toimesta -toimintamallissa poliisivankilan työntekijät tarjosivat päihtymystilan vuoksi putkaan päätyneille asiakkaille nimettömänä toteutettavaa yhteydenottoa päihdepalveluista. Yhteydenottopyynnön jälkeen päihdepalvelut olivat asiakkaaseen yhteydessä 1 – 3 kertaa heidän toivomallaan tavalla. Puhelimitse toteutetut yhteydenotot todettiin tehokkaimmiksi.  

Opinnäytetyön tuloksena saatiin koottua raportti pilottijaksolta saadusta määrällisestä aineistosta, jota täydennettiin haastattelemalla toimintamallin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneita työntekijöitä. 

”Määrällinen aineisto jäi melko pieneksi, joten tutkimustuloksista ei voida tehdä kiistattomia johtopäätöksiä mallin hyödyistä, mutta saatua tietoa pystytään hyödyntämään jatkossa toimintamallin käyttöönotossa sekä lisätutkimuksen ja kehittämistyön pohjana”, kertoo Ikonen. Oleellisimpia tutkimuksesta saatuja tuloksia olivat, että puheluina toteutettuihin yhteydenottoihin vastasi 60 % asiakkaista. Aktiivinen palvelun tarjoaminen näytti kasvattavan yhteydenottopyyntöjen määrää. Tämä voi kertoa siitä, että toimintamallille olisi kysyntää, jos palvelua tarjottaisiin systemaattisemmin. Lisäksi päihdepalveluiden ja poliisivankilan yhteistyö nähtiin itsessään arvokkaana asiana, jota kannattaa tulevaisuudessakin kehittää. 

Päihdepalveluiden tarjoaminen poliisivankilassa voi madaltaa kynnystä avun vastaanottamiselle 

Päihteitä käyttävien ihmisten saamisessa tarpeenmukaisiin palveluihin on olennaista, että avun saamiseksi on tarjolla useampia väyliä, ja palveluita muistetaan tarjota säännöllisesti eri toimintaympäristöissä. Kuitenkaan kaikki asiakkaat eivät halua ottaa vastaan päihdepalveluiden yhteydenottoa, mutta jo pelkästään palvelun tarjoaminen voidaan nähdä pienimuotoisena puheeksiottona, joka voi herättää asiakkaan pohtimaan omaa tilannettaan ja päihteiden käyttöään. Päihteiden käyttöön liittyy edelleen vahva stigma, jonka vuoksi palveluiden vastaanottamisen kynnys voi olla korkea. Yhteydenoton lisäksi poliisivankilassa on ollut asiakkaiden saatavilla Opas päihteiden käytöstä huolestuneille, johon on koottu tarvelähtöisesti alueen palvelutarjontaa yhteen, jotta tietoa palveluista olisi saatavissa kaikille asiakkaille. 

Toimintamalli esiteltiin joulukuussa 2021 Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmälle, jossa päätettiin sen jäävän toistaiseksi pysyväksi käytännöksi päihdepalveluiden ja poliisivankilan välille. 

Lisätietoa päihtyneen ohjaus poliisin toimesta -toimintamallista ja sen arvioinnista saa Emmi Ikoselta sähköpostitse emmi.ikonen@vantaa.fi  

Opinnäytetyö saatavissa täältä.

Emmi Ikonen, erityisasiantuntija, mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen, Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke

Avainsanat

SOTE-uudistusHyvinvointialuePäihteet

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Kädet sotessa