Hiekkaharjun koulun opetus ja oppiminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1–6. Suunnitelma ohjaa koululaista aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Opettajan rooli muuttuu aiempaa ohjaavammaksi, kun oppilaan vastuu omasta työskentelystä kasvaa. Oppimisympäristöt laajenevat luokkahuoneesta uusiin ympäristöihin kuten esimerkiksi kirjastoihin, museoihin ja nuorisotiloille.

Voimassa ja käytössä olevia opetussuunnitelmia voi tarkastella lähemmin ePerusteet-sivustolta. Lisäksi Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmat löytyvät kouluittain Vantaan opetussuunnitelman sivuilta.

Painotettu opetus

Vantaalla on lähikouluperiaate, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle oppilaalle turvataan laadukas oppimisympäristö oman asuinpaikkansa mukaisessa lähikoulussa. Kaikkia vantaalaisia peruskouluja kehitetään tasapuolisesti ja hyviä käytänteitä jaetaan kaikkien koulujen kesken. Muutamissa kouluissa on kuitenkin tarjolla painotettua opetusta, joihin tulee hakea erikseen. Voit tarkistaa painotettua opetusta tarjoavat koulut täältä.

Oppilaanohjaus

Hiekkaharjun koulussa hyödynnetään Vantaan kaupungin ohjaussuunnitelmaa. Ohjausta annetaan eri oppiaineiden, opetuksen, oppilaanohjauksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjausta tehdään myös yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarkoituksena on tukea oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä omatoimisuuden kehittymistä.

Oppiaineet

Peruskouluissa opiskellaan edelleen samoja tuttuja oppiaineita kuin aiemminkin, mutta joitakin aineita opiskellaan jo aiempaa nuorempina. Esimerkiksi fysiikkaa, kemiaa, kotitaloutta ja yhteiskuntaoppia opiskellaan nykyään myös alakoulussa.

Tuttujen oppiaineiden rinnalle ovat tulleet monialaiset oppimiskokonaisuudet, joiden tarkoituksena on yhdistää eri oppiaineita ja tukea oppilaan kykyä ymmärtää eri ilmiöiden yhteyksiä. Jokaisessa koulussa toteutetaan vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana.

Opetuksesta vastaavat ensisijaisesti luokanopettajat ja aineenopettajat. Joissakin aineissa on myös kiertäviä opettajia, jotka voivat opettaa useassa koulussa useita eri ryhmiä. Tällaisia ovat oman äidinkielen opettajat ja pienryhmäisten uskontojen opettajat. Oppilaat saattavat käydä oman äidinkielen tai pienryhmäisen uskonnon tunneilla toisessa koulussa, mutta tavoitteena on, että opetus olisi aina mahdollisimman lähellä oppilaan kotia. 

Oppimisen tuki

Kuten muissakin kouluissa, myös Hiekkaharjun koulussa oppilaan tarvitsema tuki järjestetään erilaisilla joustavilla järjestelyillä. Tuen järjestelyt tehdään yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien ja tarvittaessa avustavan henkilöstön kanssa.

Oppilaan tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa huomioidaan oppilaan tuen tarve. Tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Lisäksi Hiekkaharjun koulussa työskentelee koulunkäynninohjaajia opiskelun tukena.

Valmistava opetus

Hiekkaharjun koulussa toimii yksi valmistava luokka. Valmistavaa opetusta järjestetään oppilaille, jotka muuttavat Suomeen eivätkä vielä osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä ryhmässä. Valmistavan opetuksen aikana harjoitellaan suomen kielen alkeita, suomalaisen koulun arkea ja eri oppiaineita kuten matematiikkaa ja ympäristöoppia.

Valmistavassa opetuksessa opiskellaan enintään yksi vuosi. Vuoden aikana on mahdollista, että oppilaat opiskelevat yksittäisiä oppiaineita tai tunteja suomenkielisissä ryhmissä. Kun oppilaan kielitaito on riittävä, hän voi siirtyä perusopetukseen ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Vantaalla kaikki ensimmäisen luokan valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat inklusiivisesti yleisopetuksen ryhmissä.

Lisätietoa valmistavasta opetuksesta Vantaalla ja siihen ilmoittautumisesta löydät täältä.

Etappi-toiminta

Etappi-toiminta tarjoaa vahvaa ja moniammatillista tukea 1.-6. luokan oppilaille, joiden käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet hankaloittavat merkittävästi koulunkäyntiä. Etappi-jakson aikana arvioidaan oppilaan koulunkäynnin kokonaistilannetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia tukitoimia yhdessä oppilaan monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Etappi-jakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan, huoltajien, lähikoulun sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja hänen perheensä voimavarojen vahvistaminen. Ennen etappijakson alkamista oppilaalla tulee olla erityisen tuen antamista koskeva päätös. Etappijakson aikana tehdään tarvittavat kirjaukset pedagogisiin asiakirjoihin, terveydenhuollonjärjestelmään sekä sosiaalialan asiakastietojärjestelmään.

Hiekkaharjun etapin toiminnasta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat kaksi erityisopetusta antavaa opettajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja sekä koulunkäyntiavustaja. Nimet ja yhteystiedot löydät henkilökunta-välilehdeltä.

Etapin toimintamuodot

Jalkautuvassa työmuodossa oppilasta tuetaan hänen omassa oppimisympäristössään. Jalkautuvan etapin työskentely kestää noin kuukauden. Jakso alkaa oppilaan, huoltajien, oman opettajan ja etapin työparin yhteisellä tapaamisella. Etapin työpari suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa. Asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tukitoimien vaikutusta arvioidaan säännöllisesti jakson aikana.

Ryhmämuotoinen opiskelu Hiekkaharjun etappi-luokassa

Etappi-luokassa opiskellaan oppiaineita sekä harjoitellaan ja vahvistetaan oppilaan sosio-emotionaalisiataitoja. Ryhmässä on korkeintaan kuusi oppilasta. Etappijakson pituus vaihtelee oppilaskohtaisesti, mutta kestää korkeintaan noin vuoden. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja seurataan säännöllisesti jakson kuluessa.

Hakumenettely

Oppilaan etappihakemuksen tekee monialainen asiantuntijaryhmä yhteistyössä huoltajien ja aluekoordinaattorin kanssa. Päätöksen etappijaksosta tekee aluepäällikkö. Etappihakemuksen liitteinä ovat pedagoginen selvitys ja huoltajien suostumus tiedonsiirtoon. Etappiin on jatkuva haku.

Lisätietoa saat esimerkiksi Tikkurila-Hakunilan palveluyksikön aluekoordinaattorilta, jonka yhteystiedot löytyvät täältä.

Arviointi

Arviointi on kokonaisuus, joka on muutakin kuin todistusten ja arvosanojen antamista. Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta ja osallistuu itse oman oppimisensa arviointiin. Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi oppilas saa lukuvuoden aikana kaksi väliarviointia sekä lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Toinen väliarvioinneista toteutetaan arviointikeskusteluna ja toinen kirjallisesti välitodistuksena. Luokanopettaja järjestää arviointikeskustelun, johon osallistuu oppilas ja huoltaja sekä mahdollisesti muita opettajia kuten erityisopettaja tai S2-opettaja. Keskustelussa käydään läpi oppilaan ajatuksia ja mielipiteitä omasta koulunkäynnistään sekä peilataan niitä aikuisten havaintoihin. Arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden pohtia yhdessä oppilaan kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä koulunkäyntitaitoihin liittyviä asioita.

Joka kevät lukukauden lopuksi oppilaalle annetaan lukuvuositodistus, joka on arviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta. Vuosiluokilla 1.-3. väli- ja lukuvuositodistuksissa käytetään sanallista arviointia ja vuosiluokilla 4.-9. numeroarviointia.

Oppilasarviointi perustuu kaikille kouluille yhteisiin valtakunnallisiin periaatteisiin. Arvioinnille on perusopetusta koskevassa lainsäädännössä asetettu kaksi toisiaan täydentävää tehtävää:

  •  ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua
  •  arvioida oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arvioinnista ja todistuksista perusopetuksessa voi lukea lisää täältä.