Ilolan koulun sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistaminen

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusNuoretOppilaat

Sosiaalisten ja tunntetaitojen vahvistaminen

Ilolan koulun toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva koulu. Syksyllä 2017 luotiin yhdessä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa Ilon kautta Ilolassa -ajattelun kivijalka, joka muodostuu toimintaamme ohjaavista hyveistä: turvallisuudesta, kunnioituksesta, yhteistyöstä ja myönteisyydestä. Lukuvuoden 2019 - 2020 aikana Ilolan koulussa lähdettiin siirtymään kohti restoratiivista toimintakulttuuria, joka osaltaan vahvistaa oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja.

Restoratiivisuus on kohtaamista, kuuntelua, ihmisten välisten suhteiden eheyttämistä ja sosiaalisten taitojen vahvistamista. Vuorovaikutus, dialogi ja yhteisten ratkaisujen etsiminen johtavat voimaantumiseen, oppimiseen ja vastuunottoon sekä rauhaan yksilöiden välillä ja yhteisöjen sisällä.

Koulun slogan Ilon kautta Ilolassa - Yhdessä oppien sisältää ajatuksen hyvinvoivasta, itseensä luottavasta ja oppimiseen myönteisesti suhtautuvasta yhteisöstä. Yhteisö tukee yksilöä tämän omalla oppimisen polulla niin, että hänellä on mahdollisuus saavuttaa omat tavoitteensa.

Aiemmin luotuja ja käytössä olleita Ilon kautta Ilolassa -kuukausitavoitteita tarkasteltiin keväällä 2021 ja elokuun 2021 toisessa vesossa. Tarkastelun myötä kuukausitavoitteet ovat tiivistyneet viiteen isompaan tavoitteeseen, joita työstetään lukuvuoden 2021 - 2022 aikana niin, että päivitetyt tavoitteet niihin liittyvine suunnitelmineen voidaan ottaa käyttöön viimeistään elokuussa 2022. Tavoitteet ovat 1) Olen hyvä kaveri. 2) Kunnioitan. 3) Vahvuuteni ja asenteen voima. 4) Autan, kiitän, kehun ja kannustan. ja 5) Voin hyvin.

Restoratiivinen toimintakulttuuri ja kerran viikossa pidettävä Ilon kautta Ilolassa -tunti tukevat sosiaalisten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä. Oppilashuollon jäsenet osallistuvat toimintaan aktiivisesti ja kohdentavat tarvittaessa omaa osaamistaan myös eri ryhmille ja luokille.

Restoratiivinen sovittelu

Verso eli vertaissovittelu

Osana koulun restoratiivista toimintakulttuuria järjestetään myös vertaissovittelutoimintaa (VERSO). Vertaissovittelussa sekä sovittelijat että sovitteluun ohjatut oppiaat oppivat sosiaalisia taitoja, toisten kuuntelemista, omien näkemysten esittämistä ja sopimukseen pääsemistä. Samalla vastuu ja omistajuus omiin asioihin säilyy oppilailla itsellään.

Vertaissovittelussa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vertaissovittelijoilla ei ole valtaa antaa rangaistuksia tai tehdä päätöksiä, vaan he auttavat osapuolia itse löytämään tilanteeseen ratkaisun niin, että konflikti ei enää osapuolten välillä jatku tai toistu. Vertaissovittelussa sovitellaan mm. nimittelyjä, haukkumisia, ikävää kommentointia kasvotusten, selän takana tai somessa, tönimistä, etuilua, syrjimistä, joka ilmenee niin ettei oteta mukaan leikkiin tai ryhmätehtävään, sekä toisen omaisuuden luvatta käyttämistä tai piilottamista, leikkien ja pelien säännöistä syntynyttä riitaa. Mikäli vertaissovittelu ei johda toivottuun tulokseen, ohjataan tapaus aikuisjohtoiseen sovitteluun

Verso-oppilaat ovat 3. ja 4. luokan oppilaita, jotka saavat koulutuksen tehtäväänsä. Heitä ohjaa viisi Verso-aikuista. Verso-sovitteluita pidetään jokaisena arkipäivänä klo 9.45-10-15 välitunnilla. Verso-oppilaat työskentelevät työparina ja heillä sekä Verso-aikuisella on vakituinen työvuoro kerran viikossa. Tällöin he varautuvat mahdollisiin sovitteluihin heti aamusta ja hoitavat sovittelut välitunnin aikana. Jollei sovitteluita ole etukäteen tilattu, oppilaat menevät päivystämään välitunnille, jossa he tarvittaessa hoitavat sovittelun saman tien. Kaikkia sopimuksia seurataan, pääsääntöisesti seurantatapaaminen on seuraavalla viikolla.

Aikuisjohtoinen sovittelu

Luokan oma opettaja selvittelee pieniä ristiriitatilanteita restoratiivisella otteella. Mikäli tämä ei tuota tulosta, ohjataan oppilaat aikuisjohtoiseen restoratiiviseen sovitteluun. Opettaja ottaa yhteyttä sovittelijoihin Wilman kautta. Aikuisjohtoinen sovittelu on maanantaisin klo 11.00 - 12.00 välisessä oppitunnilla laaja-alaisen erityisopettajan tilassa Sateenkaaressa.

Restoratiivisessa sovittelussa ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomiodaan konfliktien hallinnassa. Se korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse olla aktiivisia osallisia asiansa ratkaisussa.

Sovittelutapaamisia on kaksi. Ensimmäisessä tapaamisessa osapuolet tekevät sovittelusopimuksen. Toisessa tapaamisessa tarkistetaan, onko sopimus pitänyt. Jos sopimus on pitänyt, prosessi päättyy. Jos sopimus ei ole pitänyt, mietitään muita tukitoimia ja konsultoidaan koulukuraattoria.

Sovittelu on luottamuksellista. Huoltajat saavat Wilma-viestin sovitteluun osallistumisesta ja sovittelusopimuksen pitämisestä. Huoltajille ei tiedoteta ristiriitatilanteen yksityiskohtia.

Takaisin Ilolan koulun etusivulle ->

Avainsanat

Ilolan kouluPeruskoulut