Kanniston koulun kotitiedotteet

Asiasanat

Kivistön suuralueKoulutusOppilaat

Lukuvuosi 22-23

LUKUVUOSITIEDOTE    

Kanniston koulu lukuvuonna 2022–2023 

Lukuvuosi on saatu kunnialla käyntiin. Ja mikä hienointa, niin nyt usean vuoden tauon jälkeen normaaleissa olosuhteissa. Kevätjuhlan jälkeen oppilasmäärämme on jonkin verran kasvanut. Oppilaita koulussamme on nyt 413. Heidän hyvinvointiaan ja oppimistaan edistää kaiken kaikkiaan 41 opetusalan ammattilaista. Luokkia koulussa on yleisopetuksen puolella 18 ja pidennetyn oppivelvollisuuden puolella kolme (POP-luokat).

Lukuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä 65 koulutulokasta julistettiin ekaluokkalaiseksi koulutulokkaiden lakitustilaisuudessa. Koko koulu oli kunnioittamassa lakitustilaisuutta. Koulutulokkailla on nyt muistona ensimmäisestä koulupäivästään vakuutusyhtiö IF:n lahjoittama keltanokkalippis. Antoisaa koulupolkua kaikille uusille ekaluokkalaisille!

Kesän aikana tapahtui koulumme kannalta hyviä asioita. Saimme kolmeen luokkatilaan uudet ääntä hyvin eristävät siirtoseinät, jotka edistävät yhteisopettajuuden toteuttamista. Lisäksi koulun pihalle on tullut uusi leikkipaikka, joka varsinkin maatrampoliinin vuoksi on ollut varsin suosittu. Vuonna 2017 Vantaan parhaaksi palkittu koulun piha on nyt entistäkin parempi ja toimivampi.

Kuten aiemmin on informoitu, niin koulumme on laajenemassa v. 2025 yhtenäiseksi peruskouluksi. Asiaan liittyen kaupunkilautakunta hyväksyi 10.8.2022 pidetyssä kokouksessa Kanniston koulun laajennuksen ja tilamuutosten tarveselvityksen. Koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi, millä vastataan Kivistön alueen perusopetusikäisten lasten
määrän voimakkaaseen kasvuun. Laajennuksen myötä yhtenäiskoulun oppilaspaikkamäärä nousee 1070 oppilaaseen. Laajennuksessa suunnitellaan rakennettavaksi yläkouluikäisten aineopetustiloja 580 oppilaalle. Lisäksi nuorisotilat otetaan perusopetuksen käyttöön, mistä saadaan noin 105 oppilaspaikkaa. Nuorisotilan toiminta siirretään Kivistöön uusiin tiloihin Kivistön palvelukeskittymään. Myös nykyisissä koulun tiloissa tarvitaan tilamuutoksia kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin. Laajennushankkeen kustannusarvio on noin 22,4 milj. euroa ja tavoitteena on, että tilat valmistuvat vuonna 2025. Asia etenee kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Kesän aikana on siis tapahtunut mukavia asioita. Toivotan oppilaille, henkilökunnalle ja kodeille hyvää yhteistyön lukuvuotta 2022–2023! Ollaan yhteydessä matalalla kynnyksellä ja tehdään hyvää yhteistyötä lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Rehtori Petri Kiuru

LUKUVUODEN KESKEISET TAVOITTEET 
1. Osallisuus vahvuudeksi osana koulun toimintakulttuuria.
2. Oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen. 
3. Tunnetaitojen vahvistaminen (1 oppitunti joka luokassa viikoittain)
4. Oppilas kokee Kanniston koulun tärkeänä, turvallisena ja mieluisana paikkana.
5. Positiivinen pedagogiikka – huomaa hyvä! Positiivinen vuorovaikutus koko koulun tasolla.
6. Toimialan strategian toteutuminen koulun toiminnassa.

ARVIOINTIKESKUSTELUT JA VANHEMPAINILLAT

Vanhempainilta ke 7.9.2022. 1.–3. luokat omassa luokassa klo 16.30–17.30. Koko koulun osuus ruokalassa klo 17.30–18.00. 4.-6. luokat omassa luokassa klo 18.00-19.00. Tervetuloa!

Syyslukukaudella pidetään arviointikeskustelu, jossa arvioidaan oppilaan edistymistä. Keskustelu pidetään oppilaan, vanhemman ja opettajan kesken loka-marraskuussa. Jos oppilaalla on HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), niin opiskelun edistyminen arvioidaan asiakirjan tavoitteisiin peilaten eikä erillistä muuta arviointikeskustelua pidetä.  Arviointikeskusteluihin valmistaudutaan täyttämällä kotona Wilma-lomake, joka toimii keskustelun runkona. Lomakkeen kysymyksistä kannattaa keskustella perusteellisesti jo kotona, niin saatte parhaan mahdollisen hyödyn opettajan tapaamisesta ja oikean kuvan lapsenne koulunkäynnin sujumisesta. 
Palaverin päätteeksi asetetaan uudet tavoitteet perustuen esille nousseisiin asioihin. 

OPPILASHUOLTO
Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on huolehtia yhteistyössä opettajien kanssa oppilaiden tarvitsemista tukitoimista. Toiminta perustuu aina kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja kuhunkin henkilöön voi ottaa yhteyttä suoraan tai opettajan kautta. Erityisopettaja auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea koulunkäynnissä tai jonkin oppiaineen
tiedot ja taidot vaativat täydennystä. Oppilaalla saattaa olla erityisiä kirjoittamis- ja lukemisvaikeuksia tai ongelmia matematiikassa. Oppilaalle pyritään tarjoamaan yksilöllistä tukea ja ohjausta niin, että hänen opiskelumotivaationsa säilyy ja opiskelu on mielekästä.  Oppilashuollon kokouksiin osallistuu erityisopettajista Maarit Laitinen ja
erityisluokanopettajista Sanna Rautiainen. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tarjoaa oppilaille apua kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai omaan kehitykseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Koulun sosiaalityön
tavoitteena onkin tukea sekä oppilaan oppimista että kasvua kohti hyvää nuoruutta. Koulupsykologi auttaa lapsen oppimiseen ja kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia voivat olla esim. oppimisvaikeudet, pelot, masentuneisuus tai ylivilkkaus. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä myös silloin, kun he haluavat keskustella lapsensa
elämäntilanteesta tai kun he tarvitsevat tukea äidin tai isän tehtävissä.

KOULUTERVEYDENHUOLTO  
Lasten ja nuorten osalta kouluterveydenhuolto keskittyy terveystarkastuksiin ja -neuvontaan sekä oppilashuoltoon. Terveystarkastus tehdään oppilaalle kerran lukuvuodessa kouluaikana, ellei erikseen ole huoltajan kanssa toisin sovittu. Huoltaja voi halutessaan varata ajan/osallistua lapsen/nuoren terveystarkastukseen. Kouluterveydenhoitajamme Marjo Partti on paikalla parittomilla viikoilla ti, to ja pe sekä parillisilla ma, ti ja to.  
Sairaustapauksissa oppilas voi olla pois koulusta huoltajan ilmoituksella. Koulutapaturmissa käytämme ensisijaisesti lähintä julkisen puolen terveysasemaa. Oppilaat ovat vakuutettuja koulupäivän ajan.  

HAMMASHOITO
Suun terveydenhuollon palvelut ovat osa kouluterveydenhuoltoa ja ne ovat maksuttomia kaikille alle 18-vuotiaille. Oppilaat kutsutaan alakoulussa suun terveystarkastukseen 1.,3. ja 5. luokilla. Muilla luokilla hoitoa annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Suun terveystarkastuksen tekee suuhygienisti tai hammaslääkäri.

KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
on koulun oppilaiden vanhemmista ja opettajakunnan jäsenistä (rehtori, varajäsen opettaja Tanja Kinnunen) koostuva yhdistys, joka toiminnallaan tukee koulun arkea ja juhlaa. Vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti ja on toiminnallaan rahoittanut monia hienoja hankkeita. Toiminta vanhempainyhdistyksessä on erinomainen mahdollisuus päästä
vaikuttamaan lastenne hyvinvointiin koulussa ja seuraamaan koulun toimintaa läheltä. Toivottavasti uusia jäseniä liittyy mukavaan joukkoon! Vaikka kokoukset yleensä ovat hallituksen kokouksia, ovat ne avoimia kaikille. Seuraava vanhempainyhdistyksen kokous pidetään ma 19.9.2022. Klo 18.00 alkavan vuosikokouksen jälkeen pidetään
järjestäytymiskokous, jossa valitaan uusia jäseniä yhdistykseen. Kokoukset pidetään sovitusti joko etänä tai koulun ruokalassa. Tervetuloa mukaan!
Ilmoittaudu yhdistyksen hallitukseen kannistonkoulunvanhemmat@gmail.com. Yhdistyksen toimintaa voi tukea myös vapaaehtoisella kannatusmaksulla yhdistyksen tilille FI86 8010 4710 2177 49 Kanniston koulun vanhemmat ry.

POISSAOLOT
Kun oppilas on sairauden takia poissa koulusta, on siitä ilmoitettava omalle luokanopettajalle mahdollisimman pian (Wilmassa tuntimerkinnät-> ilmoita poissaolosta). Etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin tarvitaan erillinen lupa. Luokanopettaja myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Lupa pidempiin poissaoloihin on anottava rehtorilta. Lomat anotaan Wilmassa. Toivomme, että huomioitte koulun loma-ajat omissa lomasuunnitelmissanne.
Toivomme lisäksi harrastusten järjestämistä niin, että ne mahdollisimman vähän aiheuttaisivat poissaoloja. Koulu tukee oppilaiden harrastamista, mutta toistuvat säännölliset poissaolot harrastusten takia ovat haasteellisia. Oppilaan ja huoltajan tulee huolehtia poissaoloajan koulutehtävistä. Oman opettajan lisäksi koulun oppilashuoltotyöryhmä seuraa oppilaiden poissaoloja. Huolen herätessä oppilashuoltotyöryhmä on yhteydessä vanhempiin ja tukee perhettä tilanteen normalisoitumiseksi.
Sairaustapauksissa on hyvä pitää yksi oireeton päivä ennen kouluun palaamista. Koronatesti on hyvä tehdä oireiden ollessa koronalle tyypilliset. Koronan ollessa kyseessä tulee noudattaa THL:n ajantasaisia ohjeita.

PYÖRÄILYKYPÄRÄT

Koulussa pidetään erittäin tarpeellisena, että kouluun pyöräilevät oppilaat käyttävät kypärää. Koulu suosittelee pyöräilyä aikaisintaan kolmannesta luokasta alkaen. Koti kuitenkin päättää asian arvioiden mm. koulumatkan pituutta ja turvallisuutta. 

Syksyn pimetessä muistattehan heijastimet. Toivotamme kaikille turvallista koulumatkaa!  

UNOHTUNEET JA KADONNEET TAVARAT
Oppilaat voivat hakea kouluun unohtuneet tavarat päivittäin klo 15:een mennessä. Tiedustelut pääasiassa kouluisännältä. Oppilaiden vaatteet on hyvä merkitä, jolloin tunnistaminen helpottuu. Huom! Koulun löytötavaroihin on kertynyt ajan mittaan runsaasti vaatetta. Niiden säilyttäminen vie paljon tilaa. Klo 15.20–16.00 voitte halutessanne tulla tarkistamaan löytötavarat. Löytötavarat ovat ensimmäisessä kerroksessa vahtimestarin työtilan läheisyydessä. Lukuvuoden päättyessä löytötavarat lahjoitetaan vaatekeräykseen.

Mukavaa, antoisaa ja opettavaista lukuvuotta!

Koko koulun asioista tiedotetaan kotitiedotteilla. Opettajat tiedottavat luokan asioista pääsääntöisesti Wilma-viestein. Ollaan yhteydessä!  

Kanniston koulun väki