Oppilashuolto perusopetuksessa

Asiasanat

KoulutusNuoretOppilaat

Oppilashuolto tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä.

Lääkäri katsoo korvatutkimuslaitteen läpi.

Oppilashuolto tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Oppilashuoltotyö on mm. oppilaiden kohtaamista, kannustamista, auttamista ja oppilaiden osallisuuden vahvistamista.

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö

Yhteisöllinen oppilashuolto tarkoittaa toimintakulttuuria, joka edistää oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Koulussa yhteisöllinen hyvinvointiryhmä suunnittelee, koordinoi ja kehittää koulun toimintakulttuuria ja hyvinvointia oppilaiden ja henkilöstön tarpeet huomioiden.

Hyvinvoinnin vuosikello ohjaa koulujen yhteisöllisen hyvinvointityön kokonaisuutta vuositasolla. Kuukausittaiset teemat lisäävät oppilaiden mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja elämänhallintaan liittyviä taitoja.

Keskeinen osa mielen hyvinvointia ovat tunteiden kohtaaminen ja hyväksyminen. Tunnetaidot ohjaavat käyttäytymistä ja vuorovaikutustilanteita. Oppilaiden hyvinvoinnilla ja luokan turvallisella ilmapiirillä on myös keskeinen vaikutus oppimiseen ja muistiin. Koululla on varattu säännöllisesti toistuvat tunnit lukuvuoden aikana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskeluun.

Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

Koululla toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka koordinoi, kehittää ja arvioi koulun oppilashuoltotyötä. Hyvinvointityötä koulussa johtaa koulun rehtori. YHR:ään kuuluu rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja (vuosiluokilla 7.-9.), koulupsykologi, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja. YHR:n toimintaan osallistuu sovitusti myös oppilaat, huoltajat ja muut yhteistyötahot.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan hyvinvointia ja kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä yhdessä oppilaan hänen huoltajiensa kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus käyttää kuraattorin, psykologin sekä neuvolan terveydenhoitajan palveluita lapsen asioissa. Tarvittaessa oppilaan tilanteen kohentamiseksi voidaan huoltajien luvalla kutsua koolle monialainen asiantuntijaryhmä.