Vaikuttamistoimielimet

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta seuraa etnisten vähemmistöjen elinoloja valtion maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan vaikutuksia ja vähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteutumista Vantaalla. Se kokoaa saman pöydän ympärille poliittisia ryhmiä edustavat luottamushenkilöt, maahanmuuttajat, heitä edustavat järjestötoimijat ja asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia kotouttamiseen liittyviä asioita.

Neuvottelukunta seuraa lakisääteisen kotouttamisohjelman ja myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteutusta ja vaikuttaa tekemällä kaupunginhallitukselle aloitteita maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevien asioiden kehittämiseksi.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto toimii nuorten edunvalvojana ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita. Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 30 varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuston edustajat ovat 13–20-vuotiaita.

Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus Vantaan kaupungin lautakunnissa, kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain. Se tekee aloitteita kaupunginhallitukselle, antaa lausuntoja, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorisovaltuusto tekee myös yhteistyötä koulujen oppilaskuntien hallitusten kanssa koulujen olojen parantamiseksi.

Svenska kommittén

Svenska kommittén seuraa kaupungin toimintaa ja palveluita sekä edistää ruotsinkielisten kuntien asukkaiden hyvinvointia. Valiokunta voi ottaa kantaa Vantaan ruotsinkieliseen väestöön liittyvissä asioissa. Svenska kommittén toimii vuorovaikutuksessa asukkaiden, yhdistysten, kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Toimikunta pyrkii myös edistämään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua mm. kaupunkipalvelujen suunnitteluun.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu mm. vammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, vammaispalvelujen ja muiden tukitoimintojen kehityksen seuraaminen sekä lausuntojen antaminen vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Lisäksi neuvosto osallistuu vammaisiin henkilöihin kuuluvan väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vantaalla vammaisneuvosto on toiminut kaupungissa jo vuodesta 1979 lähtien.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Vanhusneuvosto osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan sekä laatii oman toimintasuunnitelman ja -kertomuksen. Lisäksi neuvosto ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin.

Vantaalla vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 1999 asti.

Lisätietoja

Anu Anttila

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta
Suunnittelija
050 314 5600 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Laura Kotiranta

Nuorisovaltuusto
Koordinaattori
0406268381 etunimi.sukunimi@vantaa.fi