Laadunvalvonta vanhus- ja vammaispalveluissa

Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen Ostopalvelut toteuttaa laadunvalvontaa 

  • ikääntyneiden palveluasumisessa (palvelutaloasuminen, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) 

  • vammaispalvelun palveluasumisessa 

  • vammaispalvelun työ- ja päivätoiminnassa 

  • kotona asumista tukevissa palveluissa 

  • perhehoidossa 

Vantaan kaupungilla on valvontavastuu kaikkiin palveluntuottajiin ja sosiaalipalveluja tuottaviin yksiköihin, jotka sijaitsevat Vantaan kaupungin alueella. Valvontaa toteutetaan Vantaan kaupungin omissa yksiköissä sekä yksityisillä palveluntuottajilla, joilta Vantaan kaupunki ostaa palveluita.

Laadunvalvontaa toteutetaan ennalta sovituin ja ennalta ilmoittamattomin valvontakäynnein, tarkastuskäynnein sekä asiakas-, läheis- ja työntekijähaastatteluin. Laadunvalvonta osallistuu läheisten iltoihin ja tarvittaessa hoitoneuvotteluihin palvelun laadun varmistamiseksi. Laadunvalvontaan kuuluu myös asiakaspalautteiden, muistutusten ja kantelujen käsittelyä. 

Laadunvalvonta on lakisääteistä toimintaa. Valvontatoimin varmistetaan palvelulle asetettujen vähimmäiskriteerien täyttyminen sekä laadun toteutuminen tehtyjen sopimusten mukaisesti. Laadunvalvonnalla myös kehitetään palvelua yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Yksityisen ympärivuorokautisen tehostetun asumispalvelun ja laitoshoidon laadunvalvonta perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Kunnassa valvonnasta vastaa sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija.

Kaupungilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus valvoa sekä yksityisten hoiva-asumisen palveluntuottajien toimintaa (laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta) että kaupungin itse tuottamaa toimintaa. Yksityisen sosiaalipalvelun toteuttamisessa on noudatettava sitä mitä asiakaslaissa ja muutoin sosiaalipalveluista on säädetty. Yksityisten sosiaalipalvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen sekä asiakaslain mukaisesti laadittuun palvelu-, hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaan taikka muuhun vastaavaan suunnitelmaan. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa valvontavastuu on määritelty kunnan toimielimelle tai sen määräämälle viranhaltijalle (1 luku 3§).  Vantaalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 9.11.2020 § 8 delegoinut valvontavastuun Ostopalvelujen palvelupäällikölle. Käytännössä laadunvalvontaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, johon osallistuvat laatukoordinaattorit, erityissosiaaliohjaaja ja päälliköt.

Palautteenantoprosessit

Palveluntuottaja ottaa vastaan ja käsittelee jatkuvan asiakaspalautteen omien toimintaohjeidensa mukaisesti. Alla olevalta sivulta löydät tietoa palauteasioista.

Palaute, muistutus, kantelu ja potilasvahinkoilmoitus

Lisätietoja

Palvelupäällikkö
0406327769
Ostopalvelupäällikkö (asumispalvelut, sopimukset ja kilpailutus)
0438259155
Ostopalvelupäällikkö (kotiin vietävät palvelut)
0403586148
Ostopalvelupäällikkö (laadunvalvonta ja palvelujen järjestäminen, perhehoito)
0503145640

Avainsanat

Tehostettu palveluasuminenPalvelutalo