Pientalorakentajan ohjeet

Asiasanat

AsuminenKaupunkisuunnitteluRakentaminen

Tämä sivusto sisältää ohjeita Vantaan kaupungin alueella omaa kotia rakentavien käyttöön. Ohjeisiin on koottu pientalojen suunnitteluun sekä rakentamiseen liittyvää tietoa, ja niissä avataan pientalorakentamisen eri vaiheet tontin hankinnasta ja luvan hakemisesta rakennuksen loppukatselmukseen asti.

Rakenna koti Vantaalle

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin, alati kasvava monikeskuksinen kaupunki, jossa on monipuoliset mahdollisuudet elää, viihtyä ja yrittää. Kaupunki jakautuu seitsemään suuralueeseen ja 61 kaupunginosaan. Vantaalaisia on tällä hetkellä yli 240 000 ja luku kasvaa jatkuvasti. 

Vantaalla on omaleimaisia asuinalueita, hyvät liikenneyhteydet, kansainvälinen elinkeinoelämä ja luonto on aina lähellä. Kehärata yhdistää kaupungin monet keskukset yhä tiiviimmin osaksi muuta pääkaupunkiseutua ja Helsinki-Vantaan lentokenttä toimii koko Suomen porttina maailmalle. Palvelutarjonta on monipuolista: Vantaalta löytyy Suomen suurimpia kauppa- ja viihdekeskuksia sekä monipuolinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta.

Unelmien kodin suunnittelu

Unelmien kodin suunnitteluun liittyy paljon henkilökohtaisia toiveita. Tilatarpeet ovat hyvin yksilöllisiä ja erilaisten tilaratkaisujen tulee palvella asukkaiden arkea. Asumistarpeita ja -toiveita onkin tärkeää kartoittaa jo ennen varsinaista suunnittelua ja tontin hankintaa. 
Ammattitaitoisten suunnittelijoiden mukaan ottaminen jo rakennushankkeen alkuvaiheessa auttaa suunnittelun oikealle polulle. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista. Näin varmistat, että hanke etenee oikeaan suuntaan.
 

Neuvonta ja yhteystiedot

Pientalotontin hankinta

Ennen rakennushanketta on syytä selvittää muutama tonttiin ja taloon liittyvä tärkeä seikka. Onko kyseinen tontti asemakaavoitettu vai onko alueella voimassa vain yleiskaava? Selvitä, kummalla kaavalla rakentamisessa edetään ja mitä kaavassa rakentamisesta määrätään. Yleiskaava-alueella tarvitset suunnittelutarveratkaisun, jossa selviää tontin rakentamisen edellytykset ja reunaehdot. Rakennusprojektiin ryhtyvän on hyvä olla yhteydessä kaupunkiin Lupapisteen kautta hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa. Lupapisteen kautta hoituvat kaikki rakentamiseen liittyvät tiedustelut, luvat sekä päätökset. Ilman rakennuslupaa ei rakentamista saa aloittaa.

Kun asema- tai yleiskaavan asettamat vaatimukset rakentamiselle on selvillä ja tiedät, mitä ja minne voit rakentaa, voit ryhtyä tilaamaan talopakettia. Talon ja / tai tontin kaupat kannattaa laatia ehdollisina siten, että kaupan voi purkaa, jos rakentaminen syystä tai toisesta estyy. 

Rakennushankkeen osapuolet ja suunnittelu

Rakennushanke

Pientalon toteutus vaatii rakennushankkeeseen ryhtyvän rakentajan tueksi koko hankkeen ajan rakennusalan ammattilaisia niin suunnittelun, rakennusluvan hakemisen kuin itse rakentamisen osalta. Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensovittamisesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan valinnat ovat hankkeeseen ryhtyvän tärkeimmät päätökset.

Pientalohankkeessa tarvitaan myös erityissuunnitelmia. Erityissuunnitelmiin kuuluvat mm. rakennuksen rakenne-, LVI- ja energiasuunnitelmat. Niitä laativat omien alojensa asiantuntijat.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö - ja rakennusasetus määrittävät rakennushankkeen eri osapuolten tehtäviä ja velvollisuuksia. Suunnittelijoiden taustat ja aiemmat työt kannattaa selvittää huolellisesti. Laissa ja ympäristöministeriön ohjeessa on määritelty kelpoisuusvaatimukset suunnittelijoille. Koulutuksen ja kokemuksen tulee vastata hankkeen vaativuutta. Suunnittelijoiden kelpoisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa.

Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista. Näin varmistat, että hanke etenee oikeaan suuntaan.

Pientalohankkeen rakennuttajan eli hankkeeseen ryhtyvän vastuut määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Siirry Maankäyttö- ja rakennuslakiin. 

Rakennustyön aikaiset katselmukset ja valvonta

Rakennusluvan lupaehtoina on katselmukset, jotka tulee pyytää rakennusvalvonnalta. Tavanomaisia katselmuksia ovat sijainti-, pohja-, rakenne-, seuranta- ja ilmanvaihtokatselmus sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistokatselmus ja loppukatselmukset.

Katselmukset tulee pyytää ajallaan. Pitämättömät katselmukset aiheuttavat hakijalle lisätyötä ja kustannuksia sekä vaikeuttavat rakennuksen käyttöönottoa.

Siirry lukemaan rakennustyönaikaisista katselmuksista. 

Rakentamista ohjaava lainsäädäntö ja kaavoitus

Rakentamista ohjaavia määräyksiä on muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

Rakentamisen lainsäädännön perustana toimii maankäyttö- ja rakennuslaki, jota täydentävät asetukset ja erinäiset ohjeet. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lisäksi yleisinä tavoitteina on suunnittelun laadun ja vuorovaikutteisuuden turvaaminen sekä asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen. Maankäyttö- ja rakennuslakia täydennetään maankäyttö- ja rakennusasetuksella.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa:

  • kaavoituksesta
  • kuntien rakennusjärjestyksestä
  • tonttijaosta
  • rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista
  • rakentamisen luvista ja muusta rakentamisen valvonnasta
  • pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä

Lue lisää maankäyttö- ja rakennuslaista

Lue lisää maankäyttö- ja rakennusasetuksesta