Rajatorpan koulu - oppiminen ja arviointi

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutus

Tällä sivulla on tietoa opetussuunnitelmasta, oppiaineista, oppimisen tuesta, arvioinnista, oppilaanohjauksesta ja painotetusta opetuksesta.

Opetussuunnitelma

Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antaa yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat. Opetussuunnitelmista suuri osa muodostuu oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kuvauksesta, jotka kyteytyvät arvoperustan, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin linjausten kuvaukseen.

Nykyinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön kaikissa Suomen peruskouluissa 1.8.2016. Opetussuunnitelma ohjaa koululaista aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Opettaja ohjaa oppilaan työskentelyä ja oppimisprosessia sekä auttaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta työskentelystään. Oppimisympäristöinä hyödynnetään monipuolisesti sekä koulun tiloja että koulun ulkopuolisia ympäristöjä.

Keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan ja jokaista oppilasta tuetaan opinnoissaan. Oppilas asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia ja arvioi oppimistaan tavoitteiden pohjalta. Oppilaan kokemukset, tunteet, kiinnostuksen kohteet ja vuorovaikutus toisten kanssa luovat pohjaa oppimiselle. Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi ottamalla huomioon oppilaiden yksilölliset tavat oppia.

Oppiaineet

Opetussuunnitelma perustuu perusopetuslaissa määriteltyihin oppiaineisiin. Oppiaineita opetetaan ja opiskellaan tuntijaon asettaman tuntimäärän ja opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Perusopetuksessa opiskeltavat oppiaineet ovat: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, ympäristöoppi (1-6lk), biologia (7-9lk), maantieto (7-9lk), fysiikka (7-9lk), kemia (7-9lk), terveystieto (7-9lk), uskonto/elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous ja oppilaanohjaus (7-9lk).

Lisäksi Rajatorpan koulussa opetetaan 4-6lk oppilaille taide- ja taitoaineiden valinnaisia ja muita valinnaisia aineita. Muut valinnaiset aineet ovat useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Oppilaat osallistuvat muiden valinnaisten aineiden ideointiin ja suunnitteluun.

Oppiaineiden rinnalla ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet, joiden tarkoituksena on yhdistää eri oppiaineita ja tukea oppilaan kykyä ymmärtää eri ilmiöiden yhteyksiä. Koulussa toteutetaan vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana.

Opetuksesta vastaavat ensisijaisesti luokanopettajat ja aineenopettajat. Joissakin aineissa on myös kiertäviä opettajia, jotka voivat opettaa useassa koulussa useita eri ryhmiä. Tällaisia ovat oman äidinkielen opettajat ja pienryhmäisten uskontojen opettajat. Oppilaat saattavat käydä oman äidinkielen tai pienryhmäisen uskonnon tunneilla toisessa koulussa, mutta tavoitteena on, että opetus olisi aina mahdollisimman lähellä oppilaan kotia.

Kielten opetus

Vantaalla opiskellaan kaikille yhteisenä 1. vuosiluokalta alkavana A1-kielenä englantia ja 6. vuosiluokalta alkavana B1-kielenä ruotsia. Lisäksi huoltajat voivat valita yhdessä lapsensa kanssa, mitä vapaaehtoisia kieliä lapsi opiskelee peruskoulussa.

Suomi toisena kielenä -oppimäärä

Suomi toisena kielenä opetusta saavat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen. S2 on oppimäärä, joka on rinnakkainen äidinkieli ja kirjallisuus oppimäärälle. S2-opetuksen tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti lapsen suomen/ruotsin kielen taitoa niin, että hän ymmärtää ja tulee ymmärretyksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja saa valmiudet oppia kieltä ikätasonsa mukaisesti.

Valmistava opetus

Valmistavaa opetusta järjestetään, kun oppilas muuttaa Suomeen. Valmistavan opetuksen aikana harjoitellaan suomen kielen alkeita ja suomalaisen koulun arkea. Valmistava opetus järjestetään joko omassa ryhmässä tai tavallisessa luokassa, mikäli oppilaan kielitaito riittää. Valmistava opetus kestää vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi.

Kaikki ekaluokkalaiset opiskelevat inklusiivisesti yleisopetuksen ryhmissä. Poikkeustilanteessa opetus voidaan myös järjestää ekaluokkalaisen osalta valmistavan opetuksen ryhmässä.

Rajatorpan koulussa on valmistavan opetuksen luokka.

Oman äidinkielen opetus

Vantaalla tarjotaan oppilaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta oppilaan perustuntimäärän lisäksi. Oman äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelua, kielitaitoa ja viestintää. Oman äidinkielen opetus luo osaltaan pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle ja vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä. Opetus tukee myös muiden oppiaineiden opiskelua.

Vantaalla järjestetään oman äidinkielen tai ylläpitokielen opetusta noin 30 kielessä. Rajatorpan koululla tarjotaan albanian, arabian, somalin, venäjän ja viron opetusta.

Katsomusaineiden opetus

Oppilas opiskelee uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Oppilas voi saada myös oman uskontokuntansa mukaista opetusta vantaalaisissa peruskouluissa. Katsomusaineiden opetukseen ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai vuosittain täytettävällä oppilastietolomakkeella. 

Jos koulu ei järjestä oppilaan omaa uskonnon opetusta, voi se uskonnollinen yhdyskunta, johon oppilas kuuluu, antaa opetuksen koulun ulkopuolisena opetuksena.

Oppilas, joka kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka oman uskonnon opetusta ei järjestetä, voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös elämänkatsomustiedon opetukseen tai evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Rajatorpan koulussa järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon lisäksi buddhalaisen uskonnon ja islamin uskonnon opetusta.

Oppimisen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa. Oppimisen tuen antaminen on pedagogista toimintaa, jonka opettaja suunnittelee yhdessä erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan kanssa. Oppimisen tuki on jaettu kolmeen tasoon: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Yleinen tuki
Koulun oppilaat kuuluvat pääsääntöisesti yleisen tuen piiriin. Oppilas, huoltajat ja opettaja määrittelevät oppimisen keskeiset tavoitteet ja sisällöt arviointikeskustelussa syyslukukauden aikana. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus saada tukiopetusta ja jaksottaista laaja-alaisen erityisopettajan tukea. Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille, mutta yleensä asiakirja laaditaan siinä vaiheessa, kun koulunkäynnissä on jotain sellaista, johon tarvitaan huomiota tai lisätukea. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuudet, tuen tarpeet, yhteiset tavoitteet ja tukemiseen käytettävät menetelmät. Suunnitelma päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa. Huoltajat näkevät oppilaalle laaditun pedagogisen asiakirjan Wilmasta.

Kun yleinen tuki ei riitä, opettaja laatii oppilaan koulunkäynnistä pedagogisen arvion, jonka jälkeen laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki
Oppilas siirtyy yleisen tuen piiristä tehostettuun tukeen, mikäli yleisen tuen tukitoimet eivät ole riittävät. Tehostettuun tukeen siirtymisestä keskustellaan huoltajien kanssa. Luokanopettaja laatii pedagogisen arvion, johon kirjataan oppilaan jo saama annettu tuki ja lisätuen tarve. Luokanopettaja laatii yhdessä oppilaan, huoltajien ja tarvittaessa erityisopettajan kanssa oppilaalle uuden, tehostetun tuen oppimissuunnitelman. Uusi asiakirja laaditaan viimeistään kahden kuukauden sisällä oppilaan siirryttyä tehostettuun tukeen. Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan lukuvuoden aikana, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Oppilas voi pedagogisen arvion kautta siirtyä tehostetusta tuesta takaisin yleisen tuen piiriin, mikäli tehostetun tuen tarvetta ei enää ole.

Erityinen tuki
Oppilaalle, jolle tehostetun tuen tukitoimet eivät riitä, laaditaan pedagoginen selvitys, jolla haetaan erityisen tuen päätöstä. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista arviota, oppimissuunnitelmaa sekä huoltajan luvalla oppilaan muita asiakirjoja (esim. kuntoutussuunnitelma, asiantuntijalausuntoa). Pedagogiseen selvitykseen kirjataan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena, aiemmat tukitoimet, koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet sekä arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä tai oppilashuollollisilla tukitoimilla oppilasta tuetaan. Pedagogisen selvityksen tekee luokanopettaja yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Ennen erityisen tuen päätöksen hakemista oppilasta ja huoltajaa kuullaan. Pedagoginen selvitys laaditaan myös silloin, kun halutaan purkaa erityisen tuen päätös ja palata takaisin tehostetun tuen piiriin.

Rajatorpan koulussa on kaksi erityisopetuksen pienryhmää. Koulussa työskentelee myös kaksi laaja-alaista erityisopettajaa (1-3lk ja 4-6lk). 

Arviointi

Arvioinnin periaatteet:

 • Arviointi perustuu kaikille kouluille yhteisiin valtakunnallisiin periaatteisiin: yhdenvertaisuus, johdonmukaisuus ja monipuolisuus.

 • Arviointi perustuu valtakunnallisessa ja kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa oleviin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin.

 • Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta aina oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.

 • Oppilaan oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia ja arvosanan muodostamista.

 • Käyttäytyminen ei ole osa oppiaineen arviointia, vaan se arvioidaan erikseen. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet on tarvittaessa kirjattu oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin, jolloin ne huomioidaan myös arvioinnissa.

 • Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta. Ohjaavan palautteen avulla oppilas ymmärtää omaa oppimistaan ja tunnistaa vahvuuksiaan.

 • Myös huoltajille annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaiden opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

 • Opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia oppiaineiden tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja ajankohdista.

 

Arvioinnin kaksi toisiaan täydentävää tehtävää:

 • ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua

 • arvioida oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

 

Kolme virallista arviointikertaa:

 • arviointikeskustelu marraskuun loppuun mennessä

 • kirjallinen välitodistus syyslukukauden lopussa

 • kirjallinen lukuvuositodistus lukuvuoden päätöspäivänä

 

Käyttäytymisen arviointi, vuosiluokat 1-3:

 • Alkuopetuksessa oppilaan keskeisenä tavoitteena on koululaiseksi kasvaminen. Käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio todistuksen liitteellä. Arviointiasteikko on Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisestiOlet saavuttanut tavoitteet hyvinOlet saavuttanut tavoitteet kohtalaisestiOlet saavuttanut tavoitteet vähäisiltä osin ja Et ole saavuttanut tavoitteita. Käytöksen arviointi koostuu kolmesta osa-alueesta: A. Muiden huomioiminen ja ryhmässä toimiminen B. Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen C. Tilannetajuinen käytös. Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen edellä kuvatulla arviointiasteikolla.

 • 1-3lk käyttäytymisen arviointikriteerit: https://drive.google.com/file/d/1XHzKjIFA75BK85atEPFkPpzYFQDSaJuH/view?usp=sharing

Käyttäytymisen arviointi, vuosiluokat 4-9:

 • Vuosiluokilla 4-9 arviointi on numeerista, joten myös käyttäytyminen arvioidaan arvosanalla 4-10. Arvioinnissa otetaan huomioon kolme osa-aluetta: A. Muiden huomioonottaminen ja ryhmässä toimiminen B. Sääntöjen noudattaminen C. Tilannetietoinen käyttäytyminen (oppitunnit, urheilutapahtumat, konsertit tms.). Vaikka käyttäytymisen arviointi koostuu kolmesta osa-alueesta, käyttäytymisestä annetaan vain yksi numeroarvosana.
 • 4-9lk käyttäytymisen arviointikriteerit: https://drive.google.com/file/d/1-7bFeg4d38y-TV1EeGfsayOputNNKF-7/view?usp=sharing

 

Kotitalouden arviointi:

 • Opetushallitus teki viime lukuvuonna tarkennuksia opetussuunnitelman lukuun 6 “Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa”. Opetushallituksen arviointia koskevan ohjeistuksen pohjalta vuosiluokkien 4-6 kotitalouden arviointi muuttui numeeriseksi. Tämä liittyy kokonaisuudistukseen, jossa numeroarvosanat annetaan kaikille oppilaille 4. vuosiluokasta alkaen. Kotitalous arvioidaan siis numeroarvosanoilla 4-10 eikä asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

Todistukset 1-3lk:

 • Arviointiasteikko:

  • Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. (A)

  • Olet saavuttanut tavoitteet hyvin. (B)

  • Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti. (C)

  • Olet saavuttanut tavoitteet vähäisiltä osin. (D)

  • Et ole saavuttanut tavoitteita. (E)

 • 1-2lk: asteikolla A-E arvioidaan suomen kieli ja kirjallisuus, matematiikka ja käyttäytyminen, muut oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 • 3lk: asteikolla A-E arvioidaan suomen kieli ja kirjallisuus, matematiikka, ympäristöoppi, englanti ja käyttäytyminen, muut oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 • Vahvuudet ja edistyminen on tarkentava kuvaileva arvio oppilaan suoriutumisesta eri oppiaineissa, oppilaan vahvuuksista, työskentelytaidoista ja laaja-alaisesta osaamisesta.

 

Todistukset 4-6lk:

 • Arviointiasteikko on numeerinen (4-10).

 • Kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoilla.

 • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa emoaineen arviointia ja merkitään todistukseen hyväksytty/hylätty.

 • Muut valinnaiset aineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 • Vahvuudet ja edistyminen on tarkentava kuvaileva arvio oppilaan suoriutumisesta eri oppiaineissa, oppilaan vahvuuksista, työskentelytaidoista ja laaja-alaisesta osaamisesta.

Oppilaanohjaus alakoulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Opettajat, oppilaanohjaaja sekä koulun muu henkilöstö ohjaavat oppilasta koulunkäynnissä, oppiaineiden opiskelussa ja opintoja koskevien valintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Ohjauksella tuetaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä omatoimisuuden kehittymistä.

Alakoulussa oppilaan luokanopettaja on oppilaan tärkein ohjaaja. Luokanopettajalla on hyvä oppilaantuntemus ja hän osaa tunnistaa oppilaan vahvuudet ja kehittämisalueet. Alakoulussa ohjauksen yhtenä alueena on työelämään tutustuminen. Työelämään tutustutaan esimerkiksi asiantuntija- ja yritysvierailujen kautta. Kaikki Vantaan 6.-luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä-toimintaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä lähiyläkoulun oppilaanohjaajan kanssa.

Painotettu opetus

Vantaalla on lähikouluperiaate, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle oppilaalle turvataan laadukas oppimisympäristö oman asuinpaikkansa mukaisessa lähikoulussa. Kaikkia vantaalaisia peruskouluja kehitetään tasapuolisesti, ja hyviä käytänteitä jaetaan kaikkien koulujen kesken. Muutamissa kouluissa on tarjolla painotettua opetusta, joihin tulee hakea erikseen.

Rajatorpan koulu ei tarjoa painotettua tai kaksikielistä opetusta.

Avainsanat

Rajatorpan koulu