Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle

Asiasanat

SosiaalipalvelutLapsiperheetNuoret

Joskus perheen voimavarat ja keinot eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Näissä tilanteissa lapsen hoito ja huolenpito järjestetään oman kodin ulkopuolella. Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa joko perheeseen tai lastensuojelulaitokseen. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen sijoituksesta lastensuojelulain perusteella. 

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminta

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikköön sijoitetaan 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Vastaanottoyksikkö koostuu vastaanottoperheyksiköstä ja neljästä ympärivuorokautisesti päivystävästä osastosta. Vastaanottoyksikön tehtävänä on selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä kokonaistilannetta sekä tuen ja huostaanoton tarvetta. Lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tilanne selvitetään moniammatillisena työryhmänä yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

Vastaanottoyksikön työskentelyssä käytetään Vantaan yhteistä arviointimallia, jonka viitekehyksenä on BBIC-arviointimalli. Työskentelyn tavoitteena on arvioida lapsen kehityksellisiä tarpeita, kartoittaa lapsen elämässä olevia suojaavia ja riskitekijöitä sekä vanhempien voimavaroja ja tuen tarvetta. Arviointityötä lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan ympärivuorokautisilla osastoilla tukevat yksikössä työskentelevät toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja psykologi. 

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen huolenpidon ja kasvatuksen järjestämistä sijaisperheessä. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan myös sijaisvanhemmiksi.

Erilaisia sijaisperheitä

Sijaisperheeksi

Haemme koko ajan uusia sijaisperheitä kaikenikäisille lapsille, sillä tarve sijaisperheille on suuri.

Laitoshoito

Lapsella on sijaishuollossa ollessaan sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Sosiaalityöntekijä laatii yhdessä lapsen, huoltajien tai muiden läheisten ja sijaishuoltopaikan kanssa asiakassuunnitelman ja seuraa sen toteutumista. Lapsi ja perhe saavat suunnitelman mukaista tukea. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa lapsen olosuhteita laitoksessa ja tavata lasta säännöllisesti. Työparinaan sosiaalityöntekijällä voi olla erityissosiaaliohjaaja, joka työskentelee lapsen, perheen ja sijaishuoltopaikan kanssa. Myös perheterapeutti on mukana työryhmässämme ja tapaa asiakkaita. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana.    

 

Kuntouttava sijaishuolto

Tarjoamme pidempiaikaista kuntoutusta lastensuojelun lapsille. Meillä on Asolassa, Harjulassa ja Vuorikummussa yhteensä 20 paikkaa. Lisäksi kodeissa työskentelevä
Potkuri-työryhmämme kattaa 21 asiakasta. Tukenamme on myös terveydenhuollon asiantuntijoiden tiimi, johon kuuluu psykologi, sairaanhoitaja sekä kaksi toimintaterapeuttia.

Kuntouttavassa sijaishuollossa lapsen ja nuoren turvallisuuden tunteen saavuttaminen on kaiken perusta. Toimintamme on avointa, suunnitelmallista, kasvatuksellista ja kuntouttavaa. Toiminnassamme korostuvat yhdessä arjen jakaminen, eläminen, oppiminen ja siihen liittyvät henkilökohtaiset ihmissuhteet laitoksissa. Sijoitettujen lasten perheet ja läheiset ovat meille aktiivisia kumppaneita, joilla on lapsen identiteetin ja tulevaisuuden rakentumisen kannalta keskeinen rooli.