Vantaa on vastuullinen työnantaja

Vantaan kaupunki on monipuolinen ja vastuullinen työnantaja. Panostamme siihen, että jokaisella työtekijällämme olisi hyvä ja turvallinen työskentely-ympäristö.

Kaksi ihmistä keskustelee.

Tälle sivulle olemme koonneet, mitä kaikkea teemme Vantaalla edistääksemme vastuullisen työnantajan periaatteita. 

Syrjimättömyys

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön perusta. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste syrjinnälle tai suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä. Vantaan kaupungilla on ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumisesta. Osallistumme joka toinen vuosi Kunta10-työhyvinvointikyselyyn, jossa tutkitaan myös syrjinnän kokemusta.  

Henkilöstöpoliittisella tasa-arvotyöllä edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa kaupungin työpaikoilla ja ennaltaehkäisemme sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää. Kaupungilla on tehty tavoitteellista henkilöstöpoliittista tasa-arvotyötä vuosikymmeniä. Työelämän muutokset ja monimuotoistuminen haastavat kuitenkin meitä monin tavoin ja suunnitelmallinen tasa-arvotyö on tärkeämpää kuin koskaan. Osaavan työvoiman pito- ja vetovoima edellyttää tasa-arvoisesti johdettuja työpaikkoja. Kaupungin jokaisen esihenkilön tulee tuntea perusasiat sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä, syrjinnän ennaltaehkäisemisestä ja sukupuolen moninaisuudesta. Näin varmistamme, että työpaikoilla osataan puuttua syrjintään ja ennaltaehkäistä sitä. 

Etsimme aktiivisesti keinoja edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja laajaa monimuotoisuutta. Anonyymi rekrytointi on yksi tapa. 

Aiheeseen liittyvää

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Meillä kaikilla tulee elämässä eteen erilaisia elämäntilanteita ja muutoksia, jotka voivat vaikuttaa myös työelämään. Vantaalla tuemme työntekijöidemme työhyvinvointia ja jaksamista ja pyrimme mahdollistamaan joustoa työhön erilaisissa elämäntilanteissa. Olemme suuri työnantaja, jolla on tarjota monenlaisia ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin työn ja arkielämän yhteensovittamiseksi. Esimerkiksi työvuorosuunnittelussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa ja saada joustoa. Vantaalla tehdään monimuotoista työtä – myös tämä tuo joustoa työelämään. 

Henkilöstömme työhyvinvointia seurataan Työterveyslaitoksen Kunta10-työhyvinvointitutkimuksen avulla joka toinen vuosi. Kyselyn tulosten käsittelyllä työyhteisöissä vahvistetaan hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja luodaan uusia toimivia malleja. Työhyvinvoinnin mittaaminen mahdollistaa tavoitteellisen työhyvinvoinnin kehittämisen. Vantaan vuoden 2022 tulokset olivat erinomaiset, monilta osin Kunta10:n keskiarvoa paremmat. Tulosten mukaan työyhteisöissämme viihdytään: henkilöstömme mukaan työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä on erittäin paljon sosiaalista pääomaa. Positiivista työn imua koetaan paljon. 

Vantaalla keskeisiä terveys- ja turvallisuusjohtamisen toimintamalleja ovat aktiivinen välittäminen, työolojen haittojen ja vaarojen arviointi​, tuunattu työ sekä työkyvyn tukipr​osessi. 

Aiheeseen liittyvää 

Esihenkilötyöhön panostaminen

Ihmislähtöinen, kuunteleva esihenkilötyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Hyvä lähijohtaminen on avain työyhteisöjen hyvinvointiin, oikeudenmukaisuuden kokemiseen ja hyviin työtuloksiin. Vantaalla panostamme työn merkityksellisyyteen ja valmentavaan johtamiseen. Valmentavassa johtamisessa oleellista on, että johtajat ja esimiehet pohtivat yhdessä henkilöstön kanssa miksi, mitä ja miten teemme työtä. 

Kunta10-työhyvinvointitutkimuksen tulosten mukaan johtamisen koetaan olevan Vantaalla hyvää. Tulosten mukaan lähiesimiehiltä saa yhä enemmän tukea työhön, toiminta koetaan yhä oikeudenmukaisemmaksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt. Myös vaikutusmahdollisuuksia muutostilanteissa koetaan olevan enemmän kuin aikaisemmin. 

Vantaan kaupungilla kehitetään esihenkilöiden ja johtajien johtamistaitoja systemaattisesti, tarvelähtöisesti ja monipuolisesti – oma sisäinen valmennustarjontamme on kattava. Jokainen uusi vantaalainen esihenkilö voi kehittää osaamistaan esimerkiksi Esihenkilönä Vantaalla -valmennuksessa. 

Aiheeseen liittyvää

Työn merkitys ja työssä kehittyminen

Monille meistä on tärkeää kokea, että oma työpanos ja työ sisällöltään on merkityksellistä. Merkityksellinen työ parantaa asiakaskokemusta, lisää henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota työhön sekä vahvistaa työhyvinvointia. Siksi Vantaan kaupunki haluaa panostaa työn merkityksellisyyteen ja vaikuttavaan johtamiseen. Meillä jokainen työntekijä saa työnsä kautta tehdä todeksi arvojamme: avoimuutta, rohkeutta, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Työn merkityksellisyyttä ei tarvitse etsimällä etsiä; perustehtävämme vaikuttaa lähes jokaisen vantaalaisen elämään. Meillä jokainen voi työssään vaikuttaa kaupungin kehittymiseen. Teemme vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet, joiden edistymistä myös seurataan. 

Uskomme vakaasti, että työntekijöiden hyvinvointi säteilee asiakkaille parempana palveluna. Panostamme siis henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Työntekijöillämme on mahdollisuus hakeutua sekä organisaation sisäisiin että ulkoisiin koulutuksiin. Koulutustarjontamme on kattava. Vantaalla myös tuetaan ja mahdollistetaan henkilöstön omaehtoista kouluttautumista: kun työntekijä kehittää itseään ammatillisesti ja laajentaa osaamistaan omalla kustannuksellaan, hän voi hakea työnantajalta omaehtoisen koulutuksen tukea. 

Aiheeseen liittyvää 

Tehtävän vaatimusten tasoinen palkkaus

Palkka on meille monille tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus ajoissa ja oikein. Vantaan kaupungilla palkkaus määräytyy palvelussuhteeseen sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Meillä samasta työstä saa saman palkan. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voi saada myös työkokemus-, vuosisidonnais- tai ammattialalisää. 

Meillä on myös käytössä useita palkitsemisen muotoja: esimerkiksi erinomaisista työtuloksista on mahdollista saada harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää tai hyvin suoritetusta tehtävästä voi saada kertaluontoisen erikoispalkkion. 

Aiheeseen liittyvää  

Hyvä hakijakokemus

Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas ja me Vantaalla haluamme osoittaa sen kehittämällä hakijaviestintäämme ja prosessejamme pala palalta toimivammiksi. 

Vantaalla rekrytointia ja hakijaviestintää kehitetään koko ajan. Viime aikoina olemme muun muassa pilotoineet uudenlaista hakijalähtöisempää rekrytointimallia, joka perustuu hakijoiden toiveiden kuulemiseen ja osaamisen kartoittamiseen. Meillä hakijakokemusta myös mitataan ja tehdään parannuksia prosesseihin ja toimintatapoihin saadun palautteen perusteella. Arvokasta tietoa toimintatapojemme kehittämiseksi keräämme myös lähtöpalautekyselyistä. 

Hakijoiden on tärkeää tietää, kuinka rekrytointi etenee. Siksi kehitämme hakijaviestintäämme – tavoitteena on viestiä aktiivisesti kaikille hakuprosessissa mukana oleville, myös niille, jotka eivät tule valituiksi. Koulutumme rekrytoivia esihenkilöitämme hyvän hakijaviestinnän saloihin. 

Aiheeseen liittyvää

Avainsanat

HallintoVastuullisuus