Fiske

Vanda stad har fiskevatten i Vanda å, Kervo å och vid Finska viken. Fiskevattnens karaktär och fiskebestånd varierar från område till område.

Vanda å och Kervo å

Vanda å och Kervo å rinner genom vidsträckta lermarker, vilket resulterar i att vattnet blir starkt grumligt när flödet växer, särskilt vid åns nedre lopp. Vanda å har ett genomsnittligt vattenflöde på 17 m3/s i åmynningen, men flödet växlar kraftigt. När ån svämmar över kan flödet ligga på över 200 m3/s samtidigt som flödet kan sjunka till 2 m3/s under högsommarvärmen.

Vanda å är ca 100 km lång och har en fallhöjd på 111 m. Vandaåns största förgrening, Kervo å, är 65 km lång.

Vanda å har varit hårt belastad av avloppsvatten och byggande, vilket lett till att åns eget öringbestånd nästan helt försvunnit. En effektivare rening av avloppsvatten, avlägsnande av vandringshinder, plantering av fisk, upprustning av lekområden och reglering av fisket på havsområden har gett resultat. Öringbeståndet i Vandaåns vattendrag har vuxit till sig kraftigt under de senaste åren. Idag vandrar tusentals öringar upp i ån för att leka varje år.

I Vandaåns och Kervoåns forsar kan fiskare framför allt fånga regnbågslax som planterats ut i fångststorlek. Gädda, abborre, öring, harr, färna och ett flertal karpfiskar berikar fiskefångsten vid åarna.
Med Vanda stads fisketillstånd kan man fiska inom Vanda stads område vid Vanda å och Kervo å, bortsett från Vandaforsens fisketillståndsområde.

Vandaforsen är den mest populära fiskeplatsen vid Vanda å och en av de mest populära fiskeplatserna i södra Finland. Området omfattar den del av Vandaforsen som rinner nedanför Ring III, lugnvattnet nedströms och Mustakoski. Områdets popularitet baseras på den rikliga utplanteringen av regnbågslax i fångststorlek. Fisketillstånd till Vandaforsen kan köpas vid Mårtensdals simhall, kiosken King's Corner som ligger vid Vandaforsen eller i webbutiker som säljer fisketillstånd: Kalapassi.fi och Kalakortti.com.

Bjurs

De mest vidsträckta vattenområden som ägs av Vanda stad ligger i Bjurs rekreationsområde i Ingå. I området påträffas såväl gädda, abborre som gös. Det är inte heller helt omöjligt att fånga havsöring. Den som metar kan också glädja sig över fångst som sik och olika karpfiskar som braxen, id och mört. I Bjurs är det möjligt att hyra en liten båt, så också de som inte äger en egen båt har goda möjligheter till fiske.

Dragnäset

Dragnäsets rekreationsområde som ligger vid Porkala udd är populärt bland dem som fiskar från stranden. Vid branta strandhällar varierar fångsten enligt vindar och strömmar. Fångstarterna består av abborre, olika karpfiskar, havsöring och flundror.

Tallholmen

Tallholmens rekreationsområde i Sibbo skärgård lämpar sig för fiske av bl.a. havsöring och sik.

Fiskebegränsningar för Vanda å och Kervo å

Vanda stads fisketillstånd berättigar till att använda ett spö åt gången vid fiske i Vanda å och Kervo å och att fånga högst 2 laxfiskar (öring, lax och regnbågslax) per dygn. Vandaåns vattendrag har definierats som vattendrag för vandringsfisk, så det är förbjudet att meta och pimpelfiska i åarnas fors- och strömområden och fiske kräver fisketillstånd.

Det är strängt förbjudet att röra sig på gårdsområden och fiska på en fastighet utan fastighetsägarens tillstånd.

Fiskarnas minimimått, fredningstider och övriga närmare fiskebestämmelser finns i högra kanten av sidan, i bilagan om Vandas fiskevatten och Vandaforsens fiskebestämmelser.

Fiske i vatten som hör till Krämarö fiskelag

Vanda stad är delägare i Krämarö fiskelag i Sibbo. Staden säljer ett begränsat antal fisketillstånd för fiske inom fiskelagets vattenområde till fiskare från Vanda.

I frågor om fisketillstånd kan man vända sig till Markku Tiusanen, fiskeritekniker vid idrottsservicens kontor i Vanda stad, tfn 0400 871 312.

Nyheter

Twitter