Nämnder

Nämnderna är sakkunnigorgan, som verkar i nära anslutning till serviceproduktionen. Nämndernas uppgift är att leda och övervaka tjänsteproduktionen i kommunen. Till nämndernas roll hör dessutom att stärka medborgaraspekten vid utvecklingen av serviceproduktionen. Fullmäktige beslutar om antalet nämnder, nämndernas uppgift och utser ledamöterna i nämnderna.

Det finns åtta nämnder i Vanda:

  • Centralvalnämnden
  • Stadsplaneringsnämnden
  • Undervisningsnämnden
  • Social- och hälsovårdsnämnden
  • Revisionsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Fritidsnämnden
  • Miljönämnden

Vissa nämnder har också sektioner. Revisionsnämnden är direkt underställd stadsfullmäktige. De övriga nämnderna är underställda stadsstyrelsen.

Nyheter

Twitter