Stadsfullmäktige

Stadshuset
Stadsfullmäktige sammanträder nästan varje månad på stadshuset i Dickursby (Stationsvägen 7).

Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och beslutar om budgeten. Fullmäktige främjar invånarnas direkta deltagande i verksamheten och beslutsfattandet. Stadfullmäktige och stadsstyrelsen väljs i kommunalvalen som ordnas med fyra års mellanrum.

Vanda stadsfullmäktige 2021–2025 består av 67 medlemmar. Fullmäktigeplatserna fördelas enligt följande: Samlingspartiet 18 fullmäktigeplatser, SDP 16 platser, Sannfinländarna 12 platser, De gröna 9 platser, Vänsterförbundet 4 platser, Centern 2 platser, Kristdemokraterna 2 platser, Rörelse Nu 2 platser och SFP 2 platser.

Torsdagen före stadsfullmäktiges sammanträde ordnas stadsfullmäktiges informationsmöte och frågetimme. Vid informationsmötet ges mer detaljerade presentationer av ärenden som fullmäktige beslutar om vid sammanträdet. Därutöver kan övriga aktuella ärenden behandlas. Informationsmötena avslutas ofta med en frågetimme, under vilken ledamöterna har möjlighet att ställa frågor till tjänsteinnehavare och direktörer.

Stadsfullmäktiges sammanträden och informationsmöten är öppna för allmänheten. Invånarna är välkomna att följa med diskussioner och beslutsfattande på plats. Från och med 2013 är det också möjligt att följa med fullmäktiges sammanträden och informationsmöten via webbsändningar på Vandakanalen.

Kommunallagen betonar fullmäktiges starka ställning och övergripande ansvar för kommunens verksamhet och ekonomi. I fullmäktiges uppgifter ingår ansvar för kommunens strategiska beslutsfattande, bl.a. utforming av och riktlinjer för verksamhetens långsiktiga målsättningar (kommunallagen § 14).

Nyheter

Twitter