Valreklam

Inom Vanda stads område finns det valreklamställningar för den centraliserade valaffischeringen utomhus. För varje parti/valmansförening reserverar Vanda stad en affischplats på reklamställningarna för valreklam på basis av ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna räknat från vänster till höger.

Vanda stad ombesörjer på egen bekostnad monteringen av partiernas/valmansföreningarnas valreklamaffischer på valreklamställningarna förutsatt att affischerna är i standardformat och att de inlämnats inom utsatt tid. Staden sköter även nedmonteringen av valreklamen från ställningarna. Partiet/valmansföreningen ansvarar för monteringen av valreklam som inlämnats efter den utsatta tiden eller valreklam som avviker från standardformatet.

Vanda stad svarar inte för den skada som tillfogas partiet eller valmansföreningen på grund av skadegörelse som riktas mot reklamen.

Reklambanderoller och -affischer ska tas bort inom utsatt tid. Efter den utsatta tiden förvarar inte staden valreklammaterial som inte avlägsnats.

Det är strängt förbjudet att placera en enskild kandidats valreklam på områden som administreras av Vanda stad.

Nyheter

Twitter