Strategin för fullmäktigeperioden

Yleisnäkymä Tikkurilasta

Vanda stads strategi sammanställs för fullmäktigeperioden och fyra år i taget. I strategin för fullmäktigeperioden definieras stadens vision, värderingar, strategiska prioriteringsområden och mål.

Vandas vision

Vanda är en föregångare med kurage och avspänd attityd och ett centrum för tillväxt med ansvar.

Vanda stads värderingar

Stadens värderingar utgör den gemensamma uppfattningen om vad som är viktigt och värdefullt för oss. Värderingarna styr stadens beslutsfattande och hela organisationens verksamhet. Verksamhetsområdena kan dessutom ha egna etiska principer som modellerats utgående från deras egen verksamhet.
Staden har förbundit sig till att främja jämlikhet och jämställdhet i sin verksamhet och sitt beslutsfattande. Jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen verkställs i enlighet med Vanda stads plan för jämställdhet och likabehandling 2017–2020.

Öppenhet

Öppenhet avser att vårt beslutsfattande och hela verksamhetskultur är transparenta. Vi lyssnar och delar med oss av kunskapen. Vår stad är internationell. Vi förbinder oss till att upprätthålla en dialog med det omgivande samhället.

Kurage

Kurage innebär självförtroende nog att fungera som vägvisare in i framtiden. Vi upprätthåller en experimenterande kultur, där vi agerar fördomsfritt och invanda vanor omprövas. Vi tar fram nya lösningar och för dialog över gränserna.

Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet avser att goda levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer tryggas. I beredning och beslutsfattande beaktas ekologiska, sociala och ekonomiska infallsvinklar.

Samhällsgemenskap

Samhällsgemenskap innebär delaktighet, liksom att tillit och solidaritet skapas, samt engagemang i de gemensamma målen. Vi utgör en bra partner för företag, sammanslutningar och invånare.

Strategiska prioriteringsområden

De strategiska prioriteringsområdena i Vanda stads strategi är:

  • Vi tryggar balansen i ekonomin
  • Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön
  • Vi ökar stadens livskraft och attraktionskraft
  • Vi främjar invånarnas välmående
  • Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen
  • Vi leder genom förnyelse och delaktiggörande

Nyheter

Twitter