Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendier beviljas på ansökan till i Vanda stad fast bosatta yrkeskonstnärer och i undantagsfall till begåvade studerande inom olika konstarter.

Vid beviljandet av stipendier prioriteras unga yrkeskonstnärer. Stipendier beviljas i regel inte för anskaffning av instrument och utrustning. Stipendium beviljas inte om sökanden året innan har beviljats Vanda stads konstnärsstipendium.

Ansökningstiden går ut den sista februari. Ansökan om konstnärsstipendier görs på blanketten: "ansökan om konstnärsstipendium".

En fritt formulerad redogörelse över användningen av stipendiet lämnas in före utgången av februari under det följande året.

Allmänna principer for beviljande av understod och stipendier

Nyheter

Twitter