Teater- och orkesterstöd

Teater- och orkesterstöd riktas utan ansökan till teatrar och orkestrar i Vanda vars verksamhet är professionell och erhåller statsandel. Avtal görs upp med stödtagarna.

Redogörelsen för stödet ska följa de anvisningar som anges i de allmänna principerna för beviljande av understöd. Redogörelsen ska göras på en för ändamålet avsedd redovisningsblankett före utgången av den tidsfrist som anges i understödsbeslutet. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bifogas till redogörelsen.

Nyheter

Twitter