Understöd för lokala samhällsaktiviteter

Vanda stad vill uppmuntra stadsborna till att på olika håll i staden skapa verksamhet som aktiverar och inspirerar hela gemenskapen. Föreningar kan ansöka om projektunderstöd eller verksamhetsunderstöd för lokala samhällsaktiviteter (tidigare områdesmedel). Gemensamt för understödet för lokal samhällsaktivitet är att verksamheten som understöds är öppen för alla och främjar samhörigheten i bostadsområdet.

Projektunderstöd kan man ansöka för att ordna byafester, olika invånarevenemang eller andra innovativa projekt. Projektunderstöd är i första hand avsett för att täcka kostnader som uppkommer av artistarvoden vid olika evenemang, hyror och nödvändiga verksamhetskostnader som myndighetsavgiften. Sökanden bör bereda sig på att själv täcka en del av kostnaderna för evenemanget.

Ansökan om understöd ska fyllas i så omsorgsfullt som möjligt och skickas till Vanda stads registratur minst 21 dygn före evenemanget. Fritidsnämnden behandlar projektunderstöd som lämnats in minst 21 dygn före sammanträdet. Projektunderstöd kan ansökas kontinuerligt. Sammanträdestidtabell för år 2020. Projektunderstöden betalas efter evenemanget. Evenemangets kostnader ska specificeras för varje kvitto på redovisningsblanketten. Den typiska behandlingstiden för redovisningen är 3–6 veckor.

Verksamhetsunderstödet för lokala samhällsaktiviteter är avsett för kostnaderna av basverksamheten enligt föreningens stadgar. Understödets självfinansieringsandel kan utgöras av talkoarbete. Understöd kan sökas av till exempel stadsdelsföreningar, som har en regelbunden verksamhet och förbättrar stadsbornas möjligheter att delta och påverka. Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd är årligen i februari.

Vid beviljandet av understöd för lokala samhällsaktiviteter följs de understödskriterier som fritidsnämnden beslutat om 21.1.2020. Bekanta dig ännu med stadsstyrelsens allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier och fritidsnämndens principer för beviljande av understöd för främjande av välfärd och hälsa och för lokala samhällsaktiviteter innan du skickar in ansökningsblanketten.

Nyheter

Twitter