Understöd för ungdomsverksamhet

Fritids- och invånarservicenämnden beviljar efter eget övervägande understöd för barn- och ungdomsorganisationer samt för andra sammanslutningar med verksamhet som riktar sig till barn och unga under 29 år bosatta i Vanda.

Syftet med understöden är att stödja aktivt medborgarskap inriktat på barns och ungdomars fritidssysselsättningar, social förstärkning, att hjälpa ungdomar som håller på att bli självständiga samt att främja drogfrihet. Verksamheten ska uppfylla de kvalitets- och trygghetsmål som ungdomsservicen har godkänt och uppmuntra barn och ungdomar till aktiv delaktighet. Understöden avsedda för ungdomsservice delas upp i verksamhetsunderstöd och projektunderstöd.

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan beviljas i Vanda verksamma ungdomsorganisationer och organisationer för barn i skolåldern som inlett sin verksamhet senast under det föregående kalenderåret. Understöd beviljas för att stödja organisationernas stadgeenliga verksamhet i enlighet med deras verksamhetsplaner. När det är fråga om ungdomsverksamhet som organiseras av en vuxenorganisation ska ungdomsverksamhetens andel i bokföringen och i verksamhetsberättelsen avskiljas från organisationens övriga verksamhet.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan beviljas i Vanda verksamma barn- och ungdomsorganisationer samt verksamhetsgrupper för unga och andra grupper som bedriver ungdomsarbete. Projektunderstödet är ett understöd av engångsnatur för att genomföra eller delta i ett projekt, ett läger, en tillställning eller ett evenemang som riktar sig till barn eller unga, för att pröva nya former av arbete och för aktiviteter som de unga själva förverkligar och anordnar och som stöder ungdomarnas egen delaktighet och påverkan. I projektunderstöden ingår också samarbetsunderstöd samt stipendier för ungdomsarbete och unga.

Samarbetsunderstöd

Samarbetsunderstöd kan beviljas barn- och ungdomsorganisationer samt andra organisationer med vilka ungdomsservicen ingått samarbetsavtal om öppen verksamhet för unga. Understödet ska användas för att stödja föreningens ordinarie verksamhet eller för kostnader som anknyter till klubbverksamhet.

Ungdomarnas egna projekt

Drömmer du och dina kompisar om ett projekt som ni vill förverkliga? Projektet kan vara t.ex. en bandkväll i ditt eget bostadsområde, en teaterföreställning, kanske ni vill grunda en dansklubb, spela in en video, eller exempelvis ordna ett jippo för att förbättra vi-andan på ungdomsgården. Med verksamhetspenningen kan ni förverkliga era drömmar.

Verksamhetspenning för unga

Verksamhetspenning för unga beviljas av Vanda stads ungdomsservice för nya projekt som organiseras av ungdomar bosatta i Vanda. Understödet är 100–400 euro. Understöd kan sökas av unga i åldern 13 till 19 år och gruppen ska bestå av minst tre medlemmar. Ungdomsservicen hjälper till att genomföra projektet om det behövs.

Gruppen som ansöker om verksamhetspenning ska utse en kontaktperson bland ungdomarna i gruppen samt en myndig ansvarsperson. Verksamhetspenning beviljas inte för etablerad verksamhet, för verksamhet vid läroinrättningar, eller retroaktivt för redan avslutade projekt. Verksamheten måste vara rusmedelsfri.

Ansökan om verksamhetspenning görs på blanketten "Projektunderstöd". Ansökan inlämnas till Vanda stads registratur, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Ansökningstiden för verksamhetspenning för unga är fortlöpande.

Nyheter

Twitter