Invånarservicen

Till invånarservicens verksamhetsområde hör två resultatområden samt enheten för mångkulturfrågor.

Sysselsättningsservicen

Sysselsättningsservicen sysselsätter och främjar sysselsättningen. Resultatområdet omfattar en serviceenhet, en arbetscoachningsenhet samt resultatområdets administration, och till resultatområdets verksamhet hör arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, servicecentret för arbetskraft (TYP) samt olika sysselsättningsrelaterade projekt, för vilka man ansökt om extern finansiering. Sysselsättningsservicen hjälper organisationer och företag med att sysselsätta långtidsarbetslösa och koordinerar också Vanda stads interna lönesubventionerade sysselsättning.

Kommuninvånarservicen

Kommuninvånarservicens uppgift är att stärka kommuninvånarnas aktivitet, delaktighet och välbefinnande genom att bidra till att vardagen löper smidigt och främja gemensamma aktiviteter och påverkningsmöjligheter. Kommuninvånarservicen gör stadens beslutsfattande och tjänster lättillgängliga genom att utveckla informationstjänsterna, kundtjänsterna och närdemokratin.
Till informations- och kundtjänsterna hör registraturen, arkivet och ärendehanteringen, telefonservicen, alla Vandainfon samt ekonomi- och skuldrådgivningen. Områdesservicen har ansvar för områdesverksamheten, beredningen och verkställandet av ärenden som hör till områdeskommittéerna och Svenska kommittén samt organisations- och frivilligverksamheten.

Enheten för mångkulturfrågor

Enheten för mångkulturfrågor planerar, samordnar och följer upp mångkultur- och invandrarfrågor och etniska relationer i Vanda. Enheten svarar för utarbetandet av programmet för kulturell mångfald och följer upp verkställandet av programmet samt har ansvar för verksamheten för delegationen för mångkulturfrågor och den lokala romska arbetsgruppen i Vanda. Till enhetens arbete hör dessutom projektplanering och samarbete med organisationer, andra städer och staten.

Nyheter

Twitter