Forskningstillstånd

Vanda stads verksamhetsområde för social- och hälsovård erbjuder många möjligheter att göra lärdomsprov eller bedriva forskning. Inom verksamhetsområdet intresserar man sig för forskning och projekt som främjar hälsa och välfärd samt utvecklar servicesystemet.

Forsknings-/uppgiftstillstånd under rådande coronasituation

Under den rådande coronasituationen kan inte tillstånd beviljas för alla undersökningar. Medan coronasituationen pågår behandlar vi endast forskningstillstånd som tagits på initiativ av social- och hälsovårdsväsendet eller som i övrigt är viktiga för verksamhetsområdet och som inte belastar klienterna eller personalen.

I detta nu ska man undvika alla onödiga möten, och därför kan inte gruppintervjuer eller lärdomsprov eller undersökningar i form av workshops genomföras. Före ansökan om forskningstillstånd ska forskaren försäkra sig om att det är möjligt att genomföra undersökningen och att den har ledningens bifall. De undersökningar för vilka tillstånd beviljats och för vilka insamling av uppgifter inte kan genomföras våren 2020 flyttas till en senare tidpunkt. Vi informerar om aktuella frågor som anknyter till forskning på denna webbplats.

Till dig som ansöker om forsknings-/uppgiftstillstånd

Forskningstillstånd behövs för alla undersökningar, lärdomsprov och samarbetsprojekt. Forskningstillstånd behövs i regel inte för exempelvis läro- och utvecklingsuppgifter under praktikperioder som ingår i studierna, eller för litteraturöversikter i vilka inga personuppgifter används.

Ansök om forskningstillstånd med social- och hälsovårdsväsendets blankett för ansökan om forskningstillstånd. Närmare information om hur du ansöker om tillstånd, vilka bilagor som behövs samt hur forskningen genomförs finns på blanketten samt i anvisningarna för forskningsverksamhet (Obs! anvisningarna uppdateras).

Ofullständiga ansökningar eller bilagor som saknas fördröjer behandlingen. Vi ber dig därför noggrant bekanta dig med anvisningarna innan du skickar iväg din ansökan. Kom ihåg att kontakta den enhet din forskning gäller innan du lämnar in ansökan om forskningstillstånd.

Vänligen observera att insamling av uppgifter inte kan påbörjas innan forskningstillstånd beviljats. Forskningen får inte gälla den egna arbetsenheten eller egna klienter.

Den som genomför forskningen, d.v.s. den som är registeransvarig för forskningsmaterialet, ska under alla faser av behandlingen av personuppgifter se till att den registrerades integritet inte omotiverat äventyras. Då det gäller forskning innebär detta bland annat att inte olika personers identifieringsuppgifter samlas in i onödan.

Ansökan om forsknings-och uppgiftstillstånd är avgiftsfri. För hämtning och sammanställning av uppgifter kan dock debiteras en avgift på basis av arbetsmängd. Den som ansöker om tillstånd får en uppskattning av eventuella avgifter innan arbetet påbörjas.

Närmare information om forskningsarbete och uppgifter: sostertutkimusluvat@vantaa.fi

Skicka in din ansökan om forskningstillstånd samt alla behövliga bilagor till Vanda stads registratur på adressen kirjaamo@vantaa.fi.

Skicka in det färdiga arbetet i pdf-format och meddela samtidigt registraturen per e-post om vilket forskningsregister som eventuellt ska avlägsnas, adress kirjaamo@vantaa.fi.

Beslut om uppgiftstillstånd på basis av lagen om sekundär användning

Om det i forskningen samlas in och utnyttjas register- och statistikuppgifter som hämtas från Vanda stads social- och hälsovårds klient- och patientdatasystem bör forskaren beakta även de krav som lagen om sekundär användning ställer (lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, 552/2019). I detta fall ska forskaren ansöka om tillstånd för behandling av uppgifter genom Ansökan om tillstånd att använda uppgifter.

Om det i forskningen endast behövs uppgifter som ingår i Vanda stads social- och hälsovårdsväsendes registeruppgifter beviljas tillstånd att använda uppgifterna av Vanda stad. I detta fall ska forskaren ansöka om tillstånd för behandling av uppgifter genom Ansökan om tillstånd att använda uppgifter.

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata beviljar fr.o.m. 1.4.2020 uppgiftstillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter i forskningssyfte, då det behövs

  • uppgifter från flera olika registerförare
  • uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsten
  • registeruppgifter från serviceanordnare inom den privata social- och hälsovården

Skicka in din ansökan om forskningstillstånd samt alla behövliga bilagor till Vanda stads registratur på adressen kirjaamo@vantaa.fi.

Ansökan om forsknings-och uppgiftstillstånd är avgiftsfri. För hämtning och sammanställning av uppgifter kan dock debiteras en avgift på basis av arbetsmängd. Den som ansöker om tillstånd får en uppskattning av eventuella avgifter innan arbetet påbörjas.

Skicka in det färdiga arbetet i pdf-format och meddela samtidigt registraturen per e-post om vilket forskningsregister som eventuellt ska avlägsnas, adress kirjaamo@vantaa.fi.

Välkommen att forska i Vanda!

Nyheter

Twitter