Ring trean

Vanda stadskoncern

I Vandas stadskoncern ingick i september 2016 moderkoncernen, dvs. staden och ca 64 samfund, av vilka 37 dottersamfund, 14 intressebolag och 8 samkommuner. De mest betydande dottersamfunden är Vanda Energi Ab (koncern), VAV Asunnot Oy (koncern), VTK Kiinteistöt Oy (koncern), Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, A-Tulkkaus Oy samt Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.

I koncernbokslutet 31.12.2015 har dotterbolag, stiftelser, samkommuner och intressesammanslutningar sammanförts, dvs. sammanlagt 71 samfund.

Räkenskapsperiodens resultat för koncernen före bokslutsdispositioner var 53,8 miljoner euro år 2015 (år 2014 var motsvarande resultat 53,3 milj. euro). Efter bokslutsdispositioner, avräkning av skatter och minoritetsandelar uppgick räkenskapsperiodens överskott till 34,6 miljoner euro (2014: 27,7 miljoner euro).

Koncernens lånestock var 2 089,9 miljoner euro i slutet av år 2015 (2014: 1 993,5 miljoner euro), dvs. den uppvisade en ökning på 4,8 % jämfört med året innan. Lånestocken per invånare ökade till 9 738,2 euro, då den år 2014 var 9 456,8 euro. Koncernens relativa skuldsättning var 121 procent i slutet av år 2015 (2014: 124,2 %).

Stadens senaste bokslut hittar du här.
Du kan bekanta dig med dottersamfundens årssammandrag 2015 (på finska) på adressen paatokset.vantaa.fi, du hittar årssammandraget med sökorden ”Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden vuosikooste 2015”.

Nyheter

Twitter