Kommunalteknikcentralen

Kommunalteknikcentralens resultatområde har ansvaret för stadens allmänna områden, dvs. planeringen, byggandet och underhållet av gator och grönområden. Kommunalteknikcentralen gör upp byggnadsprogram för varje år, planerar eller låter planera investeringar samt bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten görs i egen regi eller på uppdrag av entreprenörer.

Resultatområdet ansvarar också för stadens trafikplanering och de kollektivtrafikärenden som hör till stadens behörighet.

Kommunalteknikcentralen samarbetar med de regionala samkommunerna HRM och HRT i fråga om att planera och genomföra investeringar i vattentjänster och beredningen av kollektivtrafikärenden.

Dessutom ansvarar kommunalteknikcentralen för stadens fordons- och depåverksamheter samt mottagningen av överskottsjord.

Nyheter

Twitter