Markinnehav och boende

Markinnehav och boende utvecklar och verkställer bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för utvecklingen av stadens obebyggda fastighetsegendom, den bebyggda fastighetsegendom som är i annan än stadens egen användning och annan sådan fastighetsegendom som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin.

Också stadsmätningen hör till resultatområdet.

Dessutom utvecklar resultatområdet i enlighet med stadens strategiska mål de allmänna boendeförhållandena i samarbete med övriga resultatområden och verksamhetsområden, och svarar för beredningen, finansieringen, rådgivningen och verkställigheten av de boendefrågor som ankommer på staden.

Nyheter

Twitter