Taloussuunnittelun tulosalue

Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman sekä strategian valmistelusta ja raportoimisesta. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa kaupunkitasolla palveluverkkosuunnittelusta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä laatutyöstä.

Tulosalue koostuu kahdesta yksiköstä, joita ovat taloussuunnittelu- ja strategiayksikkö sekä tietopalveluyksikkö.

Taloussuunnittelu- ja strategiayksikkö

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelutiimin keskeisiin tehtäviin kuuluu kaupunkitason talousarvion ja -suunnitelman valmistelu sekä talousarvioprosessin ohjeistaminen. Yksikkö vastaa kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnittelun koordinoinnista, kaupungin talouden toteutumisen seurannasta, ennustamisesta ja raportoinnista sekä budjettivalmistelun ja talousseurannan koordinoimisesta.

Yksikön vastuulla on myös verotulojen ja valtionosuuksien arviointi ja seuranta sekä niihin liittyvä päätösvalmistelu ja edunvalvonta.

Strategia

Strategiatiimin keskeisiä tehtäviä ovat valtuustokauden strategian valmistelu, seuranta ja raportointi. Valtuustokauden strategia laaditaan neljälle vuodelle, ja siitä päättää kaupunginvaltuusto.

Muita strategiatiimin tehtäviä ovat talousarviovalmisteluun osallistuminen, strategian viestintä ja kouluttaminen sekä projektipalvelut.

Lisäksi strategiatiimi vastaa kaupungin itsearviointi- ja laatutyön koordinoimisesta ja kehittämisestä, osallistuu kaupunkitasoisiin kehittämisprojekteihin ja valmistelee kaupungin johdon erillistoimeksiantoja.

Tietopalveluyksikkö

Tietopalveluyksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista. Yksikössä tehdään kaupungin hallinnon ja kuntalaisten käyttöön väestöennusteet, tutkimuksia ja tilastojulkaisuja. Tietopalvelun ja tilastojen laadinnan lisäksi yksikön toimintaan kuuluvat tilastoinnin kehittäminen, avoin data, tutkimustoiminta sekä toimialojen tukeminen näissä asioissa. Yksikkö vastaa myös Facta -kuntarekisterin väestötiedoista sekä niihin liittyvistä tietojenluovutus- ja tietosuoja-asioista.

Tietopalveluyksikkö kokoaa ja välittää tietoa sekä muokkaa sitä käyttökelpoiseen muotoon. Yksikön tietopalvelusta saa tietoja muun muassa kaupungin väestöstä, työpaikoista, asumisesta, rakentamisesta ja yrityksistä. Lisäksi yksikkö tekee kuntarekisteriin kohdistuvia poimintoja, otantoja ja tilastoja sekä valmistelee tilastolliset aluejakomuutokset ja äänestysaluejaot.

Yksikkö osallistuu Helsingin seudun tilastojen kehittämiseen ja rekisteriyhteistyöhön yhdessä muiden kuntien ja kuntayhteisöjen kanssa.

Ajankohtaista

Twitter