Usein kysytyt kysymykset asiakasmaksuista

Sairaalapalvelut ja maksukatto
Mitä maksukatto tarkoittaa?
Mitkä maksut kerryttävät maksukattoa?
Mitä hyötyä vapaakortista on?
Miten vapaakortin saa?
Kuinka paljon sairaalassa olo maksaa?
Miksi asiakkaan hoitomaksu on muuttunut pitkäaikaisen laitoshoidon maksuksi?
Kotihoito
Kuinka paljon kotihoito maksaa?
Kerryttävätkö kotihoidon maksut maksukattoa? Ovatko kotihoidon palvelut maksuttomia vapaakortin saamisen jälkeen?
Milloin kotihoidon laskut tulevat asiakkaalle maksettaviksi?
Onko mahdollista, että laskut lähetetään suoraan asiakkaan taloudellisista asioita vastaavalle henkilölle?
Vaikuttavatko asumismenot hoitomaksun suuruuteen?
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
Vaikuttaako asiakkaan varallisuus hoitomaksun suuruuteen? Huomioidaanko esimerkiksi pankkitilien saldoa, omistusasunnon tai vapaa-ajan asunnon arvoa hoitomaksussa?
Mitä hoivakodissa asuminen tulee maksamaan?
Mitä oman asunnon kanssa tehdään, kun asiakas siirtyy hoivakotiin?
Mitä palveluita hoitomaksuun sisältyy?
Mitä kuluja jää asiakkaan maksettavaksi?
Voiko lääkkeiden aiheuttamiin kuluihin saada tukea?
Onko asiakkaan mahdollista saada tukea hoitomaksuihin?
Milloin laskut tulevat asiakkaalle maksettaviksi?
Mitä tehostetun asumispalvelun palveluseteli tarkoittaa?
Miten tehostetun asumispalvelun palvelusetelin saa?
Jos asiakas valitsee palvelusetelin, kuinka paljon jää asiakaan itse maksettavaksi?
Vammaispalvelut
Milloin vammaispalvelujen laskut tulevat asiakkaalle maksettaviksi?

Sairaalapalvelut ja maksukatto

Mitä maksukatto tarkoittaa?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuilla on vuosittainen maksukatto, joka on tänä vuonna 683 euroa. Kun asiakas on maksanut yli 683 euroa maksukattoa kerryttävistä palveluista, asiakkaalle myönnetään vapaakortti loppuvuodeksi.

Mitkä maksut kerryttävät maksukattoa?

Maksukattoa kerryttävät

  • terveysaseman lääkärikäyntien maksut
  • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
  • päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut
  • poliklinikkamaksut
  • päiväkirurgian maksut
  • fysioterapiamaksut
  • sarjahoidon maksut
  • kuntoutushoidon maksut

Mitä hyötyä vapaakortista on?

Vapaakortin saamisen jälkeen maksukattoa kerryttävät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia kuluvan vuoden loppuun asti. Ilman vapaakorttia tieto asiakkaan maksukaton täyttymisestä ei ole laskuttavilla tahoilla ja asiakasta laskutetaan asiakasmaksuhinnaston mukaisesti. Lista maksukattoa kerryttävistä palveluista on nähtävissä edellisen kysymyksen vastauksessa. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen alennettu maksu 17,90 euroa vuorokaudelta.

Miten vapaakortin saa?

Tiedot asiakkaan maksuista eivät liiku automaattisesti eri palveluntuottajien välillä, vaan maksukaton täyttymisen seuraaminen on asiakkaan vastuulla. Vapaakortin myöntää se taho, jossa maksukatto on tullut täyteen. Saadakseen vapaakortin asiakkaan tulee ottaa yhteyttä palveluntuottajaan. Vantaan kaupungilla asiakasmaksutiimi palvelee kuntalaisia maksukattoa koskevissa kysymyksissä, selvittää maksukertymät ja tekee päätökset vapaakorteista. Vapaakortti lähetetään asiakkaalle postitse.

Mikäli asiakas ei ole asioinut Vantaan palveluissa, vaan esimerkiksi ollut hoitojaksolla HUS:ssa, asiakasta kehotetaan ottamaan suoraan yhteyttä HUS:n potilaslaskutukseen, p. 09 471 78550.

Kuinka paljon sairaalassa olo maksaa?

Lyhytaikainen laitoshoito maksaa 38,80 euroa päivältä. Maksukaton täyttymisen ja vapaakortin myön-tämisen jälkeen peritään alennettu maksu 17,90 euroa päivältä. Mikäli asiakkaalle tehdään pitkäaikaisen laitoshoidon päätös, asiakkaalle määritellään maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on yksin asuneelle 85 prosenttia nettotuloista, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään 107 euroa kuukaudessa. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, asiakasmaksu määritellään puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.

Miksi asiakkaan hoitomaksu on muuttunut pitkäaikaisen laitoshoidon maksuksi?

Pitkäaikaisen laitoshoidon päätös voidaan tehdä alkamaan, mikäli asiakkaan hoidontarve arvioidaan kestävän pidempää kuin kolme kuukautta. Pitkäaikaisen laitoshoidon päätös tehdään viimeistään silloin, kun asiakas on ollut yli kolme kuukautta ympärivuorokautisessa laitoshoidossa ja hänen hoitotarpeensa jatkuu. Asiakkaan hoidosta vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset tekevät päätöksen pitkäaikaista laitoshoidosta yksilöllisen harkinnan mukaan.

Kotihoito

Kuinka paljon kotihoito maksaa?

Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan kertaluonteisina käynteinä toteutettavaa, väliaikaista tai harvemmin kuin kerran viikossa toteutuvaa kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa. Mikäli asiakas saa tilapäisesti kotihoidon palveluita, asiakas maksaa käyntimaksuja jokaisesta laskutettavasta käynnistä.

Kotihoidon palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakkaalla on kotihoidon käyntejä kerran viikossa tai useammin. Jatkuvan kotihoidon palvelusta määritellään kuukausimaksu asiakkaan bruttotulojen, perhekokoon ja palvelumäärän perusteella. Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksuun alennusta.

Mikäli asiakkaalle on myönnetty kotihoidon tukipalveluita, kuten ateria-, siivous- ja turvapalvelu, asia-kasmaksut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kerryttävätkö kotihoidon maksut maksukattoa? Ovatko kotihoidon palvelut maksuttomia vapaakortin saamisen jälkeen?

Kotihoidon asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa. Näin ollen palvelut eivät myöskään ole maksuttomia asiakkaalle, joka on saanut vapaakortin. Sitä vastoin säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat oikeutettuja maksuttomiin terveysaseman lääkärin vastaanottokäynteihin.

Milloin kotihoidon laskut tulevat asiakkaalle maksettaviksi?

Kotihoidon ja tukipalveluiden asiakasmaksut laskutetaan kuukausi kerrallaan. Laskutus tapahtuu aina laskutettavaa kuukautta seuraavana kuukautena. Esimerkiksi marraskuun ajalta muodostuneet laskut lähetetään asiakkaille joulukuun lopulla. Maksamattomat asiakasmaksut siirtyvät perintätoimisto Intrum Justitialle käsiteltäväksi.

Onko mahdollista, että laskut lähetetään suoraan asiakkaan taloudellisista asioita vastaavalle henkilölle?

Laskut voidaan lähettää myös asiakkaan asioita hoitavalle omaiselle tai edunvalvojalle, mikäli tähän on asiakkaan suostumus. Laskunsaajan osoitteenmuutos voidaan tehdä joko ilmoittamalla laskunsaajan osoite asiakkaan täytettäväksi annettuun tuloselvityslomakkeeseen tai ottamalla suoraan yhteyttä asiakasmaksutiimiin, p. 043 830 1098 tai p. 043 826 8000.

Vaikuttavatko asumismenot hoitomaksun suuruuteen?

Asumismenot eivät vaikuta kotihoidon asiakasmaksun suuruuteen. Koska asumismenot eivät ole vä-hennyskelpoisia menoja, niitä ei tarvitse myöskään ilmoittaa tuloselvityslomakkeessa.

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

Vaikuttaako asiakkaan varallisuus asiakasmaksun suuruuteen? Huomioidaanko esimerkiksi pankkitilien saldoa, omistusasunnon tai vapaa-ajan asunnon arvoa hoitomaksussa?

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksu määritellään säännöllisten nettotulojen perusteella. Mikäli asiakkaalla on omaisuutta, joka tuottaa säännöllistä tuloa, huomioidaan kyseiset tulot asiakas-maksussa. Laskelmassa huomioitavia tuloja ovat muun muussa eläkkeet, sosiaalietuudet sekä korko- ja osinkotulot.

Lyhytaikaisen palveluasumisen maksu on sen sijaan ns. tasasuuruinen maksu, eikä asiakkaan tulot ja varallisuus vaikuta perittävän maksun suuruuteen. Asiakasmaksu peritään hoitopäivien mukaan.

Mitä hoivakodissa asuminen tulee maksamaan?

Asiakasmaksu määritellään asiakkaan nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on 85 prosenttia nettotuloista, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään 256,13 euroa kuukaudessa. Jos puolisoista suurempituloinen on hoivakodissa, asiakasmaksu määritellään puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista.

Mitä oman asunnon kanssa tehdään, kun asiakas siirtyy hoivakotiin?

Asiakkaan aiemman asunnon kustannukset voidaan huomioida hoitomaksussa vähennyksenä vain määritellyn ajan, minkä vuoksi suunnitelmat ja käytännön järjestelyt aiemman asunnon osalta kannattaa käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palvelupäätöksen saamisen jälkeen. Asiakas on velvollinen käyttämään säästöjään tai muita helposti realisoitavia varoja kattaakseen aiemman asunnon kulut. Mikäli asiakas myy omistusasuntonsa, myyntituottoa ei huomioida hoitomaksussa. Jos varat sijoitetaan säännöllistä pääomatuloa tuottavaan sijoituskohteeseen, kuten osakkeisiin, pääomatulot huomioidaan hoitomaksussa.

Mitä palveluita hoitomaksuun sisältyy?

Asiakas maksaa erikseen asumisesta ja palveluista. Asumisen kustannuksena olevan vuokran asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. Asiakas maksaa palvelumaksun saamistaan palveluista, joita ovat hoiva- ja hoitopalvelut sekä ateria-, vaatehuolto-, perushygienia- ja siivouspalvelut. Palvelukokonaisuus määritellään asiakkaan toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä annettavan palvelumäärän perusteella.

Mitä kuluja jää asiakkaan maksettavaksi?

Asiakasmaksu voidaan määrätä enintään sen suuruiseksi, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 256,13 euroa. Käyttövaralla on tarkoitus kattaa henkilökohtaiset kulut, kuten lääke- ja terveydenhuoltomenot, vaate-, hygienia-, matkustus- ja harrastustoiminnan kulut sekä silmälasit, parturikampaamomaksut, sanomalehden tilausmaksut ja puhelimen käyttömenot.

Voiko lääkkeiden aiheuttamiin kuluihin saada tukea?

Reseptillä määrätyt lääkkeet kerryttävät Kelan vuosikohtaista lääkekattoa. Kun asiakas on maksanut korvausjärjestelmään kuuluvista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista tai perusvoiteista yli vuo-siomavastuun rajan 577,66 euroa, jokaisesta korvattavasta valmisteesta asiakkaan maksettavaksi jää 2,50 euron omavastuu. Lisätietoa Kelan lääkekorvauksista on luettavissa Kelan nettisivuilta.

Onko asiakkaan mahdollista saada tukea hoitomaksuihin?

Asiakkaan on mahdollista hakea Kelasta eläkettä saavan hoitotukea ja eläkkeensaajan asumistukea. Hoitotuen määrä riippuu asiakkaan saamasta ohjauksen, valvonnan ja avun tarpeesta. Kela myöntää eläkkeensaajan asumistukea myös tehostetun palveluasumisen asiakkaille. Asumistuen määrä riippuu asumiskustannuksista, hakijan perheen koosta sekä tulojen ja omaisuuden määrästä. Sosiaalietuuksiin ja muihin toimeentuloon liittyviin asioihin voi kysyä neuvoa hoivapalveluiden geronomilta tai erityissosiaaliohjaajalta.

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea hoitomaksun alennusta.

Milloin laskut tulevat asiakkaalle maksettaviksi?

Asiakasmaksu jakautuu vuokraan ja palvelumaksuun, joista asiakas saa erilliset laskut. Asiakasmaksut laskutetaan kuukausi kerrallaan. Vuokra laskutetaan tulevan kuukauden alussa, kun taas palvelumaksun laskutus tapahtuu aina laskutettavaa kuukautta seuraavana kuukautena. Esimerkiksi marraskuun ajalta muodostuneet laskut lähetetään asiakkaille joulukuun lopulla. Maksamattomat asiakasmaksut siirtyvät perintätoimisto Intrum Justitialle käsiteltäväksi.

Mitä tehostetun asumispalvelun palveluseteli tarkoittaa?

Tehostetun palveluasumisen asiakkuuskriteerit täyttävä ja palvelupäätöksen saanut asiakas voi valita yksityisen hoivakodin kunnan hyväksymistä palvelunseteliyrittäjistä. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan setelin suuruisen summan yksityisen hoivakodin antamien palvelujen kustannuksista. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus kustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon. Lue lisää palvelusetelistä.

Miten tehostetun asumispalvelun palvelusetelin saa?

Palveluseteli on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat palvelutarpeensa perusteella arvioitu tarvitsevan pitkäaikaista palveluasumista. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, läheisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa siinä palvelussa, jonka piirissä asiakas on. Jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa asiakkuutta esim. kotihoidon palveluissa, palvelutarpeen arvioinnin voin varata Seniorineuvonnan kautta, p. 09 8392 4202 (arkisin klo 8.15–16) tai seniorineuvonta@vantaa.fi.

Jos asiakas valitsee palvelusetelin, kuinka paljon jää asiakaan itse maksettavaksi?

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo määritellään asiakkaan net-totulojen perusteella. Asiakkaan omavastuun osuus suurenee tulojen kasvaessa. Lue lisää palvelusetelin arvon määräytymisestä.

Vammaispalvelut

Milloin vammaispalvelujen laskut tulevat asiakkaalle maksettaviksi?

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausi kerrallaan. Laskutus tapahtuu aina laskutettavaa kuukautta seuraavana kuukautena. Esimerkiksi marraskuun ajalta muodostuneet laskut lähetetään asiakkaille joulukuun lopulla. Maksamattomat asiakasmaksut siirretään yksityisen perintätoimiston käsittelyyn.

Ajankohtaista