Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskysely ostopalveluille 2022

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää asiakastyytyväisyys kattavasti toimialan eri palveluissa. Kysely toteutetaan noin kahden vuoden välein ja siinä hyödynnetään vuosittain toistuvia kysymyksiä vertailutiedon saamiseksi. Asiakastyytyväisyyskyselystä saatavaa tietoa käytetään palvelujen kehittämisessä ja tulokset julkaistaan tällä sivulla kevään 2022 aikana.

Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa tuloksista.

Social- och hälsovårdens kundnöjdhetsundersökning 2022

Vanda stads mål med social- och hälsovårdens kundnöjdhetsundersökning är att ingående utreda kundnöjdheten inom verksamhetsområdets olika tjänster. Enkäten genomförs ungefär med två års mellanrum och i den används frågor som upprepas varje år för att få fram jämförande information. Uppgifterna från enkäten om kundnöjdhet används för att utveckla tjänsterna och resultaten publiceras på denna sida under våren 2022.

Det tar några minuter att svara på enkäten. Enkätsvaren är anonyma, och enskilda svarspersoner kan inte kännas igen utifrån enkätens resultat.

Health and social welfare customer satisfaction survey 2022

The City of Vantaa's health and social welfare customer satisfaction survey aims to comprehensively chart customer satisfaction regarding the department’s different services. The survey is conducted at approximately two-year intervals, and it utilizes the questions appearing each year in order to gain comparison data. The data gained from the customer satisfaction survey will be used to develop the department's services, and its results will be published on this site in the course of spring 2022.

Filling in the questionnaire will take a few minutes. The responses will be handled anonymously, and no individual respondents can be identified.

Kyselyt/ Enkäten/ Surveys

Asumispalvelut, palveluasuminen/Boendeservice, serviceboende/Housing services, service housing

Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen/Boendeservice, effektiverat serviceboende/Housing services, enhanced service housing

Asumispalvelut, tuettu asuminen/Boendeservice, stödboende/Housing services, supported housing

Korvaushoito ja päihdekuntoutus/Substitutionsbehandling och rehabilitering för missbrukare/Substitution treatment and substance-abuse rehabilitation

Kotihoito (vanhusten)/Hemvård (för äldre)/Home care (for the elderly)

Kuntoutuspalvelut, fysioterapia, lymfaterapia ja allasterapia/Rehabiliteringstjänster, fysioterapi, lymfterapi och bassängterapi/Rehabilitation services, physiotherapy, lymphatic drainage, and aquatic therapy

Kuntoutuspalvelut, puheterapia/Rehabiliteringstjänster, talterapi/Rehabilitation services, speech therapy

Kuntoutuspalvelut, toimintaterapia/Rehabiliteringstjänster, ergoterapi/Rehabilitation services, occupational therapy

Lapsiperheiden kotipalvelu/Hemservice för barnfamiljer/Home care for families with children

Lastensuojelu, Lastensuojelun ja sosiaalihuollon tukipalveluiden hankinta/Barnskyddet, Barnskyddets och socialvårdens stödtjänster/Child welfare, Child welfare and social support services

Lastensuojelu, Neuropsykiatrinen valmennus yksilölle ja perheelle/Barnskyddet, Neuropsykiatrisk coachning för individer och familjer/Child welfare, Neuropsychiatric coaching for individuals and families

Työ- ja päivätoiminta/Arbets- och dagverksamhet/Occupational and Daily Activities

Vammaispalvelujen asumisyksiköt/Handikappservicens boendeenheter/Housing units of services for the disabled

Vammaisten työ- ja päivätoiminta/Arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning/Occupational and daily activities for the disabled

Vanhusten tehostettu palveluasuminen/Effektiverat serviceboende för äldre/Enhanced service housing for the elderly