Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hankkeet ja projektit v. 2018

Perhepalvelujen hankkeet

Avain kansalaisuuteen
Hanke kehittää radikaalisti erilaista henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa tuen järjestämisen toimintamallia erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kanssa oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. Avain kansalaisuuteen: osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea henkilökohtaisen budjetointimallin avulla nuorena perheen perustaneille aikuisille sekä aikuistuville lastensuojelun nuorille.
Lue lisää Metropolian sivuilta

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteutus 2016 – 2019 (AKU)
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa asunnottomuuden riskejä ja kehittää asumiseen riittävää tukea. Lähtökohtana on vuokrasuhteeseen perustuva asuminen sekä asunto ensin -periaate. Hankkeen kohderyhmänä ovat asunnottomat sekä asunnottomuusriskissä elävät ihmiset. Asunnottomuusriskissä olevilla henkilöillä tarkoitetaan mm. asukkaita, joilla on häätöuhka, vuokrarästejä ja/tai vaikeuksia taloudenhallinnassa sekä tarvitsevat muuta erityistä tukea asumiseensa. Hankkeen toimenpiteitä ovat olleet asiakkaan asumispolkujen selkeyttäminen palveluissa, integroida ennaltaehkäisevä näkökulma asumissosiaaliseen työhön sekä hyödyntää palveluiden kehittämisen kokemusasiantuntijoita.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa – pääkaupunkiseudun osahanke – GAME ON
Game on on osahanke valtakunnallisessa Pro Sos -hankkeessa. Pro Sos - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke kohdistuu heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien kansalaisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten muodostaman valtakunnallisen verkoston kautta. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 110 kuntaa eri puolilta Suomea. Osaamiskeskukset tukevat kuntapiloteissa yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävää kehittämistyötä.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Osallisuuden aika
Osallisuuden ajan hankkeen tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti lastensuojelun palveluiden piirissä, edistää yhteistutkinnallista menetelmää erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kehittää yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä lasten, nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä.
Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Perhepalveluiden ja terveyspalveluiden hanke

Lapsen paras - yhdessä enemmän (LAPE)
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, järjestöjen, HUS:n ja SOCCA:n yhteisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa, verkostoida alueen matalan kynnyksen palvelut perhekeskustoimintamallin mukaisesti sekä lisätä varhaista tukea lapsiperheille ja vanhemmuuteen, vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lapsen hyvinvoinnin tukemisessa, uudistaa erityistason ja vaativimman tason palvelut asiakaslähtöisyyden ja integraation periaattein.
Lue lisää Soccan sivuilta

Terveyspalvelut

Asumispalvelujen lääkäripalvelut
Hoivakotien ja palvelutalojen asumispalvelujen lääkäripalvelujen projektin tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä ja turhia käyntejä ja sairaankuljetuksia terveyskeskuksien ja sairaaloiden päivystyspoliklinikoille sekä sen sijaan antaa lääkärin tuella enemmän hoitoa paikan päällä, mikä vähentää kokonaiskustannuksia ja lisää asumisyksiköissä asuvien elämänlaatua. Projektissa pyritään yhtenäistämään lääkäripalveluiden toimintaa uuden hankintasopimuksen, laadunvalvonnan kehittämisen ja valmentavan sopimusohjauksen avulla. Projektin aikana luodaan uusia toimintamalleja hyödyntäen Lean-menetelmää ja kehitetään tavoitteiden seurantaan raportointi- ja arviointimallia. Projekti pyritään hallinnoimaan kustannusneutraalisti.

Koko toimialan yhteinen hanke, jota hallinnoi talous- ja hallintopalvelut

APOTTI-hanke, Vantaa
Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS ja lisäksi KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.
Lue lisää Apotti-hankkeen sivuilta

Vanhus- ja vammaispalvelut

Liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti

Keskeisin tavoite on saattajapalvelun tarpeen ja toteutusmahdollisuuksien selvittely erilaisilla asiakasryhmillä ja kuljetuspalvelujen kehittäminen mahdollisimman asiakaslähtöiseksi ja yhdenmukaiseksi. Lisäksi kehitetään liikkumista tukevia palveluja yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Projektin painopisteenä on palveluohjauksellisuus ja ennakoivuus, toisin sanoen se suuntautuu asiakkaisiin, jotka eivät vielä ole kuljetuspalvelun piirissä tai joiden siirtymistä itsenäisempään liikkumiseen halutaan vahvistaa. Projektissa korostuu myös verkostotyö muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää:

Ajankohtaista

Instagram

Twitter