Kuntavaalit 2021 (dari)

برای تأثیر گذاری در وانتا رای دهید!

شورا های شهر در مورد مسائل مشترک مهم و نزدیک به باشنده گان شهر، مانند مکاتب، مراکز ورزش، کتابخانه، ترافیک و ساخت و ساز تصمیم گیری می کند‌. با رأی دادن می توانید در عملکرد و انکشاف شهر خود تأثیر کنید. اعضای شورا های شهر که در انتخابات رأی آورده اند، در مورد مسائلی که بالای زنده گی روزمره باشنده گان تاثیر می گذارد تصمیم گیری می کنند. اگر همه باشنده گان، از هر سن و هر پیش زمینه در انتخاب مسئولین سهم بگیرند، شهر وانتا واقعا شبیه و هم سوی باشنده گان آن خواهد شد.

یادآوری های لازم برای رای دادن:

.با کاندیدا ها آشنا شوید، مثلاً با استفاده از برنامه های مشوره رأی دهی. شخصی را انتخاب کنید که مسائلی که برای شما مهم می باشند را پیش ببرد.
۲. اطمینان حاصل کنید که در روز انتخابات مدرک شناسایی مانند پاسپورت یا جواز رانندگی معتبر داشته باشید.
۳. در مراکز رأی گیری رهنمایی های امنیتی برای جلوگیری از شیوع کرونا تطبیق می شوند. فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک صورت و مسائل بهداشتی را رعایت کنید.
۴. معمولا شلوغ ترین زمان‌ ها روز اصلی انتخابات و اولین و آخرین روز های رأی گیری زود هنگام می باشند. اگر می خواهید در زمان شلوغی مراجعه نکنید، تلاش کنید در صورت امکان در خارج از این روز ها رأی دهید.

اطالعیه در رابطه با انتخابات شاروالی ها سال 2021