Liikunta-avustukset

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan. Vapaa-ajan lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakautumisesta eri avustusmuotojen kesken. Avustusten myöntämisestä eri toimijoille päättää vapaa-ajan lautakunta liikuntajohtajan esityksestä.

Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta (Oma Vantaa). Asiointipalveluun kirjaudutaan yksityishenkilönä, minkä jälkeen palveluun luodaan yhdistystoimija perustietoineen. Emme suosittele Internet Explorer -selaimen käyttämistä.

Suosittelemme, että jaatte Oma Vantaan käyttöoikeuksia useammalle yhdistyksenne toimihenkilölle. Kun käyttöoikeuksia on useammalla henkilöllä, on jollakin/joillakin henkilöllä mahdollisuus päästä järjestelmään, vaikka pääasiallisesti avustuksia käsittelevä henkilö olisikin estynyt (tai suurin osa toimihenkilöistä olisi vaihtunut).

Sähköisessä asiointipalvelussa ensimmäistä kertaa asioivien toimijoiden on täytettävä avustettavuushakemus. Tämä koskee myös yhdistyksiä, joille on jo aiemmin myönnetty avustettavuus, mutta eivät ole vielä käyttäneet sähköistä asiointipalvelua. (Vuonna 2019–2020 sähköisen asiontipalvelun kautta avustusta hakeneilla toimijoilla avustettavuus on jo anottuna valmiiksi.)

Toiminta-avustusten ja vuokratuen hakuaika: 1.2.–1.3.2021.

Yleistä liikuntatoimintaan tarkoitetuista avustuksista

Liikuntalain määritelmän mukaan liikuntatoiminnan tarkoituksena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa, edistää kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Edelleen tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja eriarvoisuuden vähentämistä sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristöä kunnioittavaa kestävää kehitystä. Vantaan kaupungin liikuntatoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avustusmuotoihin:

 1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille, hakuaika 1.2.–1.3.2021
 2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan, hakuaika 1.2.–1.3.2021
 3. Harrasteliikunnan ohjaajatuki
 4. Vuokratuki, hakuaika 1.2.–1.3.2021
 5. Vantaan markkinointituki liikuntaan
 6. Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Avustettavuus

Päästäkseen kaupungin tuen piiriin uusien liikuntajärjestöjen ja muiden uusien toimijoiden tulee hakea avustettavuutta. Avustettavuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija. Avustettavuutta haetaan ilman erillistä hakuaikaa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

 • yhdistyksen säännöt,
 • pankin varmistama tieto tilin omistajasta,
 • toimintakertomus,
 • tilinpäätös ja
 • tilintarkastajan lausunto edelliseltä toimintakaudelta.

Avustettavuuden kriteerit ovat: hallinnointi ja taloudenpito on vastuullista, vastuuhenkilöt on nimetty, toiminta on liikuntalain ja kaupungin arvojen mukaista, toimija sitoutuu yhteistyöhön kaupungin kanssa ja toimija sitoutuu säännölliseen raportointiin ja arviointiin.

Lisäksi liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksen, vuokratuen ja subventoidun tilahinnoittelun (hinnaston "Seurat"-maksuluokka) avustettavuuden lisäehdot ovat:

 • toimija on Vantaalle rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen
 • yhdistys on ollut toiminnassa vähintään kokonaisen tilikauden
 • perustoiminnan piirissä on aktiivisesti vähintään 50 seuran jäsentä

Seurojen yhdistyessä ja muodostaessa uuden seuran tai toiminnan erkaantuessa vanhasta seurasta uuteen perustettavaan seuraan lisäehtoja voidaan jättää huomiotta.

Avustettavuus erityisryhmien liikuntaan mahdollistaa toiminta-avustuksen erityisryhmien liikuntaan sekä subventoidun tilahinnoittelun (hinnaston "Seurat"-maksuluokka).

Avustettavuus harrasteliikunnan ohjaajatukeen mahdollistaa harrasteliikunnan ohjaajatuet.

Liikunnan palvelualue ylläpitää listaa myönnetyistä avustettavuuksista (ks. sivupalkki).

Toiminta-avustukset liikuntajärjestöille

Avustus on tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi rekisteröidyille vantaalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen. Avustusta myönnetään matemaattiseen malliin perustuen.

Avustuksen hakeminen

Hakekaa avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • hakuaika 1.2.–1.3.2021
 • käyttäkää lomaketta: "Toiminta-avustus liikuntajärjestöille -hakemus"
  • hylkäämme myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset
  • kirjatkaa hakemukseen edellisen kokonaisen toimintakauden toteutunut toiminta
 • lisätkää hakemukseen liitteet:
  • hyväksytty toimintasuunnitelma
  • hyväksytty talousarvio
  • Hakemuksen allekirjoitusliite, mikäli järjestönne säännöt vaativat useamman kuin yhden nimenkirjoittajan

Avustuksen maksaminen

Maksamme avustuksen, kun

 • hakemuksenne on hyväksytty ja valitusaika on päättynyt sekä
 • olette toimittaneet käyttöselvityksen edellisenä vuonna saadusta avustuksesta.

Toiminta-avustus voidaan maksaa vapaa-ajan lautakunnan päätöksen jälkeen myös ennakkoon, ennen valitusajan päättymistä, kirjallista anomusta vastaan. Täytäkää "Anomuslomake avustuksen ennakon hakemiseen".

Käyttöselvitys on palautettava 30.4. mennessä

Tehkää saamastanne toiminta-avustuksesta käyttöselvltys sähköisen asiointipalvelun kautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

 • käyttäkää lomaketta: "Toiminta-avustus liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan -käyttöselvitys"
 • lisätkää selvitykseen liitteet:

Voimme periä toiminta-avustuksen takaisin kokonaan tai osittain, jos:

 • ette ole käyttänyt avustusta siihen tarkoitukseen, johon olemme sen myöntänyt,
 • olette saanut tai saamassa samaan toimintaan avustusta kaupungin toiselta viranomaiselta,
 • avustuksen myöntämispäätös kumotaan,
 • antamanne tiedot ovat virheellisiä,
 • ette ole toimittanut hyväksyttävää käyttöselvitystä määräaikaan mennessä,
 • ette ole käyttänyt avustusta kokonaan.

Anomus vuoden 2020 toiminta-avustuksen käytön jatkamisesta

Voitte erityisistä syistä anoa vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytölle jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Myönnetystä siirrosta tulee tehdä käyttöselvitys viimeistään 30.4.2022.

Toiminta-avustukset erityisryhmille

Erityisryhmien liikunta-avustusta voidaan myöntää avustettavuuden saaneille
a) vantaalle rekisteröidyille potilas- ja vammaisjärjestöille, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä liikunnan keinoin,
b) muille potilas- ja vammaisjärjestöille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu vantaalaisiin tai
c) muille toimijoille, jotka edistävät erityisryhmien terveyttä ja hyvinvointia liikunnan keinoin.

Avustusta myönnetään harkinnan perusteella. Harkinnassa huomioidaan hakevan järjestön toiminnan laajuus ja laatu sekä kohderyhmän erityistarpeet.

Avustuksen hakeminen

Hakekaa avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • hakuaika 1.2.–1.3.2021
 • käyttäkää lomaketta: "Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan -hakemus"
  • hylkäämme myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset
  • kirjatkaa hakemukseen edellisen kokonaisen toimintakauden toteutunut toiminta
 • lisätkää hakemukseen liitteet:
  • hyväksytty toimintasuunnitelma
  • hyväksytty talousarvio
  • Hakemuksen allekirjoitusliite, mikäli järjestönne säännöt vaativat useamman kuin yhden nimenkirjoittajan

Avustuksen maksaminen

Maksamme avustuksen, kun

 • hakemuksenne on hyväksytty ja valitusaika on päättynyt sekä
 • olette toimittaneet käyttöselvityksen edellisenä vuonna saadusta avustuksesta.

Toiminta-avustus voidaan maksaa vapaa-ajan lautakunnan päätöksen jälkeen myös ennakkoon, ennen valitusajan päättymistä, kirjallista anomusta vastaan. Täyttäkää "Anomuslomake avustuksen ennakon hakemiseen".

Käyttöselvitys on palautettava 30.4. mennessä

Tehkää saamastanne toiminta-avustuksesta käyttöselvltys sähköisen asiointipalvelun kautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

 • käyttäkää lomaketta: "Toiminta-avustus liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan -käyttöselvitys"
 • lisätkää selvitykseen liitteet:

Voimme periä toiminta-avustuksen takaisin kokonaan tai osittain, jos:

 • ette ole käyttänyt avustusta siihen tarkoitukseen, johon olemme sen myöntänyt,
 • olette saanut tai saamassa samaan toimintaan avustusta kaupungin toiselta viranomaiselta,
 • avustuksen myöntämispäätös kumotaan,
 • antamanne tiedot ovat virheellisiä,
 • ette ole toimittanut hyväksyttävää käyttöselvitystä määräaikaan mennessä,
 • ette ole käyttänyt avustusta kokonaan.

Anomus vuoden 2020 toiminta-avustuksen käytön jatkamisesta

Voitte erityisistä syistä anoa vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytölle jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Myönnetystä siirrosta tulee tehdä käyttöselvitys viimeistään 30.4.2022.

Harrasteliikunnan ohjaajatuki

Myönnämme harrasteliikunnan ohjaajatukea harrasteliikunnan toimintoihin, jotka sijoittuvat Vantaalle. Tukea myönnetään kaikille avustuskelpoisuuden saaneille.

Myönnämme tukea ohjaajakorvauksiin: 25–38 €/ohjaaja/tunti. Tuen suuruuteen vaikuttaa ohjauksessa vaadittava erityisosaaminen tai erikoisvälineistö.

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee hakemuksia ja tilityksiä kerran kuukaudessa. Mikäli haluatte hakemuksenne käsiteltävän tietyssä vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa, jättäkää hakemus noin kuukautta ennen kyseistä kokousta

Toiminnan ehdot

Toimintanne tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • toimintanne on kaikille avointa ja luokittelematonta, kyseessä ei ole lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävää toimintaa,
 • ette vaadi osallistujalta seuran jäsenyyttä,
 • osallistuminen maksaa osallistujalle enintään 100 €/vuosi,
 • toimintanne on ohjattua,
 • sitoudutte markkinoimaan toimintaanne käyttäen omia sekä kaupungin Hobihobi.fi -palvelua,
 • sitoudutte järjestettäviin koulutuksiin ja
 • sitoudutte raportointeihin.

Hakemuksia käsiteltäessä etusijalla ovat lasten- ja nuorten toiminta, ilmaiset ryhmät ja ryhmät, joissa on koulutettuja ohjaajia.Toimijoita on mahdollista tukea sopimusperusteisesti, jos toiminta on laajuudeltaan merkittävää ja kaupungin palvelutarjontaa täydentävää.

Tuen hakeminen

Täyttäkää hakemus vähintään 21 vrk ennen toiminnan tai tapahtuman käynnistymistä kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • käyttäkää lomaketta: ”Harrasteliikunnanohjaajatuki -hakemus”

Tuen maksaminen ja tilityksen tekeminen

Maksamme tuen toteutuneen toiminnan perusteella tilitystä vastaan.

Tehkää tilitys kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta 2 kuukauden sisällä toiminnan päättymisestä.

Maksamme tuen, kun päätös on lainvoimainen.

Voimme maksaa tuesta 75% myös ennakkoon toimittamaanne anomusta vastaan. Täyttäkää "Anomuslomake avustuksen ennakon hakemiseen".

Voimme periä tuen takaisin kokonaan tai osittain, jos:

 • ette ole käyttänyt tukea siihen tarkoitukseen, johon olemme sen myöntänyt,
 • olette saanut tai saamassa samaan toimintaan tukea kaupungin toiselta viranomaiselta,
 • tuen myöntämispäätös kumotaan,
 • antamanne tiedot ovat virheellisiä,
 • ette ole toimittanut hyväksyttävää tilitystä määräaikaan mennessä,
 • ette ole käyttänyt tukea kokonaan

Vuokratuki

Voimme myöntää vuokratukea täysimääräisen avustuskelpoisuuden saaneille yhdistyksille, mikäli järjestätte säännöllistä liikuntatoimintaa Vantaalla, joissakin muissa kuin kaupungin tai kaupungin omistaman yhtiön hallinnoimissa tiloissa.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Täyttäkää hakemus kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • hakuaika 1.2.–1.3.2021
 • käyttäkää lomaketta: “Vuokratuki –hakemus"
  • kirjatkaa hakemukseen edellisen kalenterivuoden tilavuokrat
  • liittäkää hakemukseen tositteet maksetuista vuokrista ja
  • Hakemuksen allekirjoitusliite, mikäli järjestönne säännöt vaativat useamman kuin yhden nimenkirjoittajan
 • hylkäämme myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset

Maksamme tuen, kun päätös on lainvoimainen.

Vantaan markkinointituki liikuntaan

Sopimuksia Vantaan markkinointituesta solmitaan arvokisatason yksilöurheilijoiden, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueiden sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestävien tahojen kanssa. Vantaan markkinointitukea liikuntaan myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti.

Tuen hakeminen

Toimittakaa vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen liikunta.avustukset@vantaa.fi

Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Kilpa- ja huippu-urheilutukeen ovat oikeutettuja ammattimaisesti toimivat vantaalaisia seuroja edustavat pääsarjatasojen aikuisjoukkueet, jotka pelaavat ottelunsa Vantaalla ja joissa työskentelee Urheilijaturvan piiriin kuuluvia tai vastaavat sopimuspohjaiset edut saavia urheilijoita. Kyseessä on kokonaistukimalli, joka jakautuu sekä rahalliseen tukeen että tilojen käytön tukeen. Mainosmyynnistä muodostuvasta määrärahasta jaetaan 50 % tasaosuuksina siihen oikeutettujen joukkueiden kesken ja toinen 50 % medianäkyvyysarvosta ja tunnettuudesta koostuvaan kaksiportaiseen indeksointimalliin perustuen. Kilpa- ja huippu-urheilutukea saavat joukkueet eivät ole oikeutettuja Vantaan markkinontitukeen.

Tuen hakeminen

Toimittakaa vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen liikunta.avustukset@vantaa.fi

Ajankohtaista