Vantaan sivistystoimen hankkeet ja projektit

Nuoriso- ja aikuiskoulutus

Nuorisopalvelut

Kulttuuripalvelut

Nuoriso- ja aikuiskoulutus

Tiloista oppimisen ympäristöiksi -hanke 2018-2020

Hankkeessa edistetään lukion toimintaympäristöjen monipuolistumista pedagogisista lähtökohdista käsin. Tavoitteena on edistää laajempien oppimisympäristöjen hyödyntämistä, niin fyysisesti kuin virtuaalisesti ja kehittää lukion toimintakulttuuria. Lukioiden digiluokista kehitetään teknologiapajoja, joissa opettajat ja opiskelijat pääsevät tutustumaan uusimpiin teknologisiin välineisiin. Hankkeessa levitetään tietoa ja asiantuntemusta muuntojoustavien oppimisympäristöjen pedagogisista mahdollisuuksista. Hankkeessa pilotoidaan laajemmassa ympäristössä tapahtuvaa ja oppiainerajat ylittävää opetusta ja oppimista. Opetuskokeiluja voidaan toteuttaa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, mikä edistää myös lukiolain uudistuksen mukaisia tavoitteita. Havaintojen pohjalta kootaan askelmerkkejä tulevaisuuden lukioympäristön kehittämiseksi. Teemme pedagogisia käyttösuunnitelmia, jotta oppimisen ympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen olisi mahdollista yhä useammalle opettajalle ja opiskelijalle.

Lisätietoja: Laura Lindfors, projektisuunnittelija, p. 050 304 0073, laura.lindfors@vantaa.fi

Luovaa teknologiaa lukioihin -hanke 2017–2019

Luovaa teknologiaa lukioihin -hanke on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka aikana lisätään sekä opettajien että opiskelijoiden tietoisuutta eri teknologioihin liittyvistä mahdollisuuksista. Hankkeen aikana tehdään oppiainekokeiluja, joissa kehitetään luovan ohjelmoinnin ja uusien teknologioiden sovellusmahdollisuuksia eri oppiaineiden kursseilla, kuten musiikissa, kuvataiteessa, filosofiassa tai yhteiskuntaopissa. Teknologisoituvaa maailmaa tarkastellaan moniulotteisena ilmiönä ja pohditaan, miten tieteeseen, taiteeseen ja teknologioihin kytkeytyvien innovaatioiden kautta voitaisiin tehdä elämästä kestävämpää. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille eri oppiaineiden ja innostavien esikuvien kautta uusien teknologioiden kehityksen tuomat mahdollisuudet eri aloilla sekä rohkaista kaikkia opiskelijoita kehittämään teknologista osaamistaan.

Luovaa teknologiaa lukioihin -hankkeen toisena tavoitteena on kehittää robotiikkaan ja ohjelmointiin liittyvä jatkokurssi lukiolaisille. Robolukio-hankkeen (2015-2017) aikana jokaiseen Vantaan päivälukioon on vakiinnutettu vähintään yksi robotiikkaa ja ohjelmointia sisältävä soveltava lukiokurssi. Jatkokurssin tavoitteena on tarjota robotiikasta ja ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille lisää mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja: Laura Lindfors, projektisuunnittelija, p. 050 304 0073, laura.lindfors@vantaa.fi

Tunne työ - suunnittele ura-hanke 2017-2019

Tunne Työ – suunnittele ura on laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisten mallien, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.

Toimenpiteinä ovat mm. erilaiset rakenteelliset pilotit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa. Oppilaitokset, yritykset ja opiskelijat ovat aktiivisesti toimenpiteiden kehittämisessä mukana. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2017 - 31.12.2019.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat kaupungit: Helsinki, Vantaa, Espoo, Lahti ja Lappeenranta. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry.

Ota yhteyttä: Antti Siltanen, projektikoordinaattori, 043-8272783, antti.siltanen@vantaa.fi‍

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa – ROBOREEL 2018 - 2020

Roboreel -hankkeessa ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset kehittävät yritysten elinvoimaisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla robotiikan ja automatiikan käyttöön ottamisen tuomia riskejä ja mahdollisuuksia.

Hankkeessa Metropolia ammattikorkeakoulu tekee yritysvalmennuspaketin, jota hankkeen asiantuntijat ja yritysten edustajat käyttävät arvioidessaan robotiikan vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Lisäksi oppilaitokset suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa niiden tarpeisiin räätälöityjä robotiikka- ja automatiikkakokeiluja ja testauksia.

Lisätietoja: sivistysvantaa.fi/roboreel, Laila Bröcker, projektipäällikkö, +358 40 663 1803, laila.brocker@vantaa.fi

takaisin ylös

Nuorisopalvelut

ERASMUS+ Youth in Action

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Youth in Action kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. Nuorisohankkeeseen osallistuminen kasvattaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erityisesti karttuvat sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen osaaminen. Ylipäätän osallistuminen voi olla nuorelle koko elämän mullistava kokemus.

Pajatoiminnan kehittäminen

v. 2012-2018

Etelä-Suomen AVI:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.

Työpajatoiminta on nuorten tarpeesta kehitetty toimintamalli, jossa yksittäiset toimenpiteet muodostavat palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on laadukas työpajatoiminta, jolla tuetaan ja ohjataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vantaan nuorisopalvelut haluaa jatkossakin turvata heikossa asemassa olevien nuorten palveluja ja vähentää syrjäytymiskehitystä.Nuoren omista lähtökohdista sekä voimavaroista riippuen tarjolla on erilaisia palveluja, joissa työmuodot ja tukitoimet vaihtelevat nuoren tarpeiden mukaisesti. Koko nuorisopalveluiden työpajatoiminta lähtee siitä, että nuori on keskiössä ja hänelle löytyy sopiva palvelu.

Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuoren oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, monikulttuurisuusosaamisen jatkokehittäminen, nuorten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen ja opinnollistaminen, vertaistuen, ryhmätoiminnan sekä omaohjaajuuden kehittäminen nuorten työpajoilla, verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen parempi hyödyntäminen.

Kipinä etsivä nuorisotyö Vantaalla

v. 2012-2018

Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

KIPINÄ etsivän työn toimintamalli on valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Etsivän nuorisotyön rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain 27.1.2006/72 1§ periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. Etelä-suomen AVI on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Vantaan nuorisopalveluiden lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta kaudella 2017-2018

Kerhotoiminnan kohderyhmä on 9–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminta järjestetään viikoittain ja edellyttää nuorilta sitoutumista säännölliseen toimintaan. Kerhot ovat maksuttomia, ainoastaan maksuton jäsenkortti vaaditaan. Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Vantaata. Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotilojen kävijöistä ovat yli 60 % monikulttuurisia lapsia ja nuoria. Painotamme toimintaamme mm. monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen iltapäiväkerhotoiminnassa, myös hyvinvointi ja ympäristötoiminta näkyvät vahvasti toiminnassamme.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt toimintaan rahoitusta.

Nuorisotyö raiteilla -hanke 2015-2019

Nuorisotyö raiteilla - toiminta vastaa uuteen nuorisotyölliseen haasteeseen. Tarkoitus on mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti tehdä nuorisotyötä ja olla säännöllisessä vuorovaikutuksessa nuorten kanssa siellä missä nuortenkin ovat; raideliikenteessä ja radanvarren juna-asemilla ja asemien seuduilla, lentokentällä ja kauppakeskuksissa. Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa ja seuraavat ja kartoittavat nuorten liikkeitä, keräävät tietoa nuorten liikkumisen myötä syntyvistä ilmiöistä, ennalta ehkäisevät konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa, edistävät turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäävät nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärtämistä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut, joka on nimennyt hankepäällikkö Miia Siitosen projektipäällikkönä koordinoimaan hankkeen toimintaa. Hankkeessa työskentelevät kokeneet ja erittäin ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät Niina Koski ja Sauli Taipale. He hoitavat päätoimisesti raideliikennenuorisotyön suunnittelua, valmistelua, koordinointia ja toteutusta tässä toimintasuunnitelmassa dokumentoidulla tavalla.

Pääyhteistyökumppaneina toimivat Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, Helsingin Nuorisoasiainkeskus, Espoon kaupungin nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry, Liikennevirasto, VR, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset, Suojelupoliisi sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä vastaava HSL, lentoliikennettä ja lentoasemaa hoitava Finavia, junaradalla ja asemille toimivia vartiointiliikkeet Avarn Oy ja Securitas Oy ja Nuorten Palvelu ry, Nuorisotutkimusseura ry sekä kunnossapitoyrityksiä mm. Rata- ja Talohuolto Oy.

Vantaan nuorisotyö, Helsingin nuorisotyö ja Espoon nuorisotyö sekä Aseman Lapset ry osoittavat omalta osaltaan nuorisotyöresursseja hankkeen käyttöön toiminnan tarkemmassa suunnittelussa sovittavalla tavalla.

OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Vaihe I (2015-2016)
Vaihe II (2016-2017)
Vaihe III (2017-2018)
Hankkeelle on myönnetty 2018-2019 valtionavustusta laajentamisvaiheeseen. Vuonna 2015 käynnistynyt Nuorisotyö raiteilla -toiminta laajenee nyt koko pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen.

Nuoret tulevaisuuden rakentajina -hanke 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja, tarjota vantaalaisille nuorille mahdollisuus ensimmäisiin työkokemuksiin nuorisotyön kautta, lisätä nuorten parissa työskentelevien tietoa tulevaisuuden työelämästä ja taitoa soveltaa sitä nuorisotyöhön sekä lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön nuorten työelämätaitojen kehittymistä tukevia työmuotoja. Hankkeessa keskitytään erityisesti tukemaan viestintä- ja sisällöntuotantotaitojen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Hankkeen 13-20-vuotiaisiin vantaalaisiin nuoriin kohdistuvat toimintamuodot ovat Nuorten toimitus sekä ensimmäisten työkokemusten tarjoaminen Work Pilots-palvelun kautta. Nuorten työelämätaitoja tuetaan myös esimerkiksi valmennuksen kautta. Hankkeessa toteutetaan somelähettiläät-kampanja, joka toteutuu lähes kokonaan sosiaalisen median palveluiden kautta. Somelähettiläät-kampanjan tuloksena nuoret saavat mahdollisuuden työskennellä nuorisopalveluiden somelähettiläinä. Tämän lisäksi hankkeen aikana toteutetaan myös muita kampanjoita hankkeen teemoihin liittyen. Hankkeessa nuorten parissa työskentelevien tietoa ja taitoa tuetaan tarjoamalla monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia ja perehdytyksiä teemoihin liittyen sekä tarjotaan mahdollisuutta toimia erilaisissa työryhmissä.Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat laajasti Vantaan kaupungin omat tulosyksiköt, oppilaitokset, Vantaan seurakuntayhtymä, paikalliset järjestöt sekä valtakunnalliset järjestöt. Uusia yhteistyökumppaneita hankitaan tarpeen mukaan. Arviointia tehdään koko hankkeen ajan.

Etelä Suomen AVI on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

MOODI -hanke 2018-2019

Moodi on Euroopan Sosiaalirahaston (toimintalinja 5, erityistavoite 10) tukema hanke. Toimintalinja 5:n tavoite on osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta, erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.
Moodi-hankkeen tarkoitus on hyödyntää Vantaalla jo olevia resursseja entistä tehokkaammin nuorten aikuisten (17-28 vuotiaiden) palveluissa, jotta nuori löytäisi paremmin tarvitsemansa tuen ja avun. Hanke pyrkii tiivistämään monialaista ammattilaisverkostoa sekä kehittämään kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä.

Tavoitteena on rakentaa monialainen yhteistyöryhmä, josta vaikeassa tilanteessa olevat nuoret ja heidän luottotyöntekijänsä saavat tukea. Tarkoitus on myös edistää luottotyöntekijämallin leviämistä ja monialaista työparityöskentelyä. Visiona hankkeessa on riittävän pitkäkestoinen, monialainen kuntoutuspolku psykososiaalisesti vaikeassa tilanteessa oleville nuorille aikuisille.

Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä 2018-2019

Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä -hankkeen visiona on, että jokaisella vantaalaisella nuorella on mahdollisuus löytää nuorisotyön kautta itseään kiinnostava digitaalinen harrastus. Toiminnan kohteena ovat kaikki nuoret, mutta kartoituksen perusteella toimintaa kohdennetaan sinne, missä siitä on eniten hyötyä.

Toiminnan sisällön tavoitteena on olla nuoria kiinnostavaa ja siksi toimintaa sekä ideoidaan, toteutetaan että arvioidaan yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja toteuttaa nuorten digitaalista harrastamista vantaalaisessa nuorisotyössä, tukea nuorisotyössä työskentelevien digitaalisen harrastamisen ohjaamisen osaamista ja auttaa ymmärtämään digitaalisen harrastustoiminnan merkitystä nuorten elämässä. Hankkeessa konseptoidaan tapoja toteuttaa digitaalista harrastamista nuorisotyössä nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen. Näiden lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisen nuorisotyön vaikuttavuuden arviointia ja jakaa koko nuorisoalaa hyödyttävää tietoa sekä osaamista nuorten digitaaliseen harrastamiseen liittyen.

ART4 ALL 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja nuorten yhteisöllisyyden vahvistaminen Vantaan eriytyvillä asuinalueilla kulttuurisen toiminnan keinoin. Pääkaupunkiseudulla asuinalueiden hyvinvointierot ovat kasvaneet erityisesti Vantaalla. Monissa tutkimuksissa on todettu, että nuorten osallistuminen matalan kynnyksen osallistavaan kulttuuriseen toimintaan ja taidetyöskentelyyn lisää nuorten hyvinvointia, osallisuuden kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lähiyhteisöön. Hanke lisää nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia taideharrastuksiin osallistumiseen eriarvoistumisesta kärsivillä asuinalueilla Vantaalla (Hakunila, Koivukylä ja Myyrmäki). Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 13-20 -vuotiaat Hakunilan, Myyrmäen ja Koivukylän asuinalueilla asuvat, erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret.

takaisin ylös

Kulttuuripalvelut

Taidekaruselli-hanke

Vantaan kulttuuripalveluiden Taidekaruselli-kerhotoiminnan hanke (2016–2019) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jolla edistetään lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen saavutettavuutta. Vantaan maksuttomat Taidekarusellikerhot ovat suunnattu perusopetuksen 1.–9.-luokille. Pääpaino osallistujissa on 1.–3.luokkalaisissa, jotka eivät ole iltapäivätoiminnassa tai joilla ei ole harrastusta koulupäivän jälkeen.

Kerhotoimintaa järjestetään koulujen tiloissa n. 600 oppilaalle vuosittain eri taiteen lajeista oppilaiden toiveiden mukaisesti. Toiminnassa vahvistetaan koulun sekä taiteen, kulttuurin ja liikunnan ammattilaisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä jaetaan toimivia käytäntöjä. Tavoitteena on toimintamallin juurruttaminen Vantaalle ja jakaminen valtakunnallisesti.

  • Kulttuurituottaja Rebekka Barongo, 050 302 6447, taidekaruselli@gmail.com

RimCirkus

Vantaan kulttuuripalveluiden RimCirkus-hankkeen (2018–2021) tavoitteena on edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin. Taide toimii oppimisympäristönä ja alustana, jossa taidepedagogit, lapset sekä vanhemmat yhdessä oppivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kieltä toiminnallisesti. Hankkeessa korostuu ilmiöpohjaisuus ja moniammatillisuus sekä uusien taidemenetelmien kehittäminen kielen oppimisen tueksi. Tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa.

Hanke kohdistuu Vantaalla neljään päiväkotiin, joista kaksi on ruotsinkielistä; Håkansböle ja Trollebo daghem ja kaksi suomenkielistä; Kannuskujan ja Rautkallion päiväkodit. Päiväkodeissa RimCirkus -hanke kohdistuu 3–6-vuotiaisiin lapsiin. Kouluista on mukana Lehtikuusen koulu ja Västersundoms skola. Lehtikuusen koulussa kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset ja Västersundom skolassa toisen vuosikurssin oppilaat.

Taidepedagogit (sirkus, draama ja sanataide) kiertävät viikoittain hankkeen päiväkodeissa sekä kouluissa ohjaamassa suomeksi ja ruotsiksi. Hankkeen rahoittaa Svenska Kulturfondenin Hallå!-hankeohjelma.

takaisin ylös

Ajankohtaista

Twitter