Vantaan sivistystoimen hankkeet ja projektit

Nuoriso- ja aikuiskoulutus

Nuorisopalvelut

Kulttuuripalvelut

Nuoriso- ja aikuiskoulutus

LUOVA - Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistus Vantaalla 2019-2020

Hankkeen tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista sekä tukea lukiolain ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden valmistelu- ja jalkauttamisprosessissa. Hankkeen ajankohta: 12.4.2019 - 31.12.2020

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hanna Kukkonen, hanna.kukkonen@vantaa.fi'

Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto 2019-2020

Hankkeen tavoitteena on lukiokoulutuksen uudistusten tukeminen pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä perustettavan tutoropettajaverkoston kautta. Kaikkiin hankkeeseen osallistuviin kuntiin nimetään tutoropettajat. Tutoropettajat vastaavat opetussuunnitelmauudistukseen liittyvästä pedagogisesta osaamisen jakamisesta.

Ajankohta: 18.1.2019 - 31.7.2020

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hanna Kukkonen, hanna.kukkonen@vantaa.fi

PKS lukiot digiaikaan 2019 -hanke

Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten yhteisessä hankkeessa tuotetaan digitaalista avointa oppimateriaalia ja etsitään keinoja lukio-opiskelijoiden opintokustannusten alentamiseen.Käynnissä 30.6.2020 asti

Lisätietoja: projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Siren, hanna.kietavainen-siren@hel.fi, 040 486 9214, opetustoimen suunnittelija Eeva Ahtee, eeva.ahtee@vantaa.fi

Tiloista oppimisen ympäristöiksi -hanke 2018-2020

Hankkeessa edistetään lukion toimintaympäristöjen monipuolistumista pedagogisista lähtökohdista käsin. Tavoitteena on edistää laajempien oppimisympäristöjen hyödyntämistä, niin fyysisesti kuin virtuaalisesti ja kehittää lukion toimintakulttuuria. Lukioiden digiluokista kehitetään teknologiapajoja, joissa opettajat ja opiskelijat pääsevät tutustumaan uusimpiin teknologisiin välineisiin. Hankkeessa levitetään tietoa ja asiantuntemusta muuntojoustavien oppimisympäristöjen pedagogisista mahdollisuuksista. Hankkeessa pilotoidaan laajemmassa ympäristössä tapahtuvaa ja oppiainerajat ylittävää opetusta ja oppimista. Opetuskokeiluja voidaan toteuttaa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, mikä edistää myös lukiolain uudistuksen mukaisia tavoitteita. Havaintojen pohjalta kootaan askelmerkkejä tulevaisuuden lukioympäristön kehittämiseksi. Teemme pedagogisia käyttösuunnitelmia, jotta oppimisen ympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen olisi mahdollista yhä useammalle opettajalle ja opiskelijalle.

Lisätietoja: Laura Lindfors, projektisuunnittelija, p. 050 304 0073, laura.lindfors@vantaa.fi

Luovaa teknologiaa lukioihin -hanke 2017–2019

Luovaa teknologiaa lukioihin -hanke on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka aikana lisätään sekä opettajien että opiskelijoiden tietoisuutta eri teknologioihin liittyvistä mahdollisuuksista. Hankkeen aikana tehdään oppiainekokeiluja, joissa kehitetään luovan ohjelmoinnin ja uusien teknologioiden sovellusmahdollisuuksia eri oppiaineiden kursseilla, kuten musiikissa, kuvataiteessa, filosofiassa tai yhteiskuntaopissa. Teknologisoituvaa maailmaa tarkastellaan moniulotteisena ilmiönä ja pohditaan, miten tieteeseen, taiteeseen ja teknologioihin kytkeytyvien innovaatioiden kautta voitaisiin tehdä elämästä kestävämpää. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille eri oppiaineiden ja innostavien esikuvien kautta uusien teknologioiden kehityksen tuomat mahdollisuudet eri aloilla sekä rohkaista kaikkia opiskelijoita kehittämään teknologista osaamistaan.

Luovaa teknologiaa lukioihin -hankkeen toisena tavoitteena on kehittää robotiikkaan ja ohjelmointiin liittyvä jatkokurssi lukiolaisille. Robolukio-hankkeen (2015-2017) aikana jokaiseen Vantaan päivälukioon on vakiinnutettu vähintään yksi robotiikkaa ja ohjelmointia sisältävä soveltava lukiokurssi. Jatkokurssin tavoitteena on tarjota robotiikasta ja ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille lisää mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja: Laura Lindfors, projektisuunnittelija, p. 050 304 0073, laura.lindfors@vantaa.fi

Tunne työ - suunnittele ura-hanke 2017-2019

Tunne Työ – suunnittele ura on laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisten mallien, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.

Toimenpiteinä ovat mm. erilaiset rakenteelliset pilotit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa. Oppilaitokset, yritykset ja opiskelijat ovat aktiivisesti toimenpiteiden kehittämisessä mukana. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2017 - 31.12.2019.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat kaupungit: Helsinki, Vantaa, Espoo, Lahti ja Lappeenranta. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry.

Ota yhteyttä: Antti Siltanen, projektikoordinaattori, 043-8272783, antti.siltanen@vantaa.fi‍

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa – ROBOREEL 2018 - 2020

Roboreel -hankkeessa ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset kehittävät yritysten elinvoimaisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla robotiikan ja automatiikan käyttöön ottamisen tuomia riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Hankkeeseen osallistuminen on kiinnostanut eri alojen PK -yrityksiä. Kartoituksia on tehty hoiva-, muovi-, metalli- ja hotellialan sekä ruokatuotantoyrityksissä. Myös käytännön kokeiluiden tekeminen on aloitettu Vantaalla.

Hanke toimii Vantaan lisäksi Espoossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Etsimme jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita hankkeen tarjoamista palveluista.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta sekä Laila Bröcker, projektipäällikkö, +358 40 663 1803, laila.brocker@vantaa.fi

Osaamiskeskus 2019-2020

Vantaan osaamiskeskus tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävää kotoutumista maahanmuuttajien osaamisen, koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi. Vantaan kaupunki on saanut Työ- ja elinkeino- sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lähes miljoonan euron rahoituksen.

Osaamiskeskuksen palvelun tuottamisesta vastaavat Vantaan työllisyyspalvelut sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus. Osaamiskeskus tekee tiivistä yhteistyötä TE-toimiston, Vantaan ammattiopisto Varian, muiden oppilaitosten, järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa. Yhteistyön ansiosta maahanmuuttajien on entistä helpompaa ja nopeampaa löytää itselleen soveltuvat palvelut ja koulutusvaihtoehdot saman katon alta.

Osaamiskeskuksen palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille vantaalaisille maahanmuuttajille, joiden kielitaito taso on vähintään A.2. ja joilla on lupa työskennellä Suomessa.

Ilmoittautuminen palveluun tapahtuu pääasiallisesti TE-toimiston kautta.

Vantaan osaamiskeskus sijaitsee Tikkurilassa osoitteessa: Lummetie 2 B, 4. krs.

Lisätietoja: osaamiskeskus@vantaa.fi​, p. 040 647 2518, osaamiskeskuksen www-sivut

Keskeyttämisestä kohtaamiseen ESR-hanke

Keskeyttämisestä kohtaamiseen – ESR-hanke toimii Variassa 1.3.2019-31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Hankkeessa tuetaan opiskelijoita, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen, mutta samalla kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä. Kannustava ja turvallinen oppimisympäristö sekä opetuksen, ohjaamisen ja tuen selkeät rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämistä.

Hankkeessa tarjotaan Varian henkilöstölle lisää valmiuksia ja työkaluja opiskelijoiden kohtaamiseen ja opiskelun tukemiseen. Hankkeen aikana kehitetään henkilöstön yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jonka kautta pystytään entistä paremmin varhaisessa vaiheessa tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeet ja ohjaamaan soveltuvien palveluiden pariin. Keskeyttämiseen pyritään vaikuttamaan myös erityisnuorisotyön keinoin. Hankkeessa työskentelee neljä erityisnuorisotyöntekijää Varian eri aloilla erityisesti keskeyttämisriskissä olevien nuorten kanssa ja samalla tukevat opettajien ja opiskelijahuollon työtä. Hankkeen kautta pyritään myös vahvistamaan perusopetuksen henkilöstön ja oppilaiden tietämystä tarjolla olevista alavaihtoehdoista ja opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa sekä tarjoamaan lisää tutustumismahdollisuuksia. Tätä kautta pyritään tukemaan nuorten hakeutumista itselleen kiinnostaville ja soveltuville aloille.

Hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta sekä Satu Heinonen, projektiasiantuntija, satu.heinonen@vantaa.fi, puh. 050 312 1707 / Erityisnuorisotyöntekijöiden esimies: Anna Holopainen, projektiesimies, anna.holopainen@vantaa.fi, puh. 040 355 2191

takaisin ylös

Nuorisopalvelut

ERASMUS+ Youth in Action

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Youth in Action kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. Nuorisohankkeeseen osallistuminen kasvattaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erityisesti karttuvat sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen osaaminen. Ylipäätän osallistuminen voi olla nuorelle koko elämän mullistava kokemus.

Pajatoiminnan kehittäminen

v. 2012-2019

Etelä-Suomen AVI:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.

Työpajatoiminta on nuorten tarpeesta kehitetty toimintamalli, jossa yksittäiset toimenpiteet muodostavat palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on laadukas työpajatoiminta, jolla tuetaan ja ohjataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vantaan nuorisopalvelut haluaa jatkossakin turvata heikossa asemassa olevien nuorten palveluja ja vähentää syrjäytymiskehitystä. Nuoren omista lähtökohdista sekä voimavaroista riippuen tarjolla on erilaisia palveluja, joissa työmuodot ja tukitoimet vaihtelevat nuoren tarpeiden mukaisesti. Koko nuorisopalveluiden työpajatoiminta lähtee siitä, että nuori on keskiössä ja hänelle löytyy sopiva palvelu.

Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuoren oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, monikulttuurisuusosaamisen jatkokehittäminen, nuorten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen ja opinnollistaminen, vertaistuen, ryhmätoiminnan sekä omaohjaajuuden kehittäminen nuorten työpajoilla, verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen parempi hyödyntäminen.

Kipinä etsivä nuorisotyö Vantaalla

v. 2012-2019

Etelä-Suomen AVIN tukeman Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

KIPINÄ etsivän työn toimintamalli on valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Etsivän nuorisotyön rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa.

Vantaan nuorisopalveluiden lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta kaudella 2018-2019

Kerhotoiminnan kohderyhmä on 9–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminta järjestetään viikoittain ja edellyttää nuorilta sitoutumista säännölliseen toimintaan. Kerhot ovat maksuttomia, ainoastaan maksuton jäsenkortti vaaditaan. Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Vantaata. Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotilojen kävijöistä ovat yli 60 % monikulttuurisia lapsia ja nuoria. Painotamme toimintaamme mm. monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen iltapäiväkerhotoiminnassa, myös hyvinvointi ja ympäristötoiminta näkyvät vahvasti toiminnassamme.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt toimintaan rahoitusta.

Nuorisotyö raiteilla -hanke 2019-2021

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen tavoitteena on nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa raideliikenteessä, asemilla, kauppakeskuksissa sekä lentoasemalla. Arkisten kohtaamisten kautta edistetään nuorten hyvinvointia ja nuoria tuetaan, autetaan sekä tarvittaessa ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa havainnoiden sekä kartoittaen nuorten liikkeitä sekä nuorisoilmiöitä. Raidenuorisotyöllä pyritään ennaltaehkäisemään konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa. Toiminnalla halutaan edistää turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisätä nuorten ja muiden matkustajien keskinäistä ymmärrystä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut. Hankkeessa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tiimi, joka vastaa raidenuorisotyön suunnittelusta, valmistelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin ja Espoon kaupunkien nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry., Liikennevirasto, VR Group, Finavia, HKL, poliisilaitokset, järjestyksenvalvontayritykset ja ammattikorkeakoulut. Toiminnan laajentuessa 1.5.2019 mukaan tulevat Kirkkonummi, Kauniainen, Järvenpää sekä HYRIA säätiö. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuoret tulevaisuuden rakentajina -hanke 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja, tarjota vantaalaisille nuorille mahdollisuus ensimmäisiin työkokemuksiin nuorisotyön kautta, lisätä nuorten parissa työskentelevien tietoa tulevaisuuden työelämästä ja taitoa soveltaa sitä nuorisotyöhön sekä lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön nuorten työelämätaitojen kehittymistä tukevia työmuotoja. Hankkeessa keskitytään erityisesti tukemaan viestintä- ja sisällöntuotantotaitojen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Hankkeen 13-20-vuotiaisiin vantaalaisiin nuoriin kohdistuvat toimintamuodot ovat Nuorten toimitus sekä ensimmäisten työkokemusten tarjoaminen Work Pilots-palvelun kautta. Nuorten työelämätaitoja tuetaan myös esimerkiksi valmennuksen kautta. Hankkeessa toteutetaan somelähettiläät-kampanja, joka toteutuu lähes kokonaan sosiaalisen median palveluiden kautta. Somelähettiläät-kampanjan tuloksena nuoret saavat mahdollisuuden työskennellä nuorisopalveluiden somelähettiläinä. Tämän lisäksi hankkeen aikana toteutetaan myös muita kampanjoita hankkeen teemoihin liittyen. Hankkeessa nuorten parissa työskentelevien tietoa ja taitoa tuetaan tarjoamalla monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia ja perehdytyksiä teemoihin liittyen sekä tarjotaan mahdollisuutta toimia erilaisissa työryhmissä.Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat laajasti Vantaan kaupungin omat tulosyksiköt, oppilaitokset, Vantaan seurakuntayhtymä, paikalliset järjestöt sekä valtakunnalliset järjestöt. Uusia yhteistyökumppaneita hankitaan tarpeen mukaan. Arviointia tehdään koko hankkeen ajan.

Etelä Suomen AVI on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

MOODI -hanke 2018-2019

Moodi on Euroopan Sosiaalirahaston (toimintalinja 5, erityistavoite 10) tukema hanke. Toimintalinja 5:n tavoite on osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta, erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.  Moodi-hankkeen tarkoitus on hyödyntää Vantaalla jo olevia resursseja entistä tehokkaammin nuorten aikuisten (17-28 vuotiaiden) palveluissa, jotta nuori löytäisi paremmin tarvitsemansa tuen ja avun. Hanke pyrkii tiivistämään monialaista ammattilaisverkostoa sekä kehittämään kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä.

Tavoitteena on rakentaa monialainen yhteistyöryhmä, josta vaikeassa tilanteessa olevat nuoret ja heidän luottotyöntekijänsä saavat tukea. Tarkoitus on myös edistää luottotyöntekijämallin leviämistä ja monialaista työparityöskentelyä. Visiona hankkeessa on riittävän pitkäkestoinen, monialainen kuntoutuspolku psykososiaalisesti vaikeassa tilanteessa oleville nuorille aikuisille.

Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä 2018-2019

Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä -hankkeen visiona on, että jokaisella vantaalaisella nuorella on mahdollisuus löytää nuorisotyön kautta itseään kiinnostava digitaalinen harrastus. Toiminnan kohteena ovat kaikki nuoret, mutta kartoituksen perusteella toimintaa kohdennetaan sinne, missä siitä on eniten hyötyä.

Toiminnan sisällön tavoitteena on olla nuoria kiinnostavaa ja siksi toimintaa sekä ideoidaan, toteutetaan että arvioidaan yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja toteuttaa nuorten digitaalista harrastamista vantaalaisessa nuorisotyössä, tukea nuorisotyössä työskentelevien digitaalisen harrastamisen ohjaamisen osaamista ja auttaa ymmärtämään digitaalisen harrastustoiminnan merkitystä nuorten elämässä. Hankkeessa konseptoidaan tapoja toteuttaa digitaalista harrastamista nuorisotyössä nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen.

ART4 ALL 2019

Hankkeen tavoitteena on nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja nuorten yhteisöllisyyden vahvistaminen Vantaan eriytyvillä asuinalueilla kulttuurisen toiminnan keinoin. Pääkaupunkiseudulla asuinalueiden hyvinvointierot ovat kasvaneet erityisesti Vantaalla. Monissa tutkimuksissa on todettu, että nuorten osallistuminen matalan kynnyksen osallistavaan kulttuuriseen toimintaan ja taidetyöskentelyyn lisää nuorten hyvinvointia, osallisuuden kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lähiyhteisöön. Hanke lisää nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia taideharrastuksiin osallistumiseen Hakunilan, Koivukylän ja Myyrmäen alueiden nuorisotiloilla ja kouluissa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 13-20- vuotiaat nuoret.

Wau mikä Mahis! lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 2018-2019

Kerhotoiminnan kohderyhmä on 9–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminta järjestetään viikoittain ja edellyttää nuorilta sitoutumista säännölliseen toimintaan. Kerhot ovat maksuttomia, ainoastaan maksuton jäsenkortti vaaditaan. Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Vantaata. Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotilojen kävijöistä ovat yli 60 % monikulttuurisia lapsia ja nuoria. Iltapäiväkerhotoiminnan painotus on mm. monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämisessä. Tärkeitä teemoja ovat myös hyvinvointi ja ympäristötoiminta.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt toimintaan rahoitusta.

takaisin ylös

Kulttuuripalvelut

Taidekaruselli-hanke

Vantaan kulttuuripalveluiden Taidekaruselli-kerhotoiminnan hanke (2016–2019) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jolla edistetään lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen saavutettavuutta. Vantaan maksuttomat Taidekarusellikerhot ovat suunnattu perusopetuksen 1.–9.-luokille. Pääpaino osallistujissa on 1.–3.luokkalaisissa, jotka eivät ole iltapäivätoiminnassa tai joilla ei ole harrastusta koulupäivän jälkeen.

Kerhotoimintaa järjestetään koulujen tiloissa n. 600 oppilaalle vuosittain eri taiteen lajeista oppilaiden toiveiden mukaisesti. Toiminnassa vahvistetaan koulun sekä taiteen, kulttuurin ja liikunnan ammattilaisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä jaetaan toimivia käytäntöjä. Tavoitteena on toimintamallin juurruttaminen Vantaalle ja jakaminen valtakunnallisesti.

  • Kulttuurituottaja Rebekka Barongo, 050 302 6447, taidekaruselli@gmail.com

RimCirkus

Vantaan kulttuuripalveluiden RimCirkus-hankkeen (2018–2021) tavoitteena on edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin. Taide toimii oppimisympäristönä ja alustana, jossa taidepedagogit, lapset sekä vanhemmat yhdessä oppivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kieltä toiminnallisesti. Hankkeessa korostuu ilmiöpohjaisuus ja moniammatillisuus sekä uusien taidemenetelmien kehittäminen kielen oppimisen tueksi. Tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa.

Hanke kohdistuu Vantaalla neljään päiväkotiin, joista kaksi on ruotsinkielistä; Håkansböle ja Trollebo daghem ja kaksi suomenkielistä; Kannuskujan ja Rautkallion päiväkodit. Päiväkodeissa RimCirkus -hanke kohdistuu 3–6-vuotiaisiin lapsiin. Kouluista on mukana Lehtikuusen koulu ja Västersundoms skola. Lehtikuusen koulussa kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset ja Västersundom skolassa toisen vuosikurssin oppilaat.

Taidepedagogit (sirkus, draama ja sanataide) kiertävät viikoittain hankkeen päiväkodeissa sekä kouluissa ohjaamassa suomeksi ja ruotsiksi. Hankkeen rahoittaa Svenska Kulturfondenin Hallå!-hankeohjelma.

takaisin ylös

Ajankohtaista

Twitter