Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla

Me Vantaalla yhdessä Keravan kanssa haluamme tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia. Palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asukkaidemme tarpeisiin, niin erilaisissa hankkeissa kuin arkityön ohessakin.

Valmistaudumme jo nyt mahdolliseen sote-uudistukseen kehittämällä nykyistä palvelujärjestelmäämme entistä sujuvammaksi sekä luomalla pohjaa mahdolliseen siirtymiseen hyvinvointialuemalliin. Mikäli sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa, Vantaa ja Kerava muodostavat vuoden 2023 alusta alkaen yhdessä hyvinvointialueen, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä.

Sote-uudistukseen valmistaudutaan Vantaan ja Keravan alueella kahden hankkeen voimin, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja rakenneuudistushankkeen.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään uutta toimintamallia sosiaali- ja terveyspalveluille. Tavoitteenamme on kehittää palveluista entistä asiakaslähtöisempiä, saavutettavampia sekä vaikuttavampia.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja mahdollistaa palveluihin pääsy nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti. Pyrimme hankkeessa saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

  • Mahdollistaa asiakkaiden kiireettömiin terveyskeskuspalveluihin pääsy seitsemässä vuorokaudessa
  • Mahdollistaa asiakkaiden sosiaalipalveluihin pääsy asetusten mukaisesti
  • Mahdollistaa kiireettömään suun terveydenhuoltoon pääsy kuukaudessa
  • Tehostaa neuvontaa ja asiakasohjausta (mm. digitaalisin menetelmin)
  • Parantaa neuvontaa ja asiakasohjausta ja lyhentää puhelimeen vastaamisen viiveaikaa

Tavoitteisiin pyritään pääsemään parantamalla saavutettavuutta mm. digitaalisia palveluita hyödyntämällä, nykyisiä prosesseja tehostamalla sekä yhdistämällä Vantaan ja Keravan nykyiset hyvät käytännöt.

Rakenneuudistushanke

Rakenneuudistushanke luo pohjaa mahdolliselle Vantaa–Kerava-hyvinvointialueelle. Mikäli hyvinvointialuemalliin siirrytään, tulee mm. johtamisjärjestelmien, alueen hallinnon ja ICT-palveluiden olla suunnitellut jo etukäteen. Rakenneuudistushanke varmistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollinen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle hoituu sujuvasti ja tehokkaasti. Samalla hankkeessa kehitetään myös mm. tiedolla johtamisen malleja, jotka parantavat koko sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokkuutta.

Henkilö avustaa toista
Sote-uudistuksen tavoitteena on tehdä sote-palveluista saavutettavampia ja vaikuttavampia. Kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki / Sakari Manninen

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua sekä parantaa turvallisuutta. (Lähde: https://soteuudistus.fi/-/1271139/hallituksen-esitys-sote-uudistukseksi-ja-uudistusta-koskeva-lainsaadanto-etenee-eduskuntaan)

Vantaan ja Keravan alueella sote-uudistuslainsäädännön hyväksyminen eduskunnassa tarkoittaa sitä, että Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät kaupunkien vastuulta uuden, 1.1.2023 perustettavan hyvinvointialueen järjestettäviksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyinen henkilöstö sekä tilat siirtyisivät osittain tulevalle hyvinvointialueelle.

Sote-uudistuksen johtaminen Vantaan ja Keravan alueella

Sote-uudistusta ohjataan Vantaan ja Keravan alueella ohjausryhmässä, jossa on edustus sekä Vantaalta että Keravalta. Uudistuksen vastuuryhmään kuuluvat edustajat molempien kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluista, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta sekä kaupunkien johdosta.

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden johto, Vantaalla Timo Aronkytö ja Keravalla Keravan vs. sote toimialajohtaja Markus Paananen, vastaavat uudistuksen muutosjohtamisesta. Uudistuksen toteuttamisesta vastaa erillinen hanketoimisto, yhdessä molempien kaupunkien sosiaali- terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen kanssa.

Yhteydenotot

Haluatko kysyä uudistuksesta Vantaan ja Keravan alueella tarkemmin? Ota meihin yhteyttä! Sote-uudistusta Vantaalla ja Keravalla hallinnoidaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvasta hanketoimistosta. Saat meihin yhteyden sähköpostitse osoitteessa soteuudistus@vantaa.fi

Ajankohtaista