Työllistämisen Vantaa-lisä yrityksille

Työllistämisen Vantaa-lisällä yrityksille halutaan parantaa yritysten edellytyksiä palkata vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä.

Kenelle? Työnantajalle, joka palkkaa työttömän työnhakijan, jolle TE-toimisto on myöntänyt valtion palkkatukea. Työnantaja on elinkeinotoimintaa harjoittava yritys.

Kuinka paljon? 500 euroa/kk

Mistä kyse? Tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkakuluihin, kuten perehdytys-, ohjaus- ja työvälinekustannuksiin. Edellytyksenä Te-toimiston myönteinen palkkatukipäätös.

Miten haetaan? Oma Vantaa -asiointipalvelussa. Asiointipalveluun kirjaudutaan yksityishenkilönä, minkä jälkeen palveluun luodaan yritystoimija perustietoineen.

Vantaan kaupunki kannustaa työnantajia palkkamaan vantaalaisia työnhakijoita

Vantaan kaupunki kannustaa työnantajia palkkamaan vantaalaisia työnhakijoita ja edistää vantaalaisten työnhakijoiden työllistymistä. Työnantajan on mahdollista hakea työllistämisen Vantaa-lisää sopiessaan oppisopimuksesta tai työllistäessään vantaalaisen, jonka palkkauksen tueksi työnantaja saa TE-toimiston myöntämää palkkatukea. Palkkatuen tulee olla myönnettynä vähintään haettavalle ajanjaksolle. Tuki on harkinnanvarainen.

Elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille tuki maksetaan vähämerkityksellisenä eli ns. de minimis -tukena.

Nämä ohjeet ja ehdot ovat voimassa 11.4.2019 alkaen ja koskee Vantaan kirjaamoon ko. päivänä tai sen jälkeen saapuneita hakemuksia.

Tuen hakeminen ja myöntäminen 

Työllistämisen Vantaa-lisä yrityksille voidaan myöntää yhdellä päätöksellä palkkatuen keston ajalle, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. TE-toimiston jatkaessa tai myönnetyn palkkatukijakson olleessa pidempi kuin 12kk, voidaan tukea myöntää jatkopäätöksellä toiset 12 kuukautta. Oppisopimukseen tukea voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle, tuki on haettava 12 kuukauden jaksoissa. 

  • Voidaan myöntää määräaikaiseen, toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen
  • Palkan tulee olla työehtosopimusten (TES) mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
  • Osa-aikatyöntekijöiden kohdalla tuen suuruus suhteutetaan tuntimäärään. Mikäli työaika on esim. 60 prosenttia kokonaistyöajasta, on tuen suuruus 60 %.
  • Tuella voidaan kattaa palkkauksesta syntyviä muita kuin palkkakustannuksia. Nämä voivat olla esimerkiksi ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työtilakustannuksia.
  • Tuki ei saa johtaa muiden työntekijöiden lomautuksiin, irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin.
  • Tuki voidaan myöntää, mikäli työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille, sekä osa-aikatyöntekijöilleen.
  • Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantaja ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.
  • Työnantajalla ei saa olla verojen ja muiden lakisääteisten maksujen merkittäviä laiminlyöntejä.

Työllistämisen Vantaa-lisä yrityksille haetaan sähköisesti Oma Vantaa -asiointipalvelussa tai lomakkeella. Hakemuksen liitteenä on toimitettava TE-toimiston palkkatukipäätös sekä allekirjoitettu työsopimus. Jatkohakemuksen liitteeksi pyydetään toimittamaan palkkalaskelma ja vain ne muut liitteet, joissa on tapahtunut muutoksia.

Tukihakemuksen liitteineen on oltava perillä kaupungin Kirjaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua työn aloituksesta.  Hakemuksen saapuessa myöhemmin tuki voidaan myöntää alkavaksi vain sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut. Myönteinen päätös Vantaa-lisästä maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille noin 1,5 kuukauden kuluttua työsuhteen aloituksesta kertasuorituksena päätöksenmukaiselle ajalle tai kalenterivuoden loppuun. Vuoden vaihteen ylittävä osa tuesta maksetaan automaattisesti tammikuussa.

Työsuhteen muutokset ja tuen käytön seuranta

Tuella palkatun henkilön työsuhteen keskeytymisestä tai päättymisestä on välittömästi ilmoitettava TE-toimiston lisäksi myös kaupungin työllistämistuen käsittelijälle. Tuki tullaan perimään takaisin työsuhteen keston ylittävältä osalta. 

Tuen saajan tulee toimittaa selvitys tuen käytöstä tukijakson päätyttyä Vantaan kirjaamoon tai Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta. Selvityksen liitteenä toimitetaan tukijakson viimeisin palkkalaskelma ja selvityksen tulee olla Vantaan kirjaamossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tukijakson päättymisestä.

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetty tuki peritään hakijalta takaisin. Mikäli tuen saaja ei kehotuksesta huolimatta toimita pyydettyä selvitystä annettuun määräaikaan mennessä, peritään tuki takaisin.

Ajankohtaista


Twitter