Vanhusten avopalvelut työpaikkana

Vanhusten avopalveluissa työskentelee yhteensä noin 430 eri ammattiryhmiin kuuluvaa työntekijää. Suurin osa heistä on hoitotyössä työskenteleviä lähi- ja sairaanhoitajia. Hoitajien lisäksi Vanhusten avopalveluissa työskentelee mm. geronomeja, sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, palveluohjaajia ja fysioterapeutteja.

Toimintayksiköitä on eri puolilla Vantaata. Työpaikkana voi olla palvelutalo, kotihoidon kenttä, päivätoiminta, seniorineuvonta, asiakasohjausyksikkö tai tehostettu kotihoito (sairaalatasoinen hoito kotiin ja saattohoidon koordinointi).

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi Vanhusten avopalveluissa on eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä työssäoppimisjaksoja. Pääosin opiskelijat tulevat pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa, mutta myös muualla opiskeleville voidaan tarjota työssäoppimispaikkoja. Työvoimapoliittisessa lähihoitajakoulutuksessa opiskeleville oppisopimusopiskelijoille voidaan myös tarjota työ- ja opiskelijapaikkoja.

Vanhusten avopalveluissa hoidetaan ikäihmisiä, vammaisia ja pitkäaikaissairaita, jotka eivät arkielämässään selviydy omassa kodissaan itsenäisesti omaisten tai muiden palvelujen turvin. Asiakkaiden selviytymistä tuetaan neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla. Työtä toteutetaan tiimityönä vastuuhoitajuuden periaatteita noudattaen.

Työ on itsenäistä, haastavaa ja monipuolista. Työssä korostuvat asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittely- ja arviointitaidot, ohjaus- ja konsultointitaidot, neuvottelutaidot sekä kyky itsenäiseen päätöksentekoon. Työ on pääasiassa vuorotyötä ja tapahtuu yleensä viikon jokaisena päivänä. Kehitämme työtämme ja toimintaamme aktiivisesti ja odotamme, että henkilökuntamme osallistuu tähän työhön yhdessä johdon kanssa.

Vapaista työpaikoista ilmoitetaan Vantaan internet-sivuilla, Oikotie-palvelussa sekä työvoimahallinnon järjestelmissä. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten / pätevyysvaatimusten mukaisesti. Sijaisina voivat toimia tutkinnon suorittaneet ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Työllistämme mielellämme myös opiskelijoita. Opiskelijoiden oikeudesta toimia sijaisena on erilliset ohjeet, joista saa tietoa palkkaavilta esimiehiltä. Hoitotyön lyhytaikaiset sijaisuudet täytetään ensisijaisesti Seuren, pääkaupunkiseudun yhteisen rekrytointiyrityksen kautta.

Varsinaisten työntekijöiden ja heidän sijaistensa lisäksi vanhusten avopalveluissa on vapaaehtoisia eri toimintayksiköissä. Jos haluat vapaaehtoiseksi, ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Tuija Heikkiseen, p. 040 700 5685.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter