Coronavaccineringarna

Samlad information om vaccineringssituationen finns på denna sida.

Uppdaterad 26.2.2021

Tid till coronavaccineringen

Boka tid på nätet

Vaccinationsställe

Notera

Vaccineringsläget

Coronavaccineringstider för nya åldersgrupper

Uppdaterad 26.2.2021 Nu vaccineras även 18–19-åringar som hör till riskgrupp 1. Du måste ha fyllt 18 år då du kommer för att vaccineras. Denna åldersgrupp kan tills vidare boka tid för vaccinering endast per telefon. Enligt den information vi nu har öppnas webbtidsbokningen på Coronavaccinbokning.fi för denna åldersgrupp senast i början av vecka 10. De som studerar i Vanda får också anvisningar om tidsbokningen för vaccinering via studerandehälsovården.

Alla Vandabor som i år fyller 75 år eller är äldre kan boka tid till coronavaccinering och även personer i åldern 18–69 år som på grund av sitt hälsotillstånd har en kraftigt ökad risk att få allvarlig covid-19. Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid via tjänsten Coronavaccinbokning.fi

Vaccineringen av äldre har framskridit och nu kan också Vandabor som fyller 75 år i år boka tid för vaccinering. Den här åldersgruppen vaccineras med BioNTechPfizers vaccin Comirnaty.

Den nya åldersgruppen i vaccineringen av riskgrupper är 18–49 åringar. Personer som hör till riskgruppen, med sjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig covid-19 (grupp 1, se närmare uppgifter), vaccineras med AstraZenecas vaccin som för tillfället ges till personer i åldern 18–69 år (Du måste ha fyllt 18 år då du kommer för att vaccineras). I ett senare skede vaccineras personer i åldern 16–17 år som hör till den här gruppen med ett annat vaccin, eftersom AstraZenecas vaccin enligt de nationella anvisningarna inte passar för 18-åringar. Det passar inte heller för personer som fyllt 70 år.

Nya nationella anvisningar

THL har 5.2.2021 gett ut en lista utifrån vilken det fastställs i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds till personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar och därmed tillhör riskgrupperna för covid-19.

Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Allvarlig störning i immunförsvaret
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Typ 2-diabetes som behandlas med medicin
 • Downs syndrom (vuxna)

Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller nedsatt binjurefunktion
 • Svår sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI minst 40)

Tiden mellan vaccindoserna förlängs systematiskt till 12 veckor fr.o.m. den första omgången av det nya vaccin som ges.

Vi är i kontakt med klienterna om det sker ändringar i vaccinationstider som redan delats ut.

Den sjukdom som coronaviruset orsakar kan drabba äldre speciellt hårt, och därför rekommenderar vi att man låter vaccinera sig. Vaccinet är avgiftsfritt. Coronaepidemin är över först då största delen av befolkningen har vaccinerats, och ännu efter vaccineringarna måste man fortsätta att skydda sig mot coronaviruset.

Tid till coronavaccineringen

 • Tid kan nu bokas Vandabor som i år fyllt 75 år och Vandabor som är äldre än detta. Nu kan också alla personer över 65 år som bor i samma hushåll som personer som fyllt 75 år eller är ännu äldre komma och låta vaccinera sig samtidigt genom särskild tidsbokning. För närvarande kan deras tidsbokning endast göras per telefon.
 • Tid för vaccination kan nu bokas av 18–69-åringar som på grund av sitt hälsotillstånd har en mycket stor risk att bli svårt sjuka i covid-19 (se lista här). Personer boende i samma hushåll kan inte låta vaccinera sig samtidigt, om de inte hör till den aktuella vaccinationsgruppen. De som hör till en riskgrupp ska bevisa sin rätt att få vaccin genom att uppvisa FPA-kortet eller andra vårddokument på vaccinationsstället.
 • Vanda skickar ett brev per post med information om när coronavaccineringarna inleds till alla Vandabor som fyller år 70 i år och som är äldre än detta. Informationsbrevet skickas i etapper enligt åldersgrupp och brevet skickas först till de Vandabor som är över 80 år.
 • Du kan boka tid före du har brevet.
 • För att uträtta ärenden för en annan vuxen förutsätts en officiell fullmakt som kan ges på webbtjänsten suomi.fi.

Boka tid på nätet

 • För att vaccinera sig måste man boka tid. Vi ber er boka tid via den elektronisk tidsbokningen på webbadressen www.Coronavaccinbokning.fi. Tidsbokningen fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering vid inloggning i tjänsten.
 • Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokning per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8–15).
 • Telefonnumret är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.
 • Nya tider öppnas i den takt man får tillgång till mer vaccin.
 • När det finns vaccin finns det tider som kan bokas via nätbokningen och en begäran om återuppringning kan lämnas in i telefonservicen.
 • När det inte finns vaccin syns inga tider i den elektroniska tidsbokningen och man kan inte lämna någon begäran om återuppringning i telefonservicen. Ni kan pröva på nytt följande dag.
 • Om ni är klient inom hemvården får ni information om vaccineringen av hemvårdspersonalen.
 • Om ni bor på ett vårdhem vaccineras ni på vårdhemmet.

Vaccinationsställe

 • Sanomala, vaccinationsställe (Sanomatie 1, ingång från gaveln som vetter mot Vandaforsens tågstation)
 • Hiekkaharju Varia, vaccinationsställe (Tennistie 1)

Notera

 • Om ni har haft coronavirusinfektion kan ni vaccineras, men gärna först 1–3 dygn efter att symptomen har börjat.
 • Vaccineringstider kan bokas per telefon endast på tidsbokningsnumret för coronavaccinering och vi ber er därför att ni i frågor som gäller coronavaccineringen inte kontaktar Vanda stads övriga nummer eller service, såsom hälsostationerna, för att servicen inte ska belastas.
 • För att göra vaccineringarna smidigare rekommenderas det att så många som möjligt bokar en vaccineringstid genast, då vaccineringen av den egna åldersgruppen inleds. Om man av någon anledning inte genast kan boka en vaccineringstid kan den också bokas senare.
 • Vaccineringsplanen preciseras så småningom under våren, utifrån mängden vaccin som kommer in. Man har ännu inte exakta uppgifter om mängden vaccin och därför kan man inte publicera mer detaljerade planer.

Vaccineringsläget

Se vaccineringsläget i Vanda i tabellen.

Hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter och personalen inom den prehospitala akutsjukvården

 • Vaccinationer gjort

Personalen inom dygnetruntomsorgen

 • Vaccinationer gjort

Boende inom dygnetruntomsorgen

 • Vaccinationer gjort

Social- och hälsovårdspersonal med kritiska uppgifter

 • Har inletts vecka 3, Läget 1:a pågår
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Kallelse via chefen

Äldre ≥80 år

 • Har inletts vecka 3, Läget 1:a pågår
 • Brevet har skickats till de Vandabor som är över 85 år.
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Kallelsebrev skickas hem per post. Du kan boka tid före du har brevet. Elektronisk tidsbokning eller tidsbokning per telefon vid behov

Äldre 75–79 år

 • Tidtabellen preciseras
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Kallelsebrev skickas hem per post. Elektronisk tidsbokning eller tidsbokning per telefon vid behov

Äldre 70-74 år

 • Tidtabellen preciseras
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Kallelsebrev skickas hem per post. Elektronisk tidsbokning eller tidsbokning per telefon vid behov

<70 år med sjukdomar som innebär en märkbart ökad risk för allvarlig coronavirussjukdom

 • Vaccinationer har börjat hos 18–69 åringar med AstraZeneca-vaccinet.
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Närmare information kommer senare.

<70 år med sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom

 • Tidtabellen preciseras
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Närmare information kommer senare

Övriga anställda som exponeras för coronaviruset och övrig personal av central betydelse för hälsovårdens bärkraft

 • Tidtabellen preciseras
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Närmare information kommer senare

Befolkning

 • Tidtabellen preciseras
 • Hur kommer jag till vaccineringen: Närmare information kommer senare

Den första fasens vaccineringar för personal

Vanda stads hälsovårdstjänster och företagshälsovården har gemensamt hand om vaccineringarna. De enheter som omfattas av den första fasens vaccineringar informeras separat om vaccineringsarrangemangen. Tidsbokning till dessa vaccineringar inleds i början av januari. Vi ber privata aktörer meddela Vandas kontaktpersoner för vaccineringen ifall ingen ännu tagit kontakt i fråga om vaccineringarna. piia.niemimustonen@vantaa.fi, anni.paaskoski@vantaa.fi. Observera att kontaktpersonerna som sköter vaccineringen inte kan ta ställning till privatpersoners förfrågningar.

De riksomfattande coronavaccineringarnas målgrupper och närmare ordning

THL rekommenderar att vaccinationsanordnarna erbjuder coronavacciner i följande ordning:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende


1.1. Personal på intensivvårdsavdelningar

1.2. Personal på vårdavdelningar och joursavdelningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 samt personal inom prehospitala akutvården.

1.3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 patienter, personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som gör coronavirusdiagnostik.

1.4. Boende och personal inom heldygnsomsorgen, dvs. socialvårdens serviceboende och institutionsvårdens verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre

Grupp 1.3 och grupp 1.4 kan vaccineras samtidigt.

1.5. Kritisk social- och hälsovårdspersonal i begränsad omfattning, t.ex. personal på organtransplantationsenheter.
 • Det totala antalet i ovan nämnda grupper uppgår till drygt 100 000 personer.
 • När det gäller punkt 1.4. dvs. vaccinationer i enheter som erbjuder dygnetrunt omsorg, så är det nu åldringarna som först bör vaccineras. Hemvårdens (hemtjänsten och henssjukvårdens) personal vaccineras ännu inte i detta skede.
 • Största delen av hälsovårdspersonalen i främsta linjen och äldre personer som hör till dygnetrunt omsorgen i grupperna 1.1.-1.3. är redan vaccinerade.
 • Med kritiska personer som nämns i punkt 1.5. avses personal inom sjukvården, vars sjukfrånvaro utgör en risk för att en del av sjukhuset kritiska funktioner inte kan utföras, och som inte lätt kan ersättas med vikarier. Sjukhusets ledning avgör vilka som hör till gruppen.

2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom samt personal inom social- och hälsovården

Äldre personer har stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Också vissa grundsjukdomar ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Eftersom det nu används olika vaccin för olika åldersgrupper, kommer man effektivare åt att vaccinera de personer som har mycket stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom.

2.1. Äldre personer och personer som har grundsjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom

2.1.1. Alla ≥80-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*

2.1.2. Alla 75–79-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*

2.1.3. Alla 70–74-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*

 • Mer än 26 000 i Vanda, deltar i vård dygnet runt (Pfizers Biontech-vaccin)
 • Beräknad varaktighet 2-3 månader

2.1.4. < 70- åringar som har en grundsjukdom som märkbart ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

2.1.5. < 70—åringar som har en grundsjukdom som ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

 • Börjar från gruppen 2.1.4. (Astra Zeneca-vaccin)
* Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att personer i terminalvård inte vaccineras. När det gäller vaccinering av personer som är svaga och sköra görs på individuell basis med den vårdande läkaren tillsammans med den som skall vaccineras och anhöriga.

2.2. Personal inom social- och hälsovården

Vaccinationerna av social- och hälsovårdspersonalen hålls till en början strikt begränsade så att vaccinationerna kan riktas till äldre personer och till personer som har stor risk att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom.

2.2.1. Personal som sköter infektionskänsliga patienter, personer som är viktiga för upprätthållande av hälsovårdens bärkraft och övrig personal som märkbart utsätts för coronavirussmitta

Då personer som är mycket utsatta för allvarlig coronavirussjukdom vaccineras, kan också personal som sköter infektionskänsliga patienter, personal som det är svårt att ersätta med vikarier och personal som märkbart utsätts för coronavirus erbjudas vaccin

Till denna personalgrupp hör:
 • personal som vårdar patienter som får akut cancervård
 • personal på dialysavdelningar
 • personal som vårdar patienter med andningsförlamning
 • personal som sköter åldringar på vårdavdelningarna i hälsocentraler och sjukhus, rehabiliteringsanstalter och i hemvården
 • personal som sköter föderskor och nyfödda
 • öron- näs- halsläkare och ögonläkare som ger akutvård
 • personal som ansvarar för munhälsovården av patienter med luftvägsinfektioner

Vaccinationerna av personalen bör ske stegvis och får inte betydligt fördröja vaccinationerna av personer under 70 år som har mycket stor risk att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom.

2.2.2. Övrig personal inom social- och hälsovården

Vaccinationerna av social- och hälsovårdspersonal kan utvidgas gradvis att beröra övrig personal, när det kommer större mängder vaccin till Finland. Institutet för hälsa och välfärd informerar om detta.

Också i detta fall bör man se till att vaccinationerna av personer under 70 år som har grundsjukdom som ökar risken att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom inte fördröjs.

Bara de studerande inom social- och hälsovården vaccineras, som fungerar som vikarier och som har ett arbetsförhållande i en enhet där övrig personal vaccineras.


3. Övrig befolkning

I vaccinationsordningen har man nu definierat de grundsjukdomar som man på basen av forskning vet att mest ökar risken för att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Vaccinationsordningen preciseras senare. Då vi till Finland får märkbart större mängder vaccin, utvidgas vaccinationerna av hela den vuxna befolkningen.

Barn vaccineras inte ännu, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med data gällande vaccinering av barn.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter