Talterapi

Hur man söker sig till talterapi? Ingen remiss behövs för talterapi. Talterapin är kostnadsfri för klienten.

Tid till talterapimottagningen bokas antingen av klienten själv eller föräldrarna eller någon annan närstående person som handhar personens vård med klientens tillstånd.

Meddelande 3.1.2022

Vanda logopedrådgivning och mötestelefon kommer att förnyas.

Logopedrådgivningen och tidsbokningstelefonen kommer att vara öppen måndag till torsdag kl. 10.00-13.00 (tidigare kl. 12.00-13.00) från och med den 3 januari 2022.

Återuppringningstjänsten är aktiverad.

Telefonnumret förblir detsamma, tel 09 8392 3822

Tillsättning och rådgivning av svensk logoped serveras liksom tidigare från samma nummer mån-tors 12–13.

Om klientens logopedi redan har påbörjats kan klienten kontakta sin egen logoped direkt.

Talterapitjänster

 • Handledning och rådgivning
 • Terapi- och handledningsbesök (också distansmottagning/-terapi)
 • Rehabilitering i grupp
 • Bedömning av behovet av kommunikationshjälpmedel
 • Bedömningar av rehabilitering för gravt funktionshindrade klienter som omfattas av FPA:s eller försäkringsbolagens rehabiliteringsansvar, ifall den specialiserade sjukvården inte ansvarar för vården
 • Sakkunnigtjänster (t.ex. utbildning och konsultationstjänster)

Talterapi för barn

En talterapeut undersöker och rehabiliterar barn som har svårigheter med
 • talet
 • språket
 • kommunikationen
 • eller med att äta.

I de flesta fall hänvisas barnen till talterapi via rådgivningen. Föräldrarna kan också boka tid till talterapi om de själva oroar sig för barnets tal- eller språkutveckling eller om barnet har svårigheter med att äta. Med talterapi stärker man barnets tal- och språkutvecklingsfärdigheter och förebygger inlärningssvårigheter. Den språkliga utvecklingen stöds genom olika lekar, spel och uppgifter. Talterapeuten handleder och hjälper föräldrarna att iaktta barnets språkliga aktiviteter och stödja utvecklingen av dem. Talterapeuten hjälper också barnets närmaste omgivning (t.ex. daghemspersonalen) att agera på ett sätt som stöder barnets språkutveckling. Om det behövs väljer man tillsammans med talterapeuten ett kommunikationshjälpmedel som stöder barnets talutveckling, till exempel en kommunikationsmapp med bilder. Talterapeuten och föräldrarna kommer överens om antalet talterapibesök och besökens innehåll utgående från barnets behov.

Talterapin producerar inte tjänster för barn i skolåldern med särskilda läs- och skrivsvårigheter. Det primära stödet för dem ordnas av skolan och elevvården.

Talterapi för vuxna

En talterapeut undersöker och rehabiliterar personer som har svårigheter med att
 • producera tal
 • förstå
 • använda rösten
 • eller svälja.

Svårigheter med att kommunicera och svälja orsakas av olika neurologiska sjukdomar, cirkulationsrubbningar i hjärnan eller hjärnskador. I dessa fall kan det vara svårt att producera tal, hitta ord och/eller förstå exakt andras tal. Det kan också bli svårare att läsa och skriva.

Tecken på sväljsvårigheter kan vara till exempel att det tar längre tid att äta, svårigheter att hantera och bearbeta mat i munnen (tugga, svälja), maten hamnar i luftvägarna (fel hals), hosta i samband med måltider och viktnedgång.

Man kan också söka sig till talterapi om man har problem med att använda rösten eller på grund av stamning eller artikulationsstörningar.

Talterapeuten handleder också klientens anhöriga och den närmaste omgivningen. Talterapeuten rekommenderar vid behov kommunikationshjälpmedel som stöder och ersätter tal, till exempel en samtalsapparat eller kommunikationsmapp och visar hur man ska använda dem.

Talterapitjänster under coronaepidemin

Talterapitjänsterna ordnas också under rådande undantagsförhållanden. Vi har varit tvungna att avboka en del tider eller ändra dem till tider på distans. Vi informerar klienterna om alla ändringar genom att skicka sms eller ringa. Om ni inte vill komma till mottagningen eller har symptom i luftvägarna/är i karantän, vänligen kontakta er egen talterapeut, eller ring vårt tidsbokningsnummer 09 8392 3822 måndag – torsdag, kl.12:00-13:00, och hör er för vad det finns för andra alternativ. I enskilda fall kan besöket ordnas som till exempel videosamtal eller telefonsamtal.

OBS: Förfrågningar som bifogats till de avbokningar som gjorts via Maisa förmedlas inte vidare till talterapeuterna, och därför ber vi er kontakta er egen talterapeut om ni måste avboka ert besök.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter