Andra ändringar

Här följer information om ändringar i kund- och fritidstjänsterna samt i möjligheterna att delta och i beslutsfattandet under coronaepidemin.

Ärenden

Vandainfos

Vandainfos verksamhetsställen i Dickursby och Myrbacka har öppet enligt sina egna öppettider. Vandainfo i Korso har stängt tillsvidare.

Vandainfos rådgivningstjänster ansvarar för den allmänna corona-rådgivningstelefonen. Personalresurserna utökas och behövlig tilläggsutbildning ges. Rådgivningstelefonens servicetid utvidgas och linjen är också öppen under veckosluten. Alla evenemang och tillställningar inhiberas fram till 31.5.

Stadsmiljöns e-tjänster hittar du här.

Sysselsättningsservicen

Sysselsättningsservicen betjänar dig per telefon och elektroniskt, verksamhetsställena har stängt.

Ungdomsservicen

Ungdomsarbetet inom områdena

Sommarverksamheten erbjuder olika mångsidiga aktiviteter för barn och unga bland annat sommardagläger inom idrott och kultur samt verksamhet vid ungdomslokalerna i varje storområde i Vanda.

Tjänster för unga vuxna

Verksamheten för unga fortsätter som på våren, men tjänsterna övergår direkt till sommarsäsongens program från och med 1.6. Inom verkstadsverksamheten för unga förbereder man sig för att starta verksamheten i mer normal ordning från och med 1.6.

Möten inom ungdomsarbetet som utförs i kontakt med hemmet och det uppsökande ungdomsarbetet sköts genom distanskontakt. Det uppsökande ungdomsarbetets anställda övergår stegvis till att arbeta på verksamhetsstället från och med 1.6. Det är möjligt att träffa ungdomarna ansikte mot ansikte också i Liito, på Fernissagatan eller i ungdomarnas närmiljö.

Kulturellt ungdomsarbete

Kulturfabriken Fernissans konstverksamhet och konstundervisning har avbrutits. Alla publika evenemang har inhiberats fram till 31.5.2020. Det övriga kulturella ungdomsarbetet flyttas över till webben och ordnas via digitala kontakter.

Fritidstjänsterna

Fritidstjänsterna öppnas på ett kontrollerat sätt i Vanda och inom alla tjänster beaktas nödvändiga säkerhetsavstånd och hygienanvisningar iakttas.

Stora evenemang har avbokats enligt statsrådets riktlinjer fram till slutet av juli.

Bibliotek

Reserverade böcker kan avhämtas från följande bibliotek: Håkansböle bibliotek, Björkby bibliotek, Lumos bibliotek, Mårtensdals bibliotek, Myrbacka bibliotek, Points bibliotek, Hasselbackens bibliotek och Dickursby bibliotek. Det är också möjligt att göra nya reserveringar.

Bibliotekens övriga verksamhet öppnas också från och med 1.6, men en del lokaler, till exempel tidningsläsesalarna används inte.

Naturutflykter

Alla naturutflykter som ordnas av staden har inhiberats fram till 31.5.

Idrott och motion

Vandas idrottsplatser utomhus har öppnats för alla motions- och idrottsutövare. De som använder idrottsplatserna ska följa och beakta de begränsningar i antalet personer, rekommendationer om säkerhetsavstånd och allmänna hygienanvisningar som gäller.

Idrottsplatser inomhus kan börja användas från och med 1.6. Simhallarna öppnas för simföreningarna och deras övervakade träningsverksamhet och i tillämpliga delar för allmänheten.

De som använder idrottsplatserna ska följa begränsningarna i antalet personer, det vill högst 10 personer får använda idrottsplatserna i maj, och från och med juni högst 50 personer åt gången. Likaså ska användarna beakta avstånden mellan varandra och följa allmänna hygienanvisningar.

Hanaböle träsk

Hanaböle träsks friluftsområdes bastutjänster och omklädningsrummen kan börja användas från och med 1.6.

Kulturlokaler och -tjänster

Barnens kulturverksamhet inleds i grupper på mindre än 50 personer i början av juni och verksamheten både produceras av staden och drivs av utomstående producenter.

Kulturtjänster erbjuds fortsättningsvis också som olika streamade evenemang och virtuella evenemang.

Museerna

Vanda konstmuseum Artsis utställningsverksamhet öppnas från och med 1.6. Museet har öppet enligt sommaröppettiderna. Galleria K öppnas från och med 3.6.

Däremot är stadsmuseet under renovering och hålls stängt långt in på hösten.

Grundläggande konstundervisning

Konstskolan har i sin helhet övergått till distansarbete. All undervisning ordnas som distansundervisning.

Musikinstitutet

Musikinstitutets läsår fortsätter från och med 14.5 huvudsakligen som närundervisning. Vuxenutbildningsinstitutets verksamhet fortsätter i regel som distansundervisning.

Invånarlokaler

Man får samlas i Katrinebergs gårds parkområde, men säkerhetsavstånden måste beaktas.

Invånarlokalerna öppnas 5.8.

Vuxenutbildningsinstitutet

Vuxenutbildningsinstitutets verksamhet fortsätter i regel som distansundervisning.

Beslutsfattande

Stadens förmåga att fatta beslut säkerställs och organens ordinarie sammanträden hålls enligt tidtabell.

Vanda har grundat en ledningscentral / ett lägesrum, där man följer hur situationen utvecklas. En ledningsgrupp för störningssituationer sammanträder också regelbundet, till en början varje dag.

Deltagande och påverkan

På basis av de riksomfattande rekommendationer som gäller för tillfället för att förhindra spridningen av coronaviruset, inhiberas alla möten för allmänheten som gäller planläggningsarbeten fram till slutet av maj. En del av tillställningarna kan eventuellt ordnas vid en senare tidpunkt, men till största delen bereds som bäst alternativa sätt för deltagande.

Information om ordnandet av deltagande vid respektive planläggningsarbete uppdateras på sidan Kaavatyöhön osallistuminen (på finska), varteftersom informationen preciseras.

Närhet på distans

Var och en kan agera på ett sätt som förhindrar spridning av coronaviruset.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter