Utredning av servicebehovet

En servicebehovsbedömning görs för att

  • kunna kartlägga den äldres behov av stöd och eventuella tjänster
  • ge råd och hänvisa personen till olika tjänster som stödjer dennes välbefinnande.

I allmänhet utförs bedömningen hemma hos klienten. I bedömningen deltar klienten, klientens anhöriga och en anställd på seniorrådgivningen eller någon annan yrkesprofessionell från social- och hälsovårdssektorn.

I kartläggningen sammanställs personens bakgrundsuppgifter, krafter, hälsotillstånd, funktionsförmåga och sociala liv, närstående personers andel i vården, tjänster som används och nya tjänster som behövs. Baserat på utredningen bedömer staden vilka tjänster personen behöver. Med hjälp av de nya tjänsterna är förhoppningen att personen ska kunna leva ett självständigt liv i det egna hemmet.

En servicebehovsbedömning kan föreslås av klienten själv, en anhörig, en myndighet eller någon annan person.

För servicebehovsbedömning:
ring tel. 09 839 24202 (mån-fre kl. 9 - 15)

För kunder som redan har tillgång till olika typer av service görs bedömningen av servicebehovet av den ansvariga personalen.

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Välbefinnandeplan för Vandas äldre befolkning (enbart på finska).

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter