Information och klienthandledning

Ändringar i klienthandledningen för handikappade

Klienthandledningen för handikappade tar i bruk en ny verksamhetsmodell från och med 17.1.2019.
Syftet med modellen är att göra klientprocesserna klarare, försnabba behandlingen av ärenden och förbättra tillgängligheten. I den nya verksamhetsmodellen jobbar man i team som ansvarar gemensamt för socialarbetet för handikappade.
Kontakten till klienthandledningen för handikappade sker via handikapprådgivningen: per telefon vardagar kl. 9–15 tfn 09 839 24682 och per e-post vammaisneuvonta@vantaa.fi. Ansökningar skickas på adressen Klienthandledningen för handikappade PB 2712, 01030 Vanda stad.
Handikapprådgivningens anställda kan du också träffa i Vandainfos lokaler, utan tidsbokning:
• Onsdagar kl. 13–15 Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån.
• Fredagar kl. 13–15 Myrbacka, Myrbackahuset, Påltorget 3
Information om vår service hittar du på Vanda stads webbsidor. Där meddelar vi också om olika evenemang eller ändringar som gäller vår service.

Informationsbrev 4.12.2018
Vill Du delta i handikapptjänsternas klientråd?

I Vanda är ett huvudtema att öka klienternas delaktighet. På klienthandledningsenheten för handikapptjänster vill vi förbättra tjänsterna samt försäkra oss om att den information som når klienterna är tydlig och lättförstådd. Vi söker nu personer till handikapptjänsternas klientråd med uppgift att på förhand läsa olika handböcker och informationsbrev samt annat informationsmaterial som är riktat till klienterna.

Klientrådet bekantar sig med materialet och ger förbättringsförslag angående innehållet samt dess tydlighet. Personer som ingår i klientrådet bör vara brukare av handikapptjänsterna eller hjälpa en närstående att använda servicenätverket. Detta hjälper oss att kontinuerligt utveckla vårt informationsmaterial. Anmälan on intresse att medverka i klientrådet kan ske genom att ringa till handikapptjänsternas informationsnummer 09-839 24682 eller genom e-post vammaisneuvonta@vantaa.fi.

Informationsbrev 14.11.2018

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 5.11.2018 att handikappade beviljas servicesedel för personlig assistans samt fastställde servicesedelns värde. Servicesedeln utgörs av ett visst antal timmar personlig assistans för klienten. I servicebeslutet meddelas vilka uppgifter assistansen gäller. Klienten väljer själv serviceproducent för servicesedeln. Servicesedelföretagaren kan debitera 21 euro/timme för servicen.
Servicesedeln är ett alternativ för klienter som har ett konstaterat behov av personlig assistans och som inte kan fungera som assistentens arbetsgivare, men som däremot kan använda servicesedel.
Personlig assistans beviljas på basis av ett servicebeslut som utgår från en bedömning av servicebehovet. I beslutet fastställs den personliga assistansens mängd och innehåll. Klienten väljer själv serviceproducent och gör upp ett avtal med producenten. Personlig assistans är en avgiftsfri tjänst för klienten, vilket innebär att servicesedeln täcker den personliga assistansen och klienten ska därmed inte betala någon ytterligare självriskandel.
I Vanda beviljas servicesedlar i PSOP-systemet och i nästa skede ombeds företagarna söka sig till PSOP-systemet som serviceproducenter av personlig assistans med servicemedel. Anvisningar för hur man ansöker finns i regelboken för personlig assistans med servicesedel eller under adressen www.parastapalvelua.fi. Ansökningsprocessen tar cirka två månader.
Då det finns ett tillräckligt antal serviceproducenter i PSOP-systemet kan klienterna hänvisas till att använda sig av servicesedel. Det beräknas att de första klienterna kan ta servicesedeln i bruk i februari–mars 2019.

Telefon 09 8392 4682

Hur kan jag få information om handikapptjänster?

Stadens handikappservice är avsedd för personer som på grund av handikapp eller långvarig sjukdom inte hittar de tjänster de behöver inom den kommunala basservicen. Med tjänster som riktar sig till handikappade ser staden till att handikappade eller långvarigt sjuka kom-muninvånare har likvärdiga förutsättningar att klara sig precis som andra kommuninvånare.

För handikappade personer anordnas olika slags tjänster och ekonomiska stödåtgärder som underlättar möjligheterna att klara sig i hemmet och i det dagliga livet utanför hemmet.
Tjänster och stöd bestäms utgående från en bedömning av servicebehovet samt på basis av handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda. Handikappservicen utgår från vårt lands handikappolitiska riktlinjer och Vandas handikappolitiska program Wampo.

Innan tjänsterna organiseras gör den handikappade och en anställd vid handikappservicen gemensamt upp en serviceplan.

Klienthandledningen och bedömningen av servicebehovet för personer med funktionsnedsättning utvecklas, så att handledningen och bedömningen av servicebehovet utförs nu vid en och samma enhet, dvs. vid Klienthandledningen för handikappade. Samtidigt genomförs vissa ändringar i den praktiska klientservicen.

Handikappservicens kontor från Vårdträdsgränden har flyttat till Myrbacka.
Det nya namnet är: Klienthandledningen för handikappade
Post adress: Klienthandledningsenheten för handikappade, PB 2712, 01030 Vanda stad
Möten med klienterna: Mötena kommer man överens om på för hand och de genomförs antingen som hembesök eller enligt överenskommelse vid någon av de mottagningslokaler som finns på olika håll i Vanda. Lokaler för överenskomna möten finns i bl.a. Korso, Björkby, Dickursby och Myrbacka.

Handikapprådgivning:


• Telefon 09 8392 4682 vardagar kl. 9–15: I handikapprådgivningens telefon ger vi råd och besvarar klienternas frågor. Du kan också be oss om ett klientmöte.
(telefontiden har tidigare varit kl. 9.30–11.30)


• En anställd vid handikapprådgivningen är anträffbar på Vandainfo enligt följande:
på onsdagar i Dickursby Dixi, Vandainfo kl. 13–15, adress: Banvägen 11, 2 våningen
på fredagar i Myrbacka Vandainfo kl. 13–15, adress: Myrbackahuset Påltorget 3.

Du kan också kontakta oss per e-post: vammaispalvelut@vantaa.fi