Personlig assistans

I Vanda ordnas personlig assistans för personer med funktionsnedsättning på följande sätt;

1. Arbetsgivarmodellen

Vanda stad ersätter en person med svår funktionsnedsättning för kostnader, inklusive avgifter och ersättningar som en arbetsgivare ska betala enligt lag, som avlönandet av en personlig assistent medför samt övriga rimliga och nödvändiga utgifter som anlitandet av en assistent medför.

2. Servicesedeln

Vanda stad beviljar en person med svår funktionsnedsättning en i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) avsedd servicesedel, vars värde motsvarar den personliga assistansens timantal som beviljats i beslutet om handikappservice.

3. Köptjänster

Vanda stad skaffar assistansservice åt en person med svår funktionsnedsättning av serviceproducenter enligt konkurrensutsättning.

Alla de sätt för personlig assistans som används i Vanda är avgiftsfria för sina användare.

Arbetsgivarmodellen för personlig assistans och utbetalning av lön

Med arbetsgivarmodellen anställer en person med funktionsnedsättning sin assistent själv och Vanda stad ersätter de kostnader som uppstår av anställandet av den personliga assistenten. Till en person med funktionsnedsättning hör i egenskap av arbetsgivare att i sådana fall betala lagstadgade avgifter och ersättningar, samt övriga rimliga direkta kostnader för assistenten. Vanda stad ersätter den funktionsnedsatta arbetsgivaren för de direkta kostnader som avlönandet av en personlig assistent medför, samt sådana övriga kostnader som beror på arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter.

En person med funktionsnedsättning är arbetsgivare eller arbetsledare under det vecko- eller månadstimantal som beviljats honom eller henne enligt beslutet om handikappservice. Vanda stad betalar assistenten lön högst enligt det antal timmar i veckan/månaden som anges i beslutet om handikappservice. I löneutbetalningen beaktas lagstadgade försäkringar, arbetstagarens socialskyddsavgifter samt tillägg för arbete under kvällar och veckoslut i enlighet med beslutet.

Den funktionsnedsatta (eller dennas vårdnadshavare eller intressebevakare) anställer själv en assistent och är arbetsgivare för sin assistent. Arbetsgivaren ingår ett skriftligt arbetsavtal med den anställda assistenten.

Lönebetalningen baseras på arbetsavtalet och det antal vecko- eller månadstimmar som angetts i avtalet, vilket inte får överskrida timantalet i beslutet. Lönebetalningen grundar sig på en timarbetslista som lämnas in till byråsekreterarna vid Vanda stads handikappservice med det faktiska antalet utförda arbetstimmar.

Från och med 1.11.2019 är det möjligt för den personliga assistansens arbetsgivare att mata in listorna med de faktiska arbetstimmarna i SuoraTyö-systemet.

Den personliga assistentens arbetsbild

Den personliga assistentens uppgifter kan omfatta assistans i de dagliga sysslorna, arbete och studier, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet samt upprätthållande av sociala kontakter. Hjälpbehovet och assistentarbetet är individuellt och beror på den funktionsnedsattas individuella situation, behov av hjälp och livssituation. Av denna anledning skiljer sig varje assistents arbetsplats åt och fokuserar på olika saker.

Med hjälp av personlig assistans strävar man efter att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och främja ett likvärdigt deltagande som samhällsmedlem.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter